Chi tiet tin tức - Sở Khoa học công nghệ

 

Thông báo: Tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh: Đề tài “Biên soạn Địa chí Hậu Giang theo quy chuẩn Địa chí Quốc gia Việt Nam”

Ngày 24-08-2022

Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hậu Giang thông báo tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện KH&CN cấp tỉnh: Đề tài “Biên soạn Địa chí Hậu Giang theo quy chuẩn Địa chí Quốc gia Việt Nam”. Thời gian nhận Hồ sơ bắt đầu từ ngày ra Thông báo đến 16h, ngày 24 tháng 10 năm 2022.

I- Thông tin nhiệm vụ

1. Tên nhiệm vụ: Đề tài “Biên soạn Địa chí Hậu Giang theo quy chuẩn Địa chí Quốc gia Việt Nam”.

2. Định hướng mục tiêu: Biên soạn bộ Địa chí Hậu Giang theo quy chuẩn của Bộ Địa chí Quốc gia Việt Nam (gọi tắt là Quốc chí) trên cơ sở ghi chép, mô tả, cung cấp thông tin một cách chân thực, toàn diện và khoa học, dựa trên cơ sở quy chuẩn của Địa chí Quốc gia Việt Nam.

3. Yêu cầu sản phẩm:

Các nội dung được trình bày trong Địa chí Hậu Giang đảm bảo tính chính xác, khách quan, trung thực, khoa học, đảm bảo những quy định cụ thể về: Hình thức trình bày, diễn đạt; Quy định về chính tả; Quy định viết nhân danh, địa danh Việt Nam; Quy định viết nhân danh, địa danh nước ngoài; Quy định viết tên chức tước, tự, hiệu, miếu hiệu, niên hiệu; Tên cơ quan, tổ chức; Chú thích, xuất xứ, các tài liệu và trích dẫn; Ảnh, bản đồ, bản vẽ, bảng biểu; Tài liệu tham khảo.... và theo quy chuẩn Địa chí Quốc gia Việt Nam, với các sản phẩm dự kiến:

- Ba (03) báo cáo tổng hợp khoảng 3.000 trang khổ A4, tương ứng với 03 Quyển:

+ Quyển I: Địa lý và Lịch sử (dự kiến các chương): Chương 1: Lời tựa; Chương 2: Địa lý hành chính; Chương 3: Địa lý tự nhiên; Chương 4: Địa lý Dân cư; Chương 5: Sự kiện lịch sử; Chương 6: Nhân vật lịch sử; Chương 7: Di tích, di vật.

+ Quyển II: Kinh tế - xã hội (dự kiến các chương): Chương 8: Tổng quan về kinh tế - xã hội; Chương 9: Nông nghiệp; Chương 10: Lâm, ngư nghiệp; Chương 11: Công nghiệp; Chương 12: Thương mại và dịch vụ; Chương 13: Tài chính, ngân hàng; Chương 14: Giao thông; Chương 15: Bưu điện; Chương 16: Du lịch; Chương 17: Hệ thống chính trị; Chương 18: Tổ chức xã hội; Chương 19: Quốc phòng và an ninh.

+ Quyển III: Văn hóa (dự kiến các chương): Chương 20: Vùng đất và con người; Chương 21: Ẩm thực, Nhà ở, đi lại; Chương 22: Tôn giáo, tín ngưỡng; Chương 23: Nghi lễ, phong tục tập quán và lễ hội; Chương 24: Di sản kiến trúc; Chương 25: Di sản Hán Nôm; Chương 26: Làng nghề và nông ngư cụ; Chương 27: Văn học; Chương 28: Nghệ thuật; Chương 29: Báo chí; Chương 30: Truyền thông và xuất bản; Chương 31: Y tế; Chương 32: Giáo dục; Chương 33: Thể dục - thể thao; Chương 34: Danh thắng; Kết luận

- Báo cáo tổng kết và các sản phẩm có liên quan khác.

II- Phương thức tuyển chọn

Thực hiện theo quy định tại Quyết định số 34/2017/QĐ-UBND ngày 15 tháng 12 năm 2017 của UBND tỉnh Hậu Giang về việc ban hành Quy định quản lý các nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước cấp tỉnh.

III- Hồ sơ đăng ký tham gia tuyển chọn

Hồ sơ được chuẩn bị theo Điều 11, Điều 12 Quyết định số 34/2017/QĐ-UBND ngày 15 tháng 12 năm 2017 của UBND tỉnh Hậu Giang về việc ban hành Quy định quản lý các nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước cấp tỉnh. Cụ thể:

3.1. Danh mục hồ sơ

(1) Hồ sơ pháp lý của tổ chức chủ trì:

- Quyết định thành lập hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của tổ chức chủ trì.

- Điều lệ hoạt động của tổ chức chủ trì (nếu có).

(2) Đơn đăng ký chủ trì thực hiện nhiệm vụ cấp tỉnh (Mẫu 11-ĐON).

(3) Thuyết minh nhiệm vụ: Đề tài nghiên cứu khoa học xã hội và nhân văn, Mẫu 13-TMĐTXH;

(4) Tóm tắt hoạt động khoa học và công nghệ của tổ chức đăng ký chủ trì nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh (Mẫu 16-LLTC).

(5) Lý lịch khoa học của cá nhân đăng ký chủ nhiệm và các thành viên thực hiện chính, thư ký khoa học thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh có xác nhận của cơ quan quản lý nhân sự (Mẫu 17-LLCN).

(6) Lý lịch khoa học của chuyên gia trong nước, chuyên gia nước ngoài (Mẫu 17-LLCN).

(7) Văn bản xác nhận (nếu có) về sự đồng ý của các tổ chức tham gia phối hợp thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh (Mẫu 18-PHNC).

(8) Báo giá thiết bị, nguyên vật liệu chính cần mua sắm, dịch vụ cần thuê để thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh (thời gian báo giá không quá 30 ngày tính đến thời điểm nộp hồ sơ). Báo giá được cập nhật, điều chỉnh, bổ sung trước thời điểm họp thẩm định kinh phí (nếu cần).

(9) Báo cáo tài chính của 02 đến 03 năm gần nhất của tổ chức chủ trì đã nộp các cơ quan quản lý theo quy định.

(10) Tài liệu liên quan khác, nếu tổ chức đăng ký tham gia tuyển chọn thấy cần thiết bổ sung làm tăng tính thuyết phục của hồ sơ hoặc đơn vị quản lý cần làm rõ thông tin trong quá trình tuyển chọn và thẩm định nhiệm vụ.

3.2. Chuẩn bị hồ sơ

Hồ sơ đăng ký tham gia tuyển chọn gồm 01 (một) bộ hồ sơ gốc (có