Chi tiet tin tức - Sở Khoa học công nghệ

 

Thông tin Đề tài “Phòng chống ma tuý trên địa bàn tỉnh Hậu Giang”

Ngày 12-07-2022

Thực hiện Quyết định số 34/2017/QĐ-UBND của UBND tỉnh Hậu Giang về việc quản lý các nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước cấp tỉnh. Nay, Sở KH&CN Hậu Giang thông tin về Đề tài “Phòng chống ma tuý trên địa bàn tỉnh Hậu Giang do Cử nhân Nguyễn Thị Kim Diệu làm chủ nhiệm và Công an tỉnh Hậu Giang chủ trì thực hiện đề tài. Thời gian dự kiến nghiệm thu là tháng 7 năm 2022.

I. Thông tin chung về nhiệm vụ

1. Tên Đề tài “Phòng chống ma tuý trên địa bàn tỉnh Hậu Giang

2. Mục tiêu nhiệm vụ:

- Đánh giá thực trạng công tác phòng, chống ma túy trên địa bàn tỉnh Hậu Giang của Lực lượng Công an tỉnh Hậu Giang;

- Đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả phòng, chống tội phạm về ma túy nhằm ngặn chặn, kiểm soát và kéo giảm tệ nạn ma tuý trên địa bàn tỉnh Hậu Giang.

3. Chủ nhiệm nhiệm vụ: CN. Nguyễn Thị Kim Diệu

4. Tổ chức chủ trì nhiệm vụ: Công an tỉnh Hậu Giang

5. Tổng kinh phí thực hiện:             494,866 triệu đồng

Kinh phí từ nguồn sự nghiệp:                   442,373 triệu đồng

Kinh phí từ nguồn khác:                          52,493 triệu đồng

6. Thời gian thực hiện: 24 tháng

Bắt đầu: 10/2019

Kết thúc: 9/2021

Thời gian thực hiện theo văn bản điều chỉnh của cơ quan có thẩm quyền (nếu có): 3/2022.

7. Danh sách thành viên chính thực hiện nhiệm vụ:

+ CN. Nguyễn Thị Kim Diệu, Công an tỉnh Hậu Giang.

+ ThS. Huỳnh Văn Khôi, Trường Cao đẳng Cảnh sát nhân dân II.

+ ThS. Lê Quốc Hội, Công an tỉnh Hậu Giang.

+ Ks. Trần Quang Thịnh, Công an tỉnh Hậu Giang.

+ ThS. Nguyễn Hoàng Đệ, Công an tỉnh Hậu Giang.

+ CN. Phạm Thanh Nhớ, Công an tỉnh Hậu Giang.

II. Thời gian, địa điểm dự kiến tổ chức đánh giá, nghiệm thu

- Thời gian: tháng 7 năm 2022

- Địa điểm: Sở Khoa học và Công nghệ

III. Nội dung tự đánh giá về kết quả thực hiện nhiệm vụ

1. Về sản phẩm khoa học

1.1. Danh mục sản phấm đã hoàn thành:

+ Tên sản phẩm: Báo cáo tổng kết (báo cáo chính và báo cáo tóm tắt).

Số lượng: Xuất sắc

Khối lượng: Xuất sắc

Chất lượng: Xuất sắc

+ Tên sản phẩm: Tờ rơi: 500 tờ được gửi cho các đối tượng: Cán bộ công chức, viên chức 120 tờ, học sinh, sinh viên: 80 tờ, người dân: 300 tờ.

Số lượng: Xuất sắc

Khối lượng: Xuất sắc

Chất lượng: Xuất sắc

+ Tên sản phẩm: Tài liệu tuyên truyền

Số lượng: Xuất sắc

Khối lượng: Xuất sắc

Chất lượng: Xuất sắc

+ Tên sản phẩm: Mô hình thực nghiệm tại Thị trấn Nàng Mau và xã Vị Đông, huyện Vị Thủy, tỉnh Hậu Giang

Số lượng: Xuất sắc

Khối lượng: Xuất sắc

Chất lượng: Xuất sắc

1.2. Danh mục sản phẩm khoa học đã được ứng dụng, chuyển giao (nếu có):

+ Tên sản phẩm: Các giải pháp phòng chống ma túy.

Thời gian dự kiến ứng dụng: Sau khi đề tài khoa học được nghiệm thu.

Cơ quan dự kiến ứng dụng: Kết quả nghiên cứu tổng hợp được chuyển giao trực tiếp cho: Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hậu Giang làm tư liệu nghiên cứu chính sách. Mô hình thực nghiệm được đánh giá, rút ra giải pháp nhân rộng toàn tỉnh.

2. Về những đóng góp mới của nhiệm vụ

      Đề tài đã tổng hợp đánh giá một cách tổng thể thực trạng công tác phòng, chống ma túy trên địa bàn tỉnh Hậu Giang giai đoạn năm 2014 đến năm 2019. Phân tích nguyên nhân tồn tại của tất cả các mặt công tác và được xem xét trên tất cả các chủ thể có tác động trực tiếp đến công tác phòng chống ma túy. Thực nghiệm trên mô hình và đánh giá, rút kinh nghiệm từ thực tiễn đề đưa ra giải pháp.

      Có khả năng vận dụng vào thực tiễn cao với kết quả thống kê, kết quả dự báo, kết quả đánh giá của đề tài là tổng hợp theo hướng thực tế và kết quả dự báo khoa học. Kết quả đề tài làm kho tư liệu cũng như vận dụng vào thực tiễn công tác phòng chống ma túy.

3. Về hiệu quả của nhiệm vụ

3.1. Hiệu quả kinh tế

Giảm gánh nặng về kinh tế trong công tác cai nghiện, công tác quản lý người nghiện và công tác điều trị bệnh do sử dụng ma túy dẫn đến loạn thần, “ngáo đá” tại địa phương tạo điều kiện phục vụ phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Hậu Giang.

3.2. Hiệu quả xã hội

Kết quả nghiên cứu của đề tài nhằm giải quyết những khó khăn, vướng mắc, đồng thời đề ra những giải pháp có tính khả thi, phù hợp nhằm góp phần nâng cao hiệu quả công tác phòng chống ma túy trên địa bàn tỉnh Hậu Giang trong thời gian tới./.

Ngc Thu


Đang online: 2
Hôm nay: 3793
Đã truy cập: 1302058
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.