Chi tiet tin tức - Sở Khoa học công nghệ

 

Thông tin Đề tài “Đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp quản lý, sử dụng bền vững đất nông nghiệp tỉnh Hậu Giang”

Ngày 15-03-2021

Thực hiện Quyết định số 34/2017/QĐ-UBND của UBND tỉnh Hậu Giang về việc quản lý các nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước cấp tỉnh. Nay, Sở KH&CN Hậu Giang thông tin về Đề tài “Đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp quản lý, sử dụng bền vững đất nông nghiệp tỉnh Hậu Giang do GS.TS. Võ Quang Minh làm chủ nhiệm và Trường đại học Cần Thơ chủ trì thực hiện đề tài. Đề tài dự kiến nghiệm thu trong tháng 3/2021.

a

b

a. Bản đồ khuyến cáo độ phì đất FCC, b. Bản đồ định hướng sử dụng đất nông nghiệp đến năm 2030

I. Thông tin chung về nhiệm vụ

1. Tên Đề tài: Đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp quản lý, sử dụng bền vững đất nông nghiệp tỉnh Hậu Giang

2. Mục tiêu nhiệm vụ:

- Xác định thực trạng đất nông nghiệp tại Hậu Giang (độ phì, thực trạng suy thoái,…);

- Đề xuất giải pháp quản lý, khai thác, sử dụng bền vững đất nông nghiệp ở Hậu Giang;

- Đề xuất loại cây trồng phù hợp với thực trạng đất nông nghiệp tại Hậu Giang;

- Xây dựng mô hình mẫu để nhân rộng.

3. Chủ nhiệm nhiệm vụ: GS.TS. Võ Quang Minh

4. Tổ chức chủ trì nhiệm vụ: Trường đại học Cần Thơ

5. Tổng kinh phí thực hiện:                                          1.654,896 triệu đồng.

Trong đó, kinh phí từ ngân sách SNKH:             1.373,376 triệu đồng.

Kinh phí từ nguồn khác:                                                281,520 triệu đồng.

6. Thời gian thực hiện: 36 tháng

Bắt đầu: 10/2017

Kết thúc: 9/2020

Thời gian thực hiện theo văn bản điều chỉnh của cơ quan có thẩm quyền (nếu có): 30/9/2021

7. Danh sách thành viên chính thực hiện nhiệm vụ:

Số

TT

Họ và tên

Chức danh khoa học, học vị

Cơ quan công tác

1

Võ Quang Minh

Giáo sư Tiến sĩ

Bm.Tài nguyên đất đai, ĐH Cần Thơ

2

Nguyễn Minh Đông

Tiến sĩ

Bm.Khoa học đất, ĐH Cần Thơ

3

Phạm Thanh Vũ

Phó giáo sư Tiến sĩ

Bm.Tài nguyên đất đai, ĐH Cần Thơ

4

Trần Văn Dũng

Tiến sĩ

Bm. Khoa học đất, ĐH Cần Thơ

5

Lê Thanh Phong

Phó giáo sư Tiến sĩ

Bm.Khoa học cây trồng, ĐH Cần Thơ

6

Lê Vĩnh Thúc

Phó giáo sư Tiến sĩ

Bm.Khoa học cây trồng, ĐH Cần Thơ

7

Tất Anh Thư

Phó giáo sư Tiến sĩ

Bm. Khoa học đất, ĐH Cần Thơ

8

Nguyễn Duy Cần

Phó giáo sư Tiến sĩ

Khoa PTNT, ĐH Cần Thơ

9

Lê Văn Đời

Kỹ sư

Sở NN&PTNT Hậu Giang

10

Hồ Văn Phú

Kỹ sư

Sở TNMT Hậu Giang

II. Thời gian, địa điểm dự kiến tổ chức đánh giá, nghiệm thu

- Thời gian: tháng 3 năm 2021

- Địa điểm: Sở Khoa học và Công nghệ

III. Nội dung tự đánh giá về kết quả thực hiện nhiệm vụ

1. Về sản phẩm khoa học

1.1. Danh mục sản phấm đã hoàn thành:

- Báo cáo 9 chuyên đề:

+ Đánh giá thực trạng canh tác, sử dụng và khai thác đất nông nghiệp của tỉnh Hậu Giang.

+ Phân bố độ phì và đánh giá các trở ngại của đất cho sản xuất nông nghiệp tỉnh Hậu Giang.

+ Định hướng sử dụng và các giải pháp sử dụng bền vững đất nông nghiệp tỉnh Hậu Giang trên cơ sở hiện trạng độ phì đất.

+ Thực trạng độ phì nhiêu đất canh tác các loại cây trồng chủ lực của Hậu Giang.

+ Giống và biện pháp canh tác phù hợp cho một số cây trồng chủ lực ở các vùng sinh thái nhau của tỉnh Hậu Giang.

+ Các mô hình canh tác cây ăn trái (cây có múi, xoài, khóm) và mía thích hợp với độ phì nhiêu đất ở các vùng sinh thái khác nhau của tỉnh Hậu Giang.

+ Hiệu quả kỹ thuật và kinh tế của các mô hình trồng màu cải tiến và luân canh màu trên nền đất sản xuất lúa kém hiệu quả của tỉnh Hậu Giang.

+ Đánh giá hiệu quả của mô hình canh tác lúa cải tiến.

+ Đánh giá hiệu quả kinh tế, kỹ thuật, môi trường của các mô hình canh tác trên đất nông nghiệp bị suy thoái độ phì của tỉnh Hậu Giang.

