Chi tiet tin tức - Sở Khoa học công nghệ

 

Xét duyệt dự án: “Xây dựng mô hình trồng dưa Hoàng Kim trên giá thể trong nhà màng tại tỉnh Hậu Giang”

Ngày 23-11-2022

Lúc 14 giờ, ngày 21 tháng 11 năm 2022 Sở Khoa học và Công nghệ đã tổ chức Hội đồng Khoa học và Công nghệ đánh giá hồ sơ tuyển chọn tổ chức chủ trì và cá nhân chủ nhiệm nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh, dự án: “Xây dựng mô hình trồng dưa Hoàng Kim trên giá thể trong nhà màng tại tỉnh Hậu Giang”.

Đại diện Ban Chủ nhiệm dự án trình bày nội dung nghiên cứu