Chi tiet tin tức - Sở Khoa học công nghệ

 

Thông tin Dự án “Quản lý và phát triển nhãn hiệu Quýt đường Long Trị cho sản phẩm Quýt đường của tỉnh Hậu Giang”

Ngày 18-07-2022

Thực hiện Quyết định số 34/2017/QĐ-UBND của UBND tỉnh Hậu Giang về việc quản lý các nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước cấp tỉnh. Nay, Sở KH&CN Hậu Giang thông tin về Dự án “Quản lý và phát triển nhãn hiệu Quýt đường Long Trị cho sản phẩm Quýt đường của tỉnh Hậu Giang do TS. Bùi Văn Quyền làm chủ nhiệm và Trung tâm Tư vấn và Phát triển Thương hiệu Việt Nam chủ trì thực hiện dự án. Thời gian dự kiến nghiệm thu là tháng 7 năm 2022.

Logo Quýt đường Long Trị

I. Thông tin chung về nhiệm vụ

1. Tên Dự án “Quản lý và phát triển nhãn hiệu Quýt đường Long Trị cho sản phẩm Quýt đường của tỉnh Hậu Giang”.

2. Mục tiêu nhiệm vụ:

- Xây dựng và ban hành các công cụ quản lý nhãn hiệu tập thể “Quýt đường Long Trị” đó là quy chế, mẫu biểu, thủ tục, quy trình, sổ tay,… quản lý việc sử dụng nhãn hiệu tập thể “Quýt đường Long Trị” phù hợp với thực tế trồng, thu hoạch và tiêu thụ tại địa phương và chủ trương phát triển kinh tế của tỉnh.

- Thiết kế và vận hành các công cụ quản lý sản phẩm quýt đường mang nhãn hiệu tập thể “Quýt đường Long Trị”, đảm bảo kiểm soát việc sử dụng nhãn hiệu tập thể và kiểm soát chất lượng sản phẩm mang nhãn hiệu tập thể “Quýt đường Long Trị” khi tiêu thụ trên thị trường, kiểm soát và quản lý chặt chẽ nguồn gốc xuất xứ của sản phẩm.

- Xây dựng chiến lược quảng bá, phát triển thị trường cho sản phẩm Quýt đường mang nhãn hiệu tập thể như tem, nhãn, bao bì, poster, phương tiện tuyên truyền, quảng bá… góp phần nâng cao giá trị kinh tế, từng bước tạo lập các kênh thương mại mang lại giá trị ổn định cho các chủ thể trồng và kinh doanh sản phẩm mang nhãn hiệu tập thể “Quýt đường Long Trị”.

3. Chủ nhiệm nhiệm vụ: TS. Bùi Văn Quyền

4. Tổ chức chủ trì nhiệm vụ: Trung tâm Tư vấn và Phát triển Thương hiệu Việt Nam

5. Tổng kinh phí thực hiện:                      756,545 triệu đồng.

Kinh phí từ nguồn sự nghiệp:                        726,545 triệu đồng.

Kinh phí từ nguồn khác:                                       30,0 triệu đồng.

6. Thời gian thực hiện: 18 tháng

Bắt đầu: 6/2019

Kết thúc: 8/2020

Thời gian thực hiện theo văn bản điều chỉnh của cơ quan có thẩm quyền (nếu có): 31/3/2021

7. Danh sách thành viên chính thực hiện nhiệm vụ:

- KS. Hoàng Văn Hữu

- CN. Trần Thị Ngọc

- CN. Dương Huỳnh Anh

- CN. Lê Khánh Ngọc

- CN. Phạm Đức Thông

- KS. Nguyễn Văn Biết

- ThS. Bành Đức Tín

II. Thời gian, địa điểm dự kiến tổ chức đánh giá, nghiệm thu

- Thời gian: tháng 7 năm 2022

- Địa điểm: Sở Khoa học và Công nghệ

III. Nội dung tự đánh giá về kết quả thực hiện nhiệm vụ

1. Về sản phẩm khoa học

1.1. Danh mục sản phấm đã hoàn thành:

TT

Kết quả, sản phẩm

Đơn vị tính/Tiêu chí đánh giá chủ yếu

Mức đạt

2

Quy chế Quản lý NHTT “Quýt Đường Long Trị”

01 Quy chế

Được phê duyệt và Thông tin dễ hiểu, đầy đủ dễ áp dụng

3

Quy trình cấp và thu hồi quyền sử dụng NHTT “Quýt Đường Long Trị”

01 Quy trình

Được phê duyệt và Thông tin dễ hiểu, đầy đủ dễ áp dụng

4

Quy chế kiểm soát chất lượng sản phẩm mang NHTT “Quýt Đường Long Trị”

01 Quy chế

Được phê duyệt và Thông tin dễ hiểu, đầy đủ dễ áp dụng

5

Quy chế sử dụng tem, nhãn, bao bì sản phẩm mang NHTT “Quýt Đường Long Trị”

01 Quy chế

Được phê duyệt và Thông tin dễ hiểu, đầy đủ dễ áp dụng

6

Xây dựng hệ thống biểu mẫu, sổ sách ghi chép phục vụ việc quản lý NHTT “Quýt Đường Long Trị”