- 08 bản đồ đất, phì nhiêu đất, hiện trạng, khuyến cáo sử dụng đất:

+ Bản đồ hiện trạng sản xuất nông nghiệp và mô hình cây trồng của tỉnh Hậu Giang.

+ Bản đồ đất được xây dựng trên cơ sở bản đồ mạng lưới.

+ Bản đồ phân bố các đặc tính độ phì nhiêu đất FCC cho đất nông nghiệp của tỉnh Hậu Giang.

+ Bản đồ phân bố các trở ngại về độ phì canh tác các loại cây trồng của tỉnh.

+ Bản đồ đơn vị đất đai của tỉnh Hậu Giang.

+ Bản đồ phân cấp thích nghi đất đai cho các kiểu sử dụng đất trong điều kiện hiện tại.

+ Bản đồ định hướng sử dụng bền vững đất sản xuất nông nghiệp.

+ Bản đồ khuyến cáo ứng dụng mô hình cây trồng mẫu cho tỉnh Hậu giang.

- Qui trình canh tác ứng dụng tiến bộ kỹ thuật nâng cao năng suất, phẩm chất và hiệu quả kinh tế cây ăn trái, khóm, mía phù hợp độ phì nhiêu đất ở các vùng sinh thái khác nhau của tỉnh Hậu Giang (07 QT cho 7 loại cây trồng).

- Qui trình canh tác ứng dụng tiến bộ kỹ thuật nâng cao năng suất, phẩm chất, hiệu quả kinh tế cho canh tác hoa màu và luân canh lúa màu phù hợp với độ phì nhiêu đất ở các vùng sinh thái khác nhau của tỉnh Hậu Giang (06 QT).

- Qui trình canh tác ứng dụng tiến bộ kỹ thuật tiên tiến trong canh tác lúa hiệu quả, phù hợp với độ phì nhiêu đất ở các vùng sinh thái khác nhau của tỉnh Hậu Giang (03 QT).

- 08 bài báo đăng trên tạp chí khoa học.

- 04 tài liệu tập huấn mô hình cây trồng mẫu.

- 12 báo cáo hội thảo địa phương có tham gia xây dựng mô hình.

- Bộ số liệu phân tích về hóa, lý đất nông nghiệp Hậu Giang.

- Đào tạo: 03 thạc sỹ

1.2. Danh mục sản phẩm khoa học đã được ứng dụng (nếu có):

Số TT

Tên sản phẩm

Thời gian

ứng dụng

Cơ quan

ứng dụng

Ghi chú

1

Tập huấn mô hình dưa leo tại Vị Thủy, HG

2019

Nông dân, cán bộ kỹ thuật địa phương, các cơ quan quản lý và chuyển giao kỹ thuật nông nghiệp của Hậu Giang

 

2

Tập huấn mô hình dưa hấu tại Vị Thủy, HG

2019

 

3

Tập huấn mô hình bắp nếp tại Phụng Hiệp, HG

2019

 

4

Tập huấn mô hình dưa hấu tại Phụng Hiệp, HG

2019

5

Tập huấn canh tác chuyên lúa tại Phụng Hiệp, HG

2019

6

Tập huấn canh tác bền vững cây cam xoàn tại xã Trường Long Tây, Châu Thành A, HG 

2020

 

7

Tập huấn canh tác bền vững cây xoài cát Hòa Lộc tại xã Tân Hòa, Châu Thành A, HG

2020

 

8

Tập huấn mô hình mía tại Hậu Giang

2020

 

9

Tập huấn canh tác bền vững cây bưởi da xanh tại xã Phương Phú, huyện Phụng Hiệp, HG

2020

 

10

Tập huấn canh tác bền vững cây quýt đường tại xã Long Trị, TX Long Mỹ, HG

2020

 

11

Tập huấn canh tác bền vững chuyên lúa tại TX Long Mỹ, HG

2020

12

Tập huấn canh tác bền vững cây khóm tại xã Hỏa Tiến, TP. Vị Thanh, HG

2020

 

13

Tập huấn canh tác bền vững cây cam sành tại xã Hiệp Lợi, TX. Ngã Bảy, HG 

2020

 

2. Về những đóng góp mới của nhiệm vụ:

Đề tài đã đánh giá được thực trạng thoái hóa đất nông nghiệp và đề xuất giải pháp quản lý, sử dụng bền vững đất nông nghiệp tỉnh Hậu Giang. Từ đó, đã đề ra được các giải pháp ngăn chặn và giảm thiểu tình trạng thoái hóa đất nông nghiệp, duy trì và nâng cao độ phì đất đảm bảo năng suất và đáp ứng chiến lược an ninh lương thực của vùng và quốc gia.

3. Về hiệu quả của nhiệm vụ:

3.1. Hiệu quả kinh tế

Kết quả đề tài sẽ giúp định hướng các giống cây trồng chủ lực, phù hợp với điều kiện thổ nhưỡng, phì nhiêu đất của các vùng sinh thái đa dạng của tỉnh Hậu Giang, góp phần nâng cao hiệu quả canh tác cây trồng, bảo vệ môi trường đất trước sự biến đổi của khí hậu (khô hạn, xâm nhập mặn,...).

3.2. Hiệu quả xã hội

Đề tài đã góp phần cung cấp thông tin, cơ sở khoa học cần thiết cho người dân trong quá trình canh tác nông nghiệp mà điển hình là các mô hình: cây ăn trái, mía, khóm, lúa, v.v trên địa bàn tỉnh Hậu Giang; nâng cao hiểu biết của người dân trong việc cải thiện độ phì nhiêu đất nông nghiệp trong bối cảnh hiện nay./.

a