Chi tiet tin tức - Sở Khoa học công nghệ

 

Thông tin nhiệm vụ khoa học và công nghệ: Đề tài “Thực trạng và giải pháp phát triển nguồn lợi thuỷ sản tự nhiên tại Khu bảo tồn thiên nhiên Lung Ngọc Hoàng”

Ngày 10-12-2021

Thực hiện Quyết định số 34/2017/QĐ-UBND ngày 15/12/2017 của UBND tỉnh Hậu Giang về việc quản lý các nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước cấp tỉnh. Nay, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hậu Giang thông tin nhiệm vụ khoa học và công nghệ: Đề tài “Thực trạng và giải pháp phát triển nguồn lợi thuỷ sản tự nhiên tại Khu bảo tồn thiên nhiên Lung Ngọc Hoàng” do Tiến sĩ Trần Thị Kim Hồng làm Chủ nhiệm và Trường Đại học Cần Thơ làm Tổ chức chủ trì.  

Mặt cắt trong vùng nghiên cứu