Chi tiet tin tức - Sở Khoa học công nghệ

 

Thông tin nhiệm vụ khoa học và công nghệ: Đề tài “Xây dựng mô hình chính quyền, thân thiện cấp xã ở thị xã Ngã Bảy, tỉnh Hậu Giang”

Ngày 12-12-2020

Thực hiện Quyết định số 34/2017/QĐ-UBND ngày 15/12/2017 của UBND tỉnh Hậu Giang về việc quản lý các nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước cấp tỉnh. Nay, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hậu Giang thông tin nhiệm vụ khoa học và công nghệ: Đề tài “Xây dựng mô hình chính quyền, thân thiện cấp xã ở thị xã Ngã Bảy, tỉnh Hậu Giang” do Thạc sĩ Sầm Hoàng Minh làm Chủ nhiệm và Trường Chính trị tỉnh Hậu Giang làm Tổ chức chủ trì. Thời gian dự kiến nghiệm thu là tháng 01 năm 2021

Mô hình chính quyền ở phường Hiệp Lợi

                      

1. Thông tin chung về nhiệm vụ:

            - Đề tài “Xây dựng mô hình chính quyền, thân thiện cấp xã ở thị xã Ngã Bảy, tỉnh Hậu Giang”.

          - Tổng kinh phí thực hiện đề tài: 718.093.000 đồng (Bảy trăm mười tám triệu không trăm chín mươi ba ngàn đồng). Trong đó,

          + Kinh phí từ ngân sách nhà nước: 718.093.000 đồng (Bảy trăm mười tám triệu không trăm chín mươi ba ngàn đồng).

          + Kinh phí từ nguồn khác (đối ứng): 0 đồng.

          - Thời gian thực hiện: 18 tháng, bắt đầu từ tháng 3/2019 đến hết tháng 8/2020 và được gia hạn đến hết tháng 02/2021.

- Tổ chức chủ trì nhiệm vụ: Trường Chính trị tỉnh Hậu Giang

- Chủ nhiệm: ThS. Sầm Hoàng Minh

- Thành viên tham gia thực hiện đề tài:

+ TS. Huỳnh Thanh Hiếu

+ ThS. Nguyễn Văn Đường

+ ThS. Nguyễn Hoàn Hải

+ ThS. Lê Văn Tuyên

+ ThS. Trần Trung Ngôn

+ ThS. Nguyễn Trọng Phúc

+ ThS. Trần Đình Duệ

+ ThS. Trần Quốc Sơn

+ CN. Hoàng Phi Giàu

+ CN. Huỳnh Ngọc Tấn

+ CN. Nguyễn Thanh Tùng

2. Thời gian, địa điểm dự kiến tổ chức đánh giá, nghiệm thu:

- Thời gian: Tháng 01 năm 2021

- Địa điểm: Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hậu Giang

3. Nội dung báo cáo tự đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ

3.1. Về mức độ hoàn thành khối lượng công việc

Nội dung và sản phẩm đạt được theo yêu cầu đặt hàng:

......................................... - Báo cáo khoa học tổng kết đề tài;

- Báo cáo kết quả nghiên cứu về nội dung và các tiêu chí cho việc xây dựng và hoàn thiện mô hình chính quyền thân thiện cấp xã ở thị xã Ngã Bảy tỉnh Hậu Giang.

- 02 mô hình chính quyền thân thiện cấp xã được triển khai thực nghiệm trong thực tế xã Hiệp Lợi (nay là phường Hiệp Lợi) và phường Ngã Bảy, thị xã Ngã Bảy, tỉnh Hậu Giang.

- Báo cáo kết quả nghiên cứu về xây dựng giải pháp hoàn thiện mô hình chính quyền thân thiện cấp xã ở thị xã Ngã Bảy.

- Báo cáo kết quả nghiên cứu về giải pháp nhân rộng mô hình chính quyền thân thiện cấp xã toàn tỉnh Hậu Giang.

- 02 bài báo được đăng tại: Tạp chí Giáo dục và Xã hội; Thông tin khoa học chính trị.

3.2 Về các yêu cầu khoa học và chỉ tiêu cơ bản của các sản phẩm KHCN

          Việc xây dựng thành công thí điểm mô hình chính quyền thân thiện ở Uỷ ban nhân dân phường Hiệp Lợi và phường Ngã Bảy, thị xã Ngã Bảy, tỉnh Hậu Giang góp phần nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động hành chính và dịch vụ công, vì nhân dân phục vụ trong tình hình hiện nay.

          Kết quả đề tài có thể vận dụng cho Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân thành phố Ngã Bảy và các đơn vị trực thuộc nhằm bảo đảm: Sự hài lòng của người dân và tổ chức đối với sự phục vụ của các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn thị xã Ngã Bảy; bảo đảm trên thực tế quyền dân chủ của nhân dân; thực hiện thắng lợi đường lối của Đảng và Nhà nước gắn với phát triển kinh tế với giải quyết các vấn đề xã hội, xoá đói giảm nghèo; hệ thống cơ quan hành chính từ xã đến cơ sở thông suốt, trong sạch, vững mạnh, hiện đại, hiệu lực và hiệu quả.

          Trên cơ sở mô hình chính quyền thân thiện (vận hành thí điểm) tại phường Hiệp Lợi và phường Ngã Bảy, đề tài có thể nhân rộng ra toàn thành phố Ngã Bảy và toàn tỉnh Hậu Giang.

          Đề tài có thể làm tài liệu tham khảo cho các cấp lãnh đạo địa phương trong tổ chức chỉ đạo kiện toàn, sắp xếp, tổ chức bộ máy theo hướng ngày càng tinh gọn, năng động, hiệu quả; xây dựng và tổ chức chỉ đạo việc thực hiện các chương trình, kế hoạch…trong tập hợp, huy động sức mạnh, trí tuệ của nhân dân trong tham gia xây dựng chính quyền và thực hiện các nhiệm vụ chính trị ở địa phương.

Mô hình chính quyền ở phường Ngã Bảy

3.3 Những đóng góp mới của đề tài:

a. Về giải pháp khoa học - công nghệ:

Từ những giải pháp về cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin góp phần thúc đẩy việc thực hiện các thủ tục, công việc giúp người dân và doanh nghiệp thực hiện nhanh chóng, tiện lợi, hiệu quả, giảm bớt thời gian đi lại.

b. Về phương pháp được sử dụng để thực hiện các nội dung trong đề tài:

Đề tài sử dụng các phương pháp nghiên cứu phù hợp như: Phương pháp nghiên cứu tài liệu, phương pháp thống kê, phương pháp điều tra, phương pháp khảo sát thực địa, phương pháp xây dựng mô hình thực nghiệm, phương pháp hội nghị và phương pháp dự báo, mô phỏng, giả thuyết để đưa ra kết quả khả thi.

c. Những đóng góp mới khác:

Kết quả đề tài góp phần nâng cao năng lực, hiệu lực, hiệu quả hoạt động của chính quyền cấp xã. Nâng cao sự hài lòng của người dân về chất lượng phục vụ của chính quyền, không ngừng tạo sự thân thiện, gắn kết giữa chính quyền với người dân.

Tạo sự đồng thuận cao từ nhân dân, tập hợp và huy động sức dân trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị cũng như trong phát triển kinh tế ở cơ sở. Công tác tiếp dân, giải quyết tốt các vấn đề liên quan đến việc thực hiện các quyền khiếu nại, tố cáo của công dân góp phần đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn và ổn định xã hội ở cơ sở./.

                                                                                                    NgocThu


Đang online: 1
Hôm nay: 111
Đã truy cập: 122157
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.