Chi tiet tin tức - Sở Khoa học công nghệ

 

Xét duyệt nhiệm vụ “Nghiên cứu giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật các cấp của tỉnh Hậu Giang”

Ngày 20-09-2022

Lúc 13 giờ 30 phút, ngày 14 tháng 9 năm 2022 Sở Khoa học và Công nghệ đã tổ chức Hội đồng Khoa học và Công nghệ đánh giá hồ sơ tuyển chọn tổ chức chủ trì và cá nhân chủ nhiệm nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh, đề tài: “Nghiên cứu giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật các cấp của tỉnh Hậu Giang”. Qua kết quả chấm điểm của Hội đồng tuyển chọn đã xác định được đơn vị Sở Tư pháp tỉnh Hậu Giang là cơ quan chủ trì thực hiện và TS. Đồng Việt Phương chủ nhiệm của đề tài.

TS. Đồng Việt Phương trình bày nội dung nghiên cứu

Đề tài thực hiện nhằm nâng cao chất lượng hoạt động của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật các cấp của tỉnh Hậu Giang, tăng cường chất lượng, hiệu quả công tác phổ biến giáo dục pháp luật; đảm bảo quyền được thông tin pháp luật, nâng cao hiểu biết, ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân; góp phần quan trọng vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh của đất nước, tăng cường quản lý nhà nước, quản lý xã hội bằng pháp luật; đáp ứng yêu cầu, đòi hỏi của công tác phổ biến, giáo dục pháp luật của tỉnh và đất nước trong tình hình mới.