Chi tiet tin tức - Sở Khoa học công nghệ

 

Xét duyệt dự án “Triển khai thực nghiệm các mô hình nhằm cải thiện và nâng cao độ phì nhiêu đất bền vững tại tỉnh Hậu Giang”

Ngày 05-09-2022

Vừa qua, Sở Khoa học và Công nghệ đã tổ chức Hội đồng Khoa học và Công nghệ đánh giá hồ sơ tuyển chọn tổ chức chủ trì và cá nhân chủ nhiệm nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh, dự án: Triển khai thực nghiệm các mô hình nhằm cải thiện và nâng cao độ phì nhiêu đất bền vững tại tỉnh Hậu Giang”.

Ban Chủ nhiệm dự án trình bày nội dung nghiên cứu trước Hội đồng