Biểu mẫu, sổ sách quản lý

Chính xác, đầy đủ, rõ ràng, khách quan

7

Trang thông tin giới thiệu sản phẩm Quýt đường Long trị

-01 trang Website

Thông tin đầy đủ, hấp dẫn, dễ truy cập

8

Hệ thống nhận diện thương hiệu nhãn hiệu tập thể “Quýt đường Long Trị”

Tem

- 01 Logo

- 01 Bao bì

- 01 Pano ngoài trời

- 01 Poster

Được phê duyệt

9

Giải pháp hỗ trợ truyền thông thương hiệu nhãn hiệu tập thể “Quýt đường Long Trị”

-01 Sơ đồ gian hàng

-01 Phim tư liệu

- 02 Bài báo điện tử

- 01 Kênh facebook, - 01 kênh Youtube

Thông tin thực tế đầy đủ, hấp dẫn, dễ truy cập

10

Xây dựng, vận hành và đánh giá phương án thiết lập và mở rộng kênh tiêu thụ sản phẩm mang NHTT qua các chợ đầu mối

-01 chuyên đề

Đảm bảo tính khoa học và thực tiễn

11

Xây dựng, vận hành và đánh giá phương án liên kết siêu thị thương mại hóa sản phẩm mang NHTT

-01 chuyên đề

Đảm bảo tính khoa học và thực tiễn

12

Xây dựng, vận hành và đánh giá phương án xúc tiến kết nối du lịch sinh thái vườn

-01 chuyên đề

Đảm bảo tính khoa học và thực tiễn

13

Sơ đồ mô hình hệ thống quản lý NHTT

- 01 Sơ đồ

Được phê duyệt

14

Tài liệu tuyên truyền, tập huấn, hội thảo

- Tài liệu

- 02 lớp tập huấn

- 03 hội thảo

Chính xác, đầy đủ, rõ ràng, khách quan

15

Báo cáo tổng kết dự án

- 01 Báo cáo

Được Hội đồng KHCN cấp cơ sở đánh giá đạt 

1.2. Danh mục sản phẩm khoa học đã được ứng dụng (nếu có):

Sản phẩm Quýt đường Long Trị đã được quảng bá, giới thiệu rộng rãi đến người tiêu dùng, từ đó tăng thị phần sản phẩm trên thị trường, góp phần nâng cao giá trị kinh tế cho sản phẩm mang nhãn hiệu tập thể, xúc tiến thương mại và phát triển kênh hàng bền vững, ổn định.

Trang Fanpage và tên miền www.quytduonglong tri.com

2. Về những đóng góp mới của nhiệm vụ:

      Kết quả của điều tra, khảo sát, thống kê và phân tích đánh giá thực trạng tình hình sản xuất sẽ phục vụ công tác quản lý sản phẩm một cách hiệu quả.

3. Về hiệu quả của nhiệm vụ:

3.1. Hiệu quả kinh tế

Kết quả của dự án là căn cứ để sản phẩm mang nhãn hiệu tập thể “Quýt đường Long Trị” tạo vị thế trên thị trường, đồng thời tạo điều kiện để địa phương xây dựng chủ trương và quy hoạch phát triển bền vững kinh tế nông nghiệp cho sản phẩm này và các sản phẩm có lợi thế khác. Tạo điều kiện hình thành chuỗi giá trị sản phẩm Quýt đường Long Trị.

Quýt đường Long Trị

3.2. Hiệu quả xã hội

Quản lý và phát triển tốt nhãn hiệu tập thể “Quýt đường Long Trị” sẽ nâng cao khả năng tiêu thụ sản phẩm, tạo điều kiện để phát triển sản xuất, tạo công ăn việc làm cho người lao động tại địa phương, tăng lợi ích kinh tế cho người sản xuất, kinh doanh, góp phần quảng bá hình ảnh của từng huyện nói riêng và tỉnh Hậu Giang nói chung.

Hình thành được mạng lưới chuyên gia hoạt động quản lý và khai thác để hỗ trợ, phổ biến và hướng dẫn các địa phương của tỉnh Hậu Giang trong việc thực hiện các chính sách quản lý và phát triển tài sản trí tuệ cho các sản phẩm đặc thù của từng địa phương.

Kiểm soát được tình trạng sản phẩm kém chất lượng ra thị trường, đảm bảo được danh tiếng đặc thù sản phẩm địa phương mang nhãn hiệu tập thể.

Dự án góp phần nâng cao uy tín, chất lượng và hiệu quả cho sản phẩm được bảo hộ, thông qua các hoạt động quảng bá, xúc tiến thương mại thu hút khách hàng, thị trường tiêu thụ sản phẩm được mở rộng, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Ngoài ra còn là mô hình mẫu để các làng nghề, hiệp hội, các câu lạc bộ có sản phẩm đặc sản có lợi thế cạnh tranh trên địa bàn tỉnh tham khảo.

Dự án tạo ra mối liên kết và hỗ trợ nhau giữa các cơ quan, ban ngành trong tỉnh giúp các cơ sở, doanh nghiệp bảo hộ và phát tiển tài sản trí tuệ./.

Thu Bùi


Đang online: 3
Hôm nay: 3665
Đã truy cập: 1301930
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.