Chi tiet tin tức - Sở Khoa học công nghệ

 

THÔNG BÁO TRIỆU TẬP: Thí sinh đủ điều kiện tham dự kỳ xét tuyển viên chức Sở Khoa học và Công nghệ năm 2021

Ngày 24-06-2021

Hội đồng xét tuyển viên chức sự nghiệp khoa học và công nghệ thông báo triệu tập 08 thí sinh đủ điều kiện tham dự kỳ xét tuyển viên chức Sở Khoa học và Công nghệ năm 2021 với 04 vị trí tuyển dụng: Khảo nghiệm, hoàn thiện quy trình, xây dựng mô hình, Lưu trữ và bảo tồn nguồn gen, Phụ trách chất lượng - kỹ thuật, Thông tin Khoa học và Công nghệ. Thời gian xét tuyển bắt đầu vào lúc 8 giờ, ngày 01/7/2021 (thứ năm) tại Trung tâm Thông tin và Ứng dụng KHCN tỉnh Hậu Giang.

Theo đó, các thí sinh đủ điều kiện tham dự kỳ xét tuyển viên chức Sở Khoa học và Công nghệ năm 2021 với 04 vị trí tuyển dụng như sau:

TT

Họ và tên

Ngày, tháng, năm sinh

Trình độ chuyên môn

Địa chỉ

Vị trí việc làm dự tuyển

01

Bành Thị Cẩm Tiên

25/12/1999

Đại học Khoa học cây trồng

Xã Châu Hưng, huyện Thạnh Trị, tỉnh Sóc Trăng

Khảo nghiệm, hoàn thiện quy trình, xây dựng mô hình

02

Phạm Thành Tôn

21/8/1996

Thạc sĩ khoa học cây trồng

Xã Thạnh Xuân, huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang

Khảo nghiệm, hoàn thiện quy trình, xây dựng mô hình

03

Nguyễn Thanh Tịnh

01/6/1994

Thạc sĩ Công nghệ Sinh học

TT.Phú Lộc, huyện Thạnh Trị, tỉnh Sóc Trăng

Lưu trữ và bảo tồn nguồn gen

04

Lê Thị Cẩm Tú

10/7/1984

Thạc sĩ Công nghệ sinh học

Phường 3,

TP.Vị Thanh,

tỉnh Hậu Giang

Lưu trữ và bảo tồn nguồn gen

05

Trần Thị Huyền

13/10/1996

Kỹ sư Khoa học môi trường

Xã Hỏa Tiến, TP.Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang

Phụ trách chất lượng - kỹ thuật

06

Nguyễn Thị Nõn

24/6/1993

Đại học Khoa học đất

Phường 3,

TP.Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang

Phụ trách chất lượng - kỹ thuật

07

Võ Đức Thông

01/9/1976

Kỹ sư Công nghệ Thông tin

Xã Tân Tiến,

TP.Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang

Thông tin Khoa học và Công nghệ

08

Huỳnh Hoàng Long

11/8/1996

Đại học Công nghệ Thông tin

Xã Trường Long A, huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang

Thông tin Khoa học và Công nghệ

- Thời gian xét tuyển: bắt đầu vào lúc 8 giờ, ngày 01/7/2021 (thứ năm).

- Địa điểm: Trung tâm Thông tin và Ứng dụng KHCN, D14, Võ Văn Kiệt, phường 5, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang.

* Ghi chú: Thí sinh tự ôn tập, chuẩn bị kiến thức liên quan đến vị trí tuyển dụng tại Kế hoạch số 15/KH-SKHCN ngày 20 tháng 4 năm 2021 của Sở Khoa học và Công nghệ Hậu Giang về việc tuyển dụng viên chức năm 2021, cụ thể:

Kiến thức chung

Luật Viên chức ngày 15 tháng 11 năm 2010;

Nghị định số 115/2020/NĐ- CP ngày 25 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;

Nghị định số 112/2020/NĐ-CP ngày 18 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ quy định về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức;

Nghị định số 54/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 6 năm 2016 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của tổ chức khoa học và công nghệ công lập;

Thông tư số 01/2017/TT-BKHCN ngày 12 tháng 01 năm 2017 của Bộ Khoa học và Công nghệ Quy định chi tiết một số điều của nghị định số 54/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 6 năm 2016 của Chính phủ Quy định cơ chế tự chủ của tổ chức khoa học và công nghệ công lập.

Kiến thức chuyên ngành

- Vị trí Khảo nghiệm, hoàn thiện quy trình, xây dựng mô hình: Luật Chuyển giao công nghệ số 07/2017/QH14 ngày 19 tháng 6 năm 2017; Nghị định số 76/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2018 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chuyển giao công nghệ; Quyết định số 01/2021/QĐ-UBND ngày 22 tháng 01 năm 2021 của Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Hậu Giang Ban hành định mức kinh tế kỹ thuật áp dụng cho một số mô hình khuyến nông chủ yếu trên địa bàn tỉnh Hậu Giang;… các kiến thức chuyên môn về khảo nghiệm, hoàn thiện quy trình, xây dựng mô hình.

- Vị trí Lưu trữ và bảo tồn nguồn gen: Quyết định số 1671/QĐ-TTg ngày 28 tháng 9 năm 2015 của Chính phủ Phê duyệt Chương trình bảo tồn và sử dụng bền vững nguồn gen đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; Thông tư số 17/2016/TT-BKHCN ngày 01 tháng 9 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Quy định quản lý thực hiện Chương trình bảo tồn và sử dụng bền vững nguồn gen đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; Kế hoạch số 103/KH-UBND ngày 7 tháng 11 năm 2016 về việc Hành động về bảo tồn đa dạng sinh học trên địa bàn tỉnh Hậu Giang đến năm 2020, định hướng đến năm 2030; các kiến thức lĩnh vực vi sinh và nuôi cấy mô.

- Vị trí Phụ trách chất lượng - kỹ thuật: Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO/IEC 17025:2017 (ISO/IEC 17025:2017) về yêu cầu chung về năng lực của các phòng thử nghiệm và hiệu chuẩn; các kiến thức chuyên môn về phòng thí nghiệm; cách sử dụng và vận hành các trang thiết bị trong phòng thí nghiệm, đặc biệt là sắc ký khí, AAS, so màu UV VIS,….

- Vị trí Thông tin Khoa học và Công nghệ: Luật Công nghệ Thông tin ngày 29 tháng 6 năm 2006; Luật An ninh mạng ngày 12 tháng 6 năm 2018; Luật Xuất bản ngày 20 tháng 11 năm 2012; Luật Báo chí nước CHXHCN Việt Nam; Nghị định số 72/2013/NĐ-CP ngày 15/7/2013 của Chính phủ về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin điện tử trên mạng;… các kiến thức liên quan đến lĩnh vực thông tin - truyền thông và máy tính; quản lý hạ tầng công nghệ thông tin (kỹ thuật mạng, kỹ thuật máy tính,…).

Hội đồng xét tuyển viên chức sự nghiệp khoa học và công nghệ trân trọng thông báo./.

Sở Khoa học và Công nghệ


Đang online: 1
Hôm nay: 344
Đã truy cập: 625474
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.