Chi tiet tin tức - Sở Khoa học công nghệ

 

Tổ chức KHCN công lập bị giải thể nếu 03 năm liên tiếp không hoàn thành nhiệm vụ

Ngày 07-04-2021

Ngày 10/3/2021, Bộ Khoa học và Công nghệ đã ban hành Thông tư 02/2021/TT-BKHCN về việc quy định tiêu chí phân loại, điều kiện thành lập, sáp nhập, hợp nhất, giải thể các tổ chức khoa học và công nghệ công lập. Theo đó, Tổ chức KHCN công lập bị giải thể nếu 03 năm liên tiếp không hoàn thành nhiệm vụ. Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 25/4/2021.

Theo Nghị định, Tiêu chí phân loại tổ chức khoa học và công nghệ công lập bao gồm:

+ Phân loại theo chức năng, nhiệm vụ: Tổ chức khoa học và công nghệ công lập phục vụ quản lý nhà nước; Tổ chức khoa học và công nghệ công lập cung cấp dịch vụ sự nghiệp công cơ bản thiết yếuTổ chức khoa học và công nghệ công lập phục vụ công ích của nhà nước

+ Phân loại theo mức độ tự chủ về tài chính: Tổ chức khoa học và công nghệ công lập tự bảo đảm chi thường xuyên và chi đầu tư; Tổ chức khoa học và công nghệ công lập tự bảo đảm chi thường xuyên; Tổ chức khoa học và công nghệ công lập tự bảo đảm một phần chi thường xuyên; Tổ chức khoa học và công nghệ công lập do Nhà nước bảo đảm chi thường xuyên.

Bên cạnh đó, các tổ chức khoa học và công nghệ công lập được xem xét hợp nhất khi đáp ứng đồng thời các điều kiện sau: Không đáp ứng được một trong các điều kiện thành lập tổ chức khoa học và công nghệ công lập; Có chức năng, nhiệm vụ tương đồng hoặc trùng lặp, chồng chéo với chức năng, nhiệm vụ của các tổ chức khác; Có mức độ tự chủ gần tương đồng.

Ngoài ra, tổ chức khoa học và công nghệ công lập bị giải thể khi xảy ra một trong các trường hợp sau:

+ Theo quy định tại Khoản 1 Điều 16 Nghị định số 08/2014/NĐ-CP (Tổ chức Khoa học và công nghệ bị giải thể khi kết thúc thời hạn hoạt động đã ghi trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của tổ chức khoa học và công nghệ mà không có quyết định gia hạn; Theo quyết định của cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền; Bị hủy bỏ hiệu lực Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ).

+ Theo quy định tại Điểm d Khoản 3 Điều 5 Nghị định số 120/2020/NĐ-CP (Thực hiện theo quy hoạch ngành quốc gia hoặc quy hoạch mạng lưới các đơn vị sự nghiệp công lập (nếu có) đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt);

+ Ba năm liên tiếp không hoàn thành nhiệm vụ theo đánh giá của cơ quan có thẩm quyền;…

Yêu cầu khi thực hiện giải thể tổ chức khoa học và công nghệ công lập: tổ chức chỉ thực hiện giải thể sau khi phương án bảo đảm thanh toán hết các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 25/4/2021./.

Trần Thanh


Đang online: 2
Hôm nay: 1381
Đã truy cập: 386722
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.