Chi tiet tin tức - Sở Khoa học công nghệ

 

Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh vào công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công đoàn đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mới

Ngày 21-12-2021

Quá trình hình thành và hoạt động của tổ chức Công đoàn Việt Nam gắn liền với vai trò to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Những chỉ dẫn của Người luôn là kim chỉ nam cho hoạt động của tổ chức Công đoàn Việt Nam, trong đó có việc xây dựng đội ngũ cán bộ công đoàn ngang tầm nhiệm vụ trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Những chỉ dẫn của Chủ tịch Hồ Chí Minh về công tác cán bộ công đoàn

Trong những năm tháng hoạt động trong phong trào cộng sản, công nhân và công đoàn quốc tế, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nghiên cứu hình thức tổ chức công đoàn ở các nước tư bản, thuộc địa và nửa thuộc địa, từ đó rút ra kinh nghiệm thực tiễn và đặt cơ sở lý luận cho tổ chức Công đoàn Việt Nam. Theo Người, để có hệ thống tổ chức công đoàn vững mạnh, nhất định phải có đội ngũ cán bộ công đoàn (CBCĐ) tốt, bởi “cán bộ tốt, công nhân cũng tốt; cán bộ không tốt sẽ ảnh hưởng xấu đến công nhân”1.

Vận dụng và bổ sung, phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lê-nin vào thực tiễn cách mạng Việt Nam, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã xác định: “Công đoàn phải tuyên truyền đường lối, chính sách chung của Ðảng”; làm cho công nhân hiểu rằng, “không có sự lãnh đạo của Ðảng thì không làm cách mạng thành công được”2.