Chi tiet tin tức - Sở Khoa học công nghệ

 

Thông tin nhiệm vụ KH&CN: Đề tài “Hiện trạng đặc điểm phân bố động vật đáy và trầm tích trong thủy vực Sông Hậu (đoạn qua thị trấn Mái Dầm), huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang”

Ngày 08-10-2020

Thực hiện Quyết định số 34/2017/QĐ-UBND ngày 15/12/2017 của UBND tỉnh Hậu Giang về việc quản lý các nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước cấp tỉnh. Nay, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hậu Giang thông tin nhiệm vụ khoa học và công nghệ: Đề tài “Hiện trạng đặc điểm phân bố động vật đáy và trầm tích trong thủy vực Sông Hậu (đoạn qua thị trấn Mái Dầm), huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang” do Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Văn Công làm Chủ nhiệm và Trường Đại học Cần Thơ làm Tổ chức chủ trì. Dự kiến thời gian nghiệm thu đề tài là tháng 10/2020.

                      

1. Thông tin chung về nhiệm vụ:

       - Đề tài “Hiện trạng đặc điểm phân bố động vật đáy và trầm tích trong thủy vực Sông Hậu (đoạn qua thị trấn Mái Dầm), huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang”.

       - Tổng kinh phí thực hiện đề tài: 901.665.000 đồng (Chín trăm lẻ một triệu sáu trăm sáu mươi lăm nghìn đồng). Trong đó,

       + Kinh phí từ ngân sách nhà nước: 901.665.000 đồng.

       + Kinh phí từ nguồn khác (đối ứng): 0 đồng

       - Thời gian thực hiện: 17 tháng, bắt đầu từ tháng 5/2018 đến hết tháng 9/2019 và được gia hạn đến hết tháng 3/2020.

- Tổ chức chủ trì nhiệm vụ: Trường Đại học Cần Thơ

- Chủ nhiệm: Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Văn Công

- Thành viên tham gia thực hiện đề tài:

+ TS. Trần Sỹ Nam;

+ ThS. Huỳnh Văn Thảo;

+ ThS. Dương Trí Dũng;

+ ThS. Huỳnh Công Khánh;

+ ThS. Nguyễn Thị Thuỳ;

+ ThS. Nguyễn Thị Mộng Tuyền.

2. Thời gian, địa điểm dự kiến tổ chức đánh giá, nghiệm thu:

- Thời gian: Tháng 10 năm 2020

- Địa điểm: Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hậu Giang

Bảo quản mẫu trầm tích trên Sông Hậu

Thu mẫu nước trên Sông Hậu

3. Nội dung báo cáo tự đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ

3.1. Về mức độ hoàn thành khối lượng công việc

Nội dung và sản phẩm đạt được theo yêu cầu đặt hàng:

................................................................... - 01 báo cáo khoa học tổng kết đề tài;

- 04 báo cáo chuyên đề: (1) Báo cáo diễn biến chất lượng nước mặt theo thời gian trong phạm vi nghiên cứu; (2) Báo cáo diễn biến sa cấu, chất hữu cơ, kim loại nặng trong trầm tích theo thời gian trong phạm vi nghiên cứu; (3) Báo cáo diễn biến thành phần loài, mật độ và sinh lượng động vật đáy theo thời gian trong phạm vi nghiên cứu; (4) Báo cáo liên quan giữa sinh vật đáy và thông số môi trường nước, trầm tích.

- 02 bài báo đăng trên Tạp chí Khoa học Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ (vượt 01 bài so với đặt hàng).

- Đào tạo 01 Thạc sĩ và 03 Đại học (vượt 03 Đại học so với đặt hàng).

3.2 Về các yêu cầu khoa học và chỉ tiêu cơ bản của các sản phẩm KHCN

       Nghiên cứu thực hiện nhằm xác định hiện trạng đặc điểm chất lượng nước, trầm tích và phân bố động vật đáy trong thuỷ vực Sông Hậu. Kết quả thu mẫu hàng tháng trong vòng một năm cho thấy chất lượng nước mặt luôn biến động qua các thời điểm quan trắc, nhưng chưa phát hiện những ô nhiễm bất thường.

       Kết quả phân tích các thông số môi trường của trầm tích đều nằm trong giới hạn cho phép. Thông số Cd ở tất cả các mẫu thấp hơn ngưỡng giới hạn phát hiện. Thông số As và Pb trong trầm tích dù phát hiện nhưng luôn ở mức thấp hơn giới hạn cho phép của QCVN 43:2012/BTNMT (trầm tích nước ngọt).

       Nghiên cứu cũng đã phát hiện được 3 nhóm động vật đáy gồm: Annelida, Arthropoda và Mollusca trong vùng nghiên cứu. Tổng số loài biến động từ 13-26 loài qua các tháng thu mẫu. Nhóm Annelida có số loài xuất hiện chiếm tỷ lệ trung bình thấp nhất (28%) và nhóm Arthropoda có số loài xuất hiện chiếm tỷ lệ trung bình cao nhất (41,8%). Nhóm Arthropoda chiếm ưu thế về mật độ, kế đến là nhóm Arthropoda và thấp nhất là Mollusca.

 3.3 Những đóng góp mới của đề tài:

a. Về giải pháp khoa học - công nghệ:

Kết quả đề tài là thông tin nền quan trọng để đánh giá diễn biến chất lượng môi trường trong sự phát triển các hoạt động công nghiệp và kinh tế xã hội khác trong vùng nghiên cứu.

Lắp đặt trạm quan trắc liên tục nước mặt tại khu công nghiệp Sông Hậu để dự báo, cảnh báo kịp thời, phục vụ tốt cho việc khai thác và sử dụng nước mặt của địa phương.

b. Về phương pháp được sử dụng để thực hiện các nội dung trong đề tài:

Đề tài sử dụng phương pháp phân tích thống kê, phương pháp chỉ số sinh học và phân tích thành phần chính (PCA) để xem xét các thông số môi trường nước và trầm tích có tác động chính yếu đến động vật đáy. Kết quả cho thấy có thể sử dụng động vật đáy đánh giá chất lượng môi trường cho thuỷ vực nước chảy, giúp tiết kiệm chi phí phân tích lý, hoá nước mặt.

c. Những đóng góp mới khác:

Kết quả đề tài cung cấp thông tin khoa học về đặc điểm lý, hoá, sa cấu của trầm tích và thành phần loài, sinh lượng và sinh khối động vật đáy trong vùng nghiên cứu. Đây là những thông tin mới của đề tài.

Ngoài ra, đề tài còn cung cấp thông tin lý hoá nước mặt được thu định kỳ hàng tháng trong suốt 13 tháng. Kết quả này là cơ sở quan trọng bổ sung cho thấy diễn biến chất lượng nước trong chu kỳ 1 năm./.

                                                                                                    NgocThu


Đang online: 1
Hôm nay: 531
Đã truy cập: 64931
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.