Chi tiet tin tức - Sở Khoa học công nghệ

 

Xét duyệt nhiệm vụ “Xây dựng hệ thống quản lý thông tin truy xuất nguồn gốc sản phẩm hàng hóa cho tỉnh Hậu Giang”.

Ngày 27-09-2022

Vừa qua, Sở Khoa học và Công nghệ đã tổ chức Hội đồng Khoa học và Công nghệ đánh giá hồ sơ tuyển chọn tổ chức chủ trì và cá nhân chủ nhiệm nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh: Xây dựng hệ thống quản lý thông tin truy xuất nguồn gốc sản phẩm hàng hóa cho tỉnh Hậu Giang”. Qua kết quả chấm điểm của Hội đồng tuyển chọn đã xác định được đơn vị Viện Nghiên cứu Đổi mới và Phát triển bền vững là cơ quan chủ trì thực hiện và TS. Phạm Ngọc Minh chủ nhiệm của đề tài.

Ban chủ nhiệm trình bày nội dung nghiên cứu

Đề tài thực hiện nhằm xây dựng hệ thống quản lý thông tin truy xuất nguồn gốc sản phẩm hàng hóa cho tỉnh Hậu Giang trong năm 2022, kết nối được với cổng thông tin truy xuất nguồn gốc quốc gia, sẵn sàng nâng cấp, phát triển theo nhu cầu đến năm 2025 và những năm tiếp theo; Xây dựng mô hình thí điểm truy xuất nguồn gốc, áp dụng tem truy xuất nguồn gốc cho một số sản phẩm, hàng hóa của tỉnh, làm nền tảng để số hóa thông tin truy xuất nguồn gốc về hàng hóa cho toàn tỉnh.