Chi tiet tin tức - Sở Khoa học công nghệ

 

Thông tin Dự án “Quản lý và phát triển nhãn hiệu tập thể “Xoài cát Hậu Giang” dùng cho sản phẩm Xoài cát của tỉnh Hậu Giang”

Ngày 17-06-2022

Thực hiện Quyết định số 34/2017/QĐ-UBND của UBND tỉnh Hậu Giang về việc quản lý các nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước cấp tỉnh. Nay, Sở KH&CN Hậu Giang thông tin về Dự ánQuản lý và phát triển nhãn hiệu tập thể “Xoài cát Hậu Giang” dùng cho sản phẩm Xoài cát của tỉnh Hậu Giang do ThS. Phạm Quốc Ân làm chủ nhiệm và Sở Công Thương tỉnh Hậu Giang chủ trì thực hiện dự án. Dự án dự kiến nghiệm thu trong tháng 6/2022.

Logo xoài cát Hậu Giang

I. Thông tin chung về nhiệm vụ

1. Tên Dự án: Quản lý và phát triển nhãn hiệu tập thể “Xoài cát Hậu Giang” dùng cho sản phẩm Xoài cát của tỉnh Hậu Giang

Thuộc Chương trình: Phát triển tài sản trí tuệ tỉnh Hậu Giang giai đoạn 2017-2020

2. Mục tiêu nhiệm vụ

2.1. Mục tiêu chung

Đảm bảo được quyền là lợi ích hợp pháp cho các tổ chức, cá nhân có hoạt động trồng, chế biến và cung ứng sản phẩm khi được cấp quyền sử dụng Nhãn hiệu tập thể “Xoài cát Hậu Giang”.

Góp phần đảm bảo đời sống người sản xuất, kinh doanh và giữ gìn, phát huy các giá trị kinh tế, xã hội, văn hoá, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Góp phần nâng cao khả năng cạnh tranh cho sản phẩm Xoài cát Hậu Giang trên thị trường trong và ngoài nước.

2.2. Mục tiêu cụ thể

Xây dựng và ban hành các công cụ quản lý Nhãn hiệu tập thể “Xoài cát Hậu Giang” đó là quy chế quản lý và sử dụng; quy chế kiểm soát logo, tem, nhãn; quy chế cấp và thu hồi; mô hình quản lý; mẫu biểu; sổ tay quản lý, …phù hợp với thực tế trồng, thu hoạch và tiêu thụ tại địa phương và chủ trương phát triển kinh tế của tỉnh Hậu Giang.

Thiết kế các công cụ và vận hành các công cụ quản lý sản phẩm Xoài cát mang Nhãn hiệu tập thể “Xoài cát Hậu Giang”, đảm bảo kiểm soát việc sử dụng nhãn hiệu tập thể và kiểm soát chất lượng sản phẩm mang Nhãn hiệu tập thể “Xoài cát Hậu Giang” khi tiêu thụ trên thị trường, kiểm soát và quản lý chặt chẽ nguồn gốc xuất xứ của sản phẩm.

Xây dựng chiến lược quảng bá, phát triển thị trường cho sản phẩm Xoài cát mang nhãn hiệu tập thể như tem, nhãn, bao bì, poster, phương tiện tuyên truyền, quảng bá… góp phần nâng cao giá trị kinh tế, từng bước tạo lập các kênh thương mại mang lại giá trị ổn định cho các chủ thể trồng và kinh doanh sản phẩm mang nhãn hiệu tập thể “Xoài cát Hậu Giang”.

2.3. Mục tiêu nhân rộng

Dự án thực hiện có hiệu quả sẽ là mô hình mẫu để nhân rộng toàn vùng sản phẩm tại địa phương và cho các đặc sản nổi tiếng của tỉnh trong thời gian tới.

3. Chủ nhiệm nhiệm vụ: ThS. Phạm Quốc Ân

4. Tổ chức chủ trì nhiệm vụ: Sở Công Thương tỉnh Hậu Giang

5. Tổng kinh phí thực hiện:                                       712,338 triệu đồng.

Trong đó, kinh phí từ ngân sách SNKH:   607,338      triệu đồng.

Kinh phí từ nguồn khác:                                    105,0          triệu đồng.

6. Thời gian thực hiện: 15 tháng

Bắt đầu: 01/06/2020

Kết thúc: 30/08/2021

Thời gian thực hiện theo văn bản điều chỉnh của cơ quan có thẩm quyền (nếu có): 28/02/2022

7. Danh sách thành viên chính thực hiện nhiệm vụ:

Số

TT

Họ và tên

Chức danh

khoa học, học vị

Cơ quan công tác

1

Phạm Quốc Ân

Chủ nhiệm dự án – Thạc sỹ

Sở Công Thương

2

Huỳnh Văn Toàn

Thư ký dự án – Kỹ sư

Trung tâm KC&XTTM

3

Lưu Thanh Điền

Thành viên chính – Thạc sỹ

Trung tâm KC&XTTM

4

Nguyễn Yến Linh

Thành viên chính – Cử nhân

Trung tâm KC&XTTM

5

Nguyễn Thị Bé Hiếu

Thành viên chính – Cử nhân

Sở Công Thương

6

Nguyễn Anh Ngọc

Thành viên chính – Cử nhân

Cty CP sở hữu công nghiệp INVESTIP

II. Thời gian, địa điểm dự kiến tổ chức đánh giá, nghiệm thu

- Thời gian: tháng 6 năm 2022

- Địa điểm: Sở Khoa học và Công nghệ

III. Nội dung tự đánh giá về kết quả thực hiện nhiệm vụ

1. Về sản phẩm khoa học

1.1. Danh mục sản phấm đã hoàn thành:

- Quy chế Quản lý và sử dụng NHTT Xoài cát Hậu Giang

- Quy chế cấp và thu hồi quyền sử dụng NHTT Xoài cát Hậu Giang

- Quy chế kiểm soát sử dụng NHTT Xoài cát Hậu Giang

- Quy chế sử dụng tem, nhãn, bao bì sản phẩm mang NHTT Xoài cát Hậu Giang

- Hệ Thống biểu mẫu sổ sách ghi chép phục vụ việc quản lý NHTT Xoài cát Hậu Giang

- Trang thông tin giới thiệu sản phẩm Xoài cát Hậu Giang

- Tầm nhìn và sứ mệnh của thương hiệu NHTT Xoài cát Hậu Giang

- Thiết kế hệ thống nhận diện thương hiệu NHTT Xoài cát Hậu Giang

- Hệ Thống nhận diện NHTT Xoài cát Hậu Giang

- Giải pháp hỗ trợ truyền thông thương hiệu NHTT Xoài cát Hậu Giang

- Xây dựng vận hành và đánh giá phương án thiết lập và mở rộng kênh tiêu thụ sản phẩm mang NHTT qua các chợ đầu mối

- Xây dựng, vận hành và đánh giá phương án liên kết siêu thị thương mại hóa sản phẩm mang NHTT

- Xây dựng, vận hành và đánh giá phương án xúc tiến kết nối du lịch sinh thái vườn

- Sơ đồ mô hình hệ thống quản lý NHTT

- Tài liệu tuyên truyền tập huấn, hội thảo

- Báo cáo triển khai và đánh giá kết quả mô hình

1.2. Danh mục sản phẩm khoa học dự kiến ứng dụng, chuyển giao:

Số TT

Tên sản phẩm

Thời gian dự kiến ứng dụng

Cơ quan dự kiến ứng dụng

Ghi chú

1

Kênh youtube quảng bá NHTT

Năm 2022

HTX Xoài cát Hòa Lộc Bảy Ngàn

2

Trang Thông tin điện tử Quảng bá NHTT

Năm 2022

HTX Xoài cát Hòa Lộc Bảy Ngàn

3

Tầm nhìn và sứ mệnh của thương hiệu NHTT Xoài cát Hậu Giang

Năm 2022

HTX Xoài cát Hòa Lộc Bảy Ngàn

1.3.Danh mục sản phẩm khoa học đã được ứng dụng

Số TT

Tên sản phẩm

Thời gian

ứng dụng

Tên cơ quan

ứng dụng

Ghi chú

1

Quy chế Quản lý và sử dụng NHTT Xoài cát Hậu Giang

Năm 2021

HTX Xoài cát Hòa Lộc Bảy Ngàn

2

Quy chế cấp và thu hồi quyền sử dụng NHTT Xoài cát Hậu Giang

Năm 2021

HTX Xoài cát Hòa Lộc Bảy Ngàn

3

Quy chế kiểm soát sử dụng NHTT Xoài cát Hậu Giang

Năm 2021

HTX Xoài cát Hòa Lộc Bảy Ngàn

4

Quy chế sử dụng tem, nhãn, bao bì sản phẩm mang NHTT Xoài cát Hậu Giang

Năm 2021

HTX Xoài cát Hòa Lộc Bảy Ngàn

5

Hệ Thống biểu mẫu sổ sách ghi chép phục vụ việc quản lý NHTT Xoài cát Hậu Giang

Năm 2022

HTX Xoài cát Hòa Lộc Bảy Ngàn

6

Mô hình hệ thống quản lý NHTT Xoài cát Hậu Giang

Năm 2022

HTX Xoài cát Hòa Lộc Bảy Ngàn

7

Xây dựng vận hành và đánh giá phương án thiết lập và mở rộng kênh tiêu thụ sản phẩm mang NHTT qua các chợ đầu mối

Năm 2022

HTX Xoài cát Hòa Lộc Bảy Ngàn

8

Xây dựng, vận hành và đánh giá phương án liên kết siêu thị thương mại hóa sản phẩm mang NHTT

Năm 2022

HTX Xoài cát Hòa Lộc Bảy Ngàn

9

Xây dựng, vận hành và đánh giá phương án xúc tiến kết nối du lịch sinh thái vườn

Năm 2022

HTX Xoài cát Hòa Lộc Bảy Ngàn

10

Hệ thống nhận diện thương hiệu NHTT Xoài cát Hậu Giang

Năm 2022

HTX Xoài cát Hòa Lộc Bảy Ngàn

2. Về những đóng góp mới của nhiệm vụ

- Xây dựng và ban hành các công cụ quản lý Nhãn hiệu tập thể “Xoài cát Hậu Giang” đó là quy chế quản lý và sử dụng NHTT, quy chế kiểm soát sử dụng NHTT, quy chế sử dụng logo ,tem, nhãn; quy chế cấp và thu hồi quyền sử dụng NHTT. Từ đó nâng cao được hiệu quả trong việc sử dụng NHTT, đảm bảo quyền sử dụng nhãn hiệu tập thể hợp pháp cho các tổ chức, cá nhân; ngăn chặn và chống các hành vi sử dụng trái phép nhãn hiệu tập thể. Tính thống nhất trong việc sử dụng nhãn hiệu tập thể, hàng hoá mang nhãn hiệu tập thể đáp ứng các điều kiện quy định của chủ sở hữu nhãn hiệu, góp phần gia tăng giá trị kinh tế của hàng hóa, dịch vụ, mở rộng thị trường tiêu thụ và tăng thu nhập cho người sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ mang nhãn hiệu được đảm bảo

Xây dựng được Mô hình quản lý; mẫu biểu; sổ tay quản lý, …phù hợp với thực tế trồng, thu hoạch và tiêu thụ tại địa phương và chủ trương phát triển kinh tế của tỉnh Hậu Giang.

Đã xây dựng được hệ thống nhận diện cho NHTT Xoài cát Hậu Giang, từng bước khẳng định được thương hiệu đối với người tiêu dùng cho NHTT Xoài cát Hậu Giang. Đã có phương án mở rộng các kênh tiêu thụ sản phẩm thay vì chỉ bán cho thương lái như trước đây.

Xây dựng được nhiều kênh xúc tiến thương mại, quảng bá sản phẩm mang NHTT Xoài các Hậu Giang như kênh Youtube, Website, bài báo quảng bá, phim tư liệu… làm cho người tiêu dùng nhận diện được NHTT Xoài cát Hậu Giang. Nâng cao được nhận thức của người sản xuất, HTX và cả trong cơ quan quản lý về chiến lược sản xuất và tiếp thị sản phẩm phù hợp để duy trì tính ổn định chất lượng và phát triển thị trường cho các sản phẩm.

Đã xây dựng và hình thành trong HTX và nông dân trồng xoài thấy được sứ mệnh, giá trị cốt lõi của NHTT. Đã tuyên truyền, tập huấn cho các hộ nông dân trồng xoài hiểu biết đầy đủ về các quy chế , hỗ trợ các thành viên sử dụng NHTT để tiếp tục phát triển NHTT.

3. Về hiệu quả của nhiệm vụ

3.1. Hiệu quả kinh tế

- Sản phẩm Xoài cát mang NHTT Xoài cát Hậu Giang tạo vị thế trên thị trường, nâng cao được khả năng tiêu thụ, giá trị sản phẩm, tạo điều kiện để phát triển sản xuất, tạo công ăn việc làm cho lao động tại địa phương, tăng lợi ích cho người sản xuất, kinh doanh, góp phần quảng bá hình ảnh của huyện Châu Thành A nói riêng và của tỉnh Hậu Giang nói chung.

- Dự án góp phần nâng cao uy tính, chất lượng và hiệu quả cho sản phẩm được bảo hộ, thông qua các hoạt động quảng bá, xúc tiến thương mại, thu hút khách hàng, thị trường tiêu thụ được mở rộng, góp phần phát triển kinh tế, xã hội của địa phương. Ngoài ra còn là mô hình mẫu để các làng nghề, hiệp hội, hợp tác xã khác trên địa bàn học hỏi.