Chi tiet tin tức - Sở Khoa học công nghệ

 

Xét duyệt nhiệm vụ “Phát triển du lịch văn hóa, làng nghề truyền thống của đồng bào dân tộc Khmer thuộc huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang”

Ngày 24-10-2022

Lúc 8 giờ, ngày 18 tháng 10 năm 2022, Sở Khoa học và Công nghệ đã tổ chức Hội đồng Khoa học và Công nghệ đánh giá hồ sơ tuyển chọn tổ chức chủ trì và cá nhân chủ nhiệm nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh: Phát triển du lịch văn hóa, làng nghề truyền thống của đồng bào dân tộc Khmer thuộc huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang”. Qua kết quả chấm điểm của Hội đồng tuyển chọn đã xác định được đơn vị Trường Đại học Tây Đô là cơ quan chủ trì thực hiện và TS. Huỳnh Công Tín chủ nhiệm của đề tài.

Quang cảnh cuộc họp