Chi tiet tin tức - Sở Khoa học công nghệ

 

Thông tin Đề tài “Đánh giá mức độ hài lòng của người dân về kết quả xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Hậu Giang”

Ngày 30-11-2020

Thực hiện Quyết định số 34/2017/QĐ-UBND của UBND tỉnh Hậu Giang về việc quản lý các nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước cấp tỉnh. Nay, Sở KH&CN Hậu Giang thông tin về Đề tài “Đánh giá mức độ hài lòng của người dân về kết quả xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh hậu giang” do TS. Nguyễn Thùy Trang làm chủ nhiệm và Trường Đại học Cần Thơ chủ trì thực hiện đề tài. Dự án dự kiến nghiệm thu trong tháng 12/2020.

I. Thông tin chung về nhiệm vụ

1. Tên nhiệm vụ:  Đề tài “Đánh giá mức độ hài lòng của người dân về kết quả xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh hậu giang”

2. Mục tiêu nhiệm vụ:

2.1. Mục tiêu tổng quát:

Đề tài thực hiện đánh giá mức độ hài lòng của người dân về kết quả xây dựng nông thôn mới, thực trạng đầu tư, hiệu quả đầu tư cũng như sự sẳn lòng tham gia, đóng góp cho chương trình xây dựng nông thôn mới nhằm đề xuất giải pháp thực hiện thành công, hiệu quả và bền vững chương trình trên địa bàn tỉnh Hậu Giang.

2.2. Mục tiêu cụ thể:

Đánh giá thực trạng về kết quả xây dựng NTM (hiệu quả đầu tư, kết quả hoàn thành 19 tiêu chí và sự phù hợp của các tiêu chí) tại tỉnh Hậu Giang giai đoạn 2011-2017;

Phân tích và so sánh nguồn vốn sinh kế nông hộ giữa các nhóm xã có mức độ hoàn thành khác nhau;

Phân tích mức độ hài lòng của người dân về kết quả xây dựng NTM và các yếu tố ảnh hưởng;

Đề xuất các giải pháp nâng cao mức độ hài lòng về kết quả và sự tham gia của người dân vào công cuộc xây dựng NTM.

3. Chủ nhiệm nhiệm vụ: TS. Nguyễn Thùy Trang

4. Tổ chức chủ trì nhiệm vụ: Trường Đại học Cần Thơ

5. Tổng kinh phí thực hiện:                                380,059 triệu đồng.

Trong đó, kinh phí từ ngân sách SNKH:             380,059 triệu đồng.

Kinh phí từ nguồn khác:                                                0 triệu đồng.

6. Thời gian thực hiện: 18 tháng

Bắt đầu: 12/2018

Kết thúc: 05/2020

Thời gian thực hiện theo văn bản điều chỉnh của cơ quan có thẩm quyền (nếu có): 11/2020

7. Danh sách thành viên chính thực hiện nhiệm vụ:

STT

Họ và tên

Chức danh khoa học, học vị

Cơ quan công tác

1

Nguyễn Thùy Trang

Tiến sĩ

Khoa Phát triển Nông thôn, Đại học Cần Thơ

2

Nguyễn Duy Cần

Phó giáo sư, tiến sĩ

Khoa Phát triển Nông thôn, Đại học Cần Thơ

3

Nguyễn Phú Son

Phó giáo sư, tiến sĩ

Trung tâm dịch vụ và chuyển giao công nghệ, Đại học Cần Thơ

4

Võ Hồng Tú

Tiến sĩ

Khoa Phát triển Nông thôn, Đại học Cần Thơ

5

Đỗ Văn Hoàng

Thạc sĩ

Khoa Phát triển Nông thôn, Đại học Cần Thơ

6

Lê Văn Dễ

Thạc sĩ

Khoa Phát triển Nông thôn, Đại học Cần Thơ

7

Huỳnh Thành Hữu

Chuyên viên

Phó chánh văn phòng

Văn phòng điều phối Nông thôn mới tỉnh Hậu Giang

8

Trịnh Thị Chúc Ly

Thạc sĩ

Văn phòng điều phối Nông thôn mới tỉnh Hậu Giang

9

Nguyễn Văn Linh

Cử nhân

Văn phòng điều phối Nông thôn mới tỉnh Hậu Giang

10

Trần Văn Khoa

Cử nhân

Văn phòng điều phối Nông thôn mới tỉnh Hậu Giang

11

Nguyễn Minh Trí

Thạc sĩ

Ngân hàng nhà nước tỉnh Hậu Giang

II. Thời gian, địa điểm dự kiến tổ chức đánh giá, nghiệm thu

- Thời gian: tháng 12 năm 2020

- Địa điểm: Sở Khoa học và Công nghệ

III. Nội dung tự đánh giá về kết quả thực hiện nhiệm vụ

1. Về sản phẩm khoa học

Danh mục sản phẩm đã hoàn thành:

- Báo cáo tổng kết.

- Báo cáo chuyên đề (10 chuyên đề).

- Bài báo khoa học (03 bài).

- Hướng dẫn luận văn tốt nghiệp Đại học (07 LVTN).

- Hướng dẫn luận văn tốt nghiệp Cao học (02 LVTN).

2. Về những đóng góp mới của nhiệm vụ:

Xây dựng nông thôn mới (NTM) là chương trình mục tiêu quốc gia nhằm phát triển toàn diện về kinh tế, xã hội và môi trường cho khu vực nông thôn. Sau 10 năm triển khai thực hiện, việc đánh giá tác động của chương trình đến phát triển kinh tế và sinh kế người dân khu vực nông thôn là rất cần thiết. Bên cạnh đó, để giúp chương trình NTM được duy trì và phát triển bền vững cũng như thực hiện tiêu chí nâng cao, kiểu mẫu thì việc đánh giá mức độ hài lòng của người dân về kết quả chương trình xây dựng nông thôn mới mang lại cũng rất cần thiết. Thêm vào đó, NTM là một chương trình với mục tiêu thay đổi toàn diện và liên quan đến nhiều lĩnh vực nên nguồn kinh phí yêu cầu cho Chương trình là rất lớn và ngoài khả năng của ngân sách Nhà nước. Do vậy, để chương trình thành công và hiệu quả thì việc đóng góp của người dân là rất cần thiết.

Để phân tích mức độ hài lòng của người dân, nghiên cứu sử dụng phân tích nhân tố khám phá và phân tích hồi quy tương quan. Kết quả nghiên cứu cho thấy, có 04 nhóm nhân tố ảnh hưởng mức độ hài lòng của người dân về chương trình xây dựng NTM, gồm vai trò của chính quyền và người dân, thông tin và kiến thức, lợi ích của chương trình và tham gia của người dân. Trong đó, nhân tố hưởng thụ lợi ích từ chương trình NTM có tác động lớn nhất và tương quan thuận với mức độ hài lòng của người dân về xây dựng NTM.

Đối với tác động của chương trình xây dựng NTM, kết quả nghiên cứu cho thấy chương trình có tác động tích cực đến thu nhập và đời sống kinh tế xã hội tại địa bàn nghiên cứu. Thông qua phương pháp phân tích điểm xu hướng với phương pháp so sánh cận gần nhất, kết quả phân tích cho thấy tổng thu nhập của hộ sau khi có chương trình xây dựng nông thôn mới tăng đáng kể. Bên cạnh đó, nghiên cứu cho thấy có 07 biến ảnh hưởng đến sự tham gia đóng góp của người dân vào chương trình xây dựng NTM, gồm gia đình văn hóa, tuổi, tham gia đoàn hội, lợi ích về môi trường, lợi ích về hạ tầng kinh tế, nhóm xã hoàn thành khá và hoàn thành trung bình. Nghiên cứu đã đề xuất một số giải pháp nhằm tăng cường và thu hút sự tham gia của người dân vào chương trình xây dựng NTM.

3. Về hiệu quả của nhiệm vụ:

3.1. Hiệu quả kinh tế

Kết quả nghiên cứu là cơ sở thiết thực cho các nhà hoạch định và quản lý đề xuất các chính sách hay chương trình để thúc đẩy quá trình xây dựng NTM, nâng cao hiệu quả của chương trình cũng như giải pháp để nâng cao mức độ hài lòng của người dân.

Kết quả nghiên cứu còn là cơ sở quan trọng để khuyến khích sự tham gia cũng như thuyết phục sự tham gia của cộng đồng trong quá trình thực hiện xây dựng NTM.

Nghiên cứu còn giúp các nhà quản lý có cơ sở để thực hiện vận động sự tham gia của cộng đồng trong quá trình xây dựng NTM.

3.2. Hiệu quả xã hội

Nghiên cứu góp phần cung cấp bức tranh tổng thể về quá trình thực hiện xây dựng NTM từ đầu tư, thực trạng hoàn thành các tiêu chí, mức độ hài lòng của người dân, sự sẵn lòng đóng góp và tác động của chương trình NTM đến phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Hậu Giang. Kết quả nghiên cứu là nguồn tài liệu tham khảo cho đào tạo bậc đại học và cao học các ngành Kinh tế nông nghiệp, Kinh doanh nông nghiệp, Phát triển Nông thôn và Khuyến nông.

Nghiên cứu đã góp phần đào tạo 2 thạc sỹ chuyên ngành Phát triển Nông thôn và Quản lý kinh tế và 7 kỹ sư ngành Khuyến nông.

Bên cạnh đó, kết quả nghiên cứu cũng đã đăng được 3 bài báo khoa học trên Tạp chí khoa học thuộc danh mục Hội đồng giáo sư, phó giáo sư.

Nghiên cứu cũng cung cấp cơ sở lý luận và thực tiễn quan trọng cho các nghiên cứu tiếp theo nhằm phát triển kinh tế - xã hội địa bàn tỉnh Hậu Giang./.       

Kim Yến

 


Đang online: 1
Hôm nay: 122
Đã truy cập: 122168
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.