Chi tiet tin tức - Sở Khoa học công nghệ

 

Thông tin Dự án “Quản lý và phát triển nhãn hiệu tập thể “Chanh không hạt Hậu Giang” dùng cho sản phẩm chanh không hạt của tỉnh Hậu Giang”

Ngày 18-08-2022

Thực hiện Quyết định số 34/2017/QĐ-UBND của UBND tỉnh Hậu Giang về việc quản lý các nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước cấp tỉnh. Nay, Sở KH&CN Hậu Giang thông tin về Dự án “Quản lý và phát triển nhãn hiệu tập thể “Chanh không hạt Hậu Giang” dùng cho sản phẩm chanh không hạt của tỉnh Hậu Giang do ThS. Huỳnh Tấn Vụ làm chủ nhiệm và Trung tâm Thông tin và Ứng dụng khoa học công nghệ tỉnh Hậu Giang chủ trì thực hiện dự án.

Logo hợp tác xã

I. Thông tin chung về nhiệm vụ

1. Tên Dự án “Quản lý và phát triển nhãn hiệu tập thể “Chanh không hạt Hậu Giang” dùng cho sản phẩm chanh không hạt của tỉnh Hậu Giang”.

2. Mục tiêu nhiệm vụ:

- Thiết lập và vận hành mô hình quản lý NHTT trên thực tế với quy mô thí điểm;

- Xây dựng hệ thống các văn bản quản lý nhãn hiệu nhằm nâng cao hiệu quả trong công tác quản lý và sử dụng NHTT;

- Hệ thống hoá hoàn chỉnh hệ thống nhận diện NHTT, hệ thống kiểu dáng công nghiệp bao bì sản phẩm, hệ thống tem nhãn, bao bì sản phẩm thẩm mỹ và đúng quy định pháp luật;

- Quảng bá, phát triển thị trường cho sản phẩm Chanh không hạt Hậu Giang mang NHTT như poster, xây dựng Website, phương tiện tuyên truyền báo đài, iternet...

Biển quảng cáo ngoài trời được lắp đặt tại xã Đông Phú,

huyện Châu Thành, Hậu Giang

- Nâng cao nhận thức cho người dân và cán bộ quản lý về sở hữu trí tuệ, tiếp cận và nắm bắt được vai trò của NHTT đối với sự phát triển sản phẩm nông sản nói chung và sản phẩm chanh không hạt nói riêng.

Hình ảnh: tập huấn tại huyện Châu Thành Hội thảo lấy ý kiến đóng góp hoàn thiện hệ thống quản lý nhãn hiệu tại huyện Phụng Hiệp

3. Chủ nhiệm nhiệm vụ: ThS. Huỳnh Tấn Vụ

4. Tổ chức chủ trì nhiệm vụ: Trung tâm Thông tin và Ứng dụng khoa học công nghệ tỉnh Hậu Giang

5. Tổng kinh phí thực hiện:                      584,668 triệu đồng.

Kinh phí từ nguồn sự nghiệp:                        569,668 triệu đồng.

Kinh phí từ nguồn khác:                                       15,0 triệu đồng.

6. Thời gian thực hiện: 15 tháng

Bắt đầu: 7/2020

Kết thúc: 9/2021

Thời gian thực hiện theo văn bản điều chỉnh của cơ quan có thẩm quyền (nếu có): 7/2022

7. Danh sách thành viên chính thực hiện nhiệm vụ:

- TS. Nguyễn Thị Kiều

- ThS. Đặng Thị Thanh Loan

- KS. Lê Kinh Hải

- KS. Nguyễn Văn Kiệt

- KS. Trịnh Hồng Nhung

- KS. Quảng Huỳnh Tý

- KS. Võ Đức Thái

- ThS. Phạm Thành Tôn

- ThS. Lê Thị Cẩm Tú

- CN. Đàm Thị Nhung

II. Thời gian, địa điểm dự kiến tổ chức đánh giá, nghiệm thu

- Thời gian: tháng 9 năm 2022

- Địa điểm: Sở Khoa học và Công nghệ

III. Nội dung tự đánh giá về kết quả thực hiện nhiệm vụ

1. Về sản phẩm khoa học

1.1. Danh mục sản phẩm đã hoàn thành:

Số TT

Tên sản phẩm

Số lượng

Khối lượng

Chất lượng

Xuất sắc

Đạt

Không đạt

Xuất sắc

Đạt

Không đạt

Xuất sắc

Đạt

Không đạt

1

Báo cáo khảo sát quy mô, hiện trạng, tình hình sản xuất kinh doanh chanh không hạt mang NHTT Chanh không hạt Hậu Giang

x

x

x

2

Bộ tiêu chí xác định chất lượng sản phẩm mang NHTT

x

x

x

3

Mô hình tổ chức quản lý nhãn hiệu tập thể Chanh không hạt Hậu Giang

x

x

x

  4

Hệ thống các quy trình, quy chế, công cụ quản lý NHTT Chanh không hạt Hậu Giang

+ Quy chế quản lý NHTT

+ Quy trình cấp và thu hồi quyền sử dụng NHTT

+ Quy chế sử dụng tem, nhãn bao bì sản phẩm mang NHTT

+ Hệ thống biểu mẫu, sổ sách ghi chép, biểu mẫu thể chế phục vụ việc quản lý NHTT

+ Quy trình kiểm soát chất lượng sản phẩm mang NHTT

+ Phương án kiện toàn cơ cấu tổ chức và chức năng nhiệm vụ của tổ chức chủ sở hữu NHTT

+ Mô hình về cơ chế phối hợp quản lý NHTT "Chanh không hạt Hậu Giang" giữa chủ sở hữu và các cơ quan chức năng

+ Chuyên đề về phát triển thị trường cho sản phẩm chanh không hạt mang NHTT

+ Chuyên đề chuỗi liên kết sản xuất – tiêu thụ sản phẩm chanh không hạt tại huyện Châu Thành – Hậu Giang

x

x

x

5

Bộ hồ sơ đăng ký mã số mã vạch, truy xuất nguồn gốc

x

x

x

6

Hệ thống nhận diện nhãn hiệu tập thể, các sản phẩm in ấn thử nghiệm bao gồm: túi lưới: 200kg; thùng carton loại 7kg: 300 thùng, loại 12kg: 200 thùng, loại 15kg: 100 thùng; tem dán: 10.000 cái; tem treo: 10.000 cái; Poster (khổ A0): 100 tờ; tờ rơi: 5.000 tờ; Pano quảng cáo ngoài trời (khổ 3mx6mx2 mặt): 1 tấm.

x

x

 x

7

Website giới thiệu sản phẩm mang NHTT “Chanh không hạt Hậu Giang”

x

x

x

8

Bài báo quảng bá sản phẩm mang NHTT “Chanh không hạt Hậu Giang”

x

x

x

9

Biển quảng cáo tấm lớn ngoài trời

x

x

x

10

Hệ thống tài liệu các cuộc hội thảo và các lớp tập huấn (3 cuộc hội thảo; 2 lớp tập huấn)

x

x

x

1.2. Danh mục sản phẩm khoa học đã được ứng dụng:

Số TT

Tên sản phẩm

Thời gian ứng dụng

Tên cơ quan ứng dụng

1

Bộ tiêu chí xác định chất lượng sản phẩm mang NHTT

Năm 2022

HTX NN Thạnh Phước

2

Mô hình tổ chức quản lý nhãn hiệu tập thể Chanh không hạt Hậu Giang

Năm 2022

HTX NN Thạnh Phước

3

Hệ thống các quy trình, quy chế, công cụ quản lý NHTT Chanh không hạt Hậu Giang

+ Quy chế quản lý NHTT

+ Quy trình cấp và thu hồi quyền sử dụng NHTT

+ Quy chế sử dụng tem, nhãn bao bì sản phẩm mang NHTT

+ Hệ thống biểu mẫu, sổ sách ghi chép, biểu mẫu thể chế phục vụ việc quản lý NHTT

+ Quy trình kiểm soát chất lượng sản phẩm mang NHTT

+ Phương án kiện toàn cơ cấu tổ chức và chức năng nhiệm vụ của tổ chức chủ sở hữu NHTT

+ Mô hình về cơ chế phối hợp quản lý NHTT “Chanh không hạt Hậu Giang” giữa chủ sở hữu và các cơ quan chức năng

Năm 2022

HTX NN Thạnh Phước

4

Bộ hồ sơ đăng ký mã số mã vạch, truy xuất nguồn gốc

Năm 2022

HTX NN Thạnh Phước, HTX NN Hiệp Phú

5

Hệ thống nhận diện nhãn hiệu tập thể, các sản phẩm in ấn thử nghiệm bao gồm: túi lưới: 200kg; thùng carton loại 7kg: 300 thùng, loại 12kg: 200 thùng, loại 15kg: 100 thùng; tem dán: 10.000 cái; tem treo: 10.000 cái; Poster (khổ A0): 100 tờ; tờ rơi: 5.000 tờ.

Năm 2022

HTX NN Thạnh Phước, HTX NN Hiệp Phú

6

Website giới thiệu sản phẩm mang NHTT “Chanh không hạt Hậu Giang”

Năm 2022

HTX NN Thạnh Phước, HTX NN Hiệp Phú

7

Biển quảng cáo tấm lớn ngoài trời

Năm 2022

UBND huyện Châu Thành

2. Về những đóng góp mới của nhiệm vụ:

- Xây dựng, ban hànhtriển khai áp dụng Bộ tiêu chí xác định chất lượng sản phẩm mang nhãn hiệu tập thể, mô hình tổ chức quản lý nhãn hiệu tập thể Chanh không hạt Hậu Giang, công cụ quản lý nhãn hiệu tập thể Chanh không hạt Hậu Giang bao gồm: Quy chế quản lý nhãn hiệu tập thể, Quy trình cấp và thu hồi quyền sử dụng nhãn hiệu tập thể, Quy chế sử dụng tem, nhãn bao bì sản phẩm mang nhãn hiệu tập thể; hệ thống hóa các biểu mẫu, sổ sách ghi chép, biểu mẫu thể chế phục vụ việc quản lý nhãn hiệu tập thể, Quy trình kiểm soát chất lượng sản phẩm mang nhãn hiệu tập thể. Từ đó nâng cao hiệu quả trong việc sử dụng nhãn hiệu tập thể, đảm bảo quyền sử dụng nhãn hiệu tập thể hợp pháp cho các tổ chức, cá nhân; ngăn chặn và đề phòng các hành vi gian lận trong sử dụng nhãn hiệu tập thể, góp phần gia tăng giá trị kinh tế của hàng hóa, dịch vụ, mở rộng thị trường tiêu thụ và tăng thu nhập cho người sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ mang nhãn hiệu tập thể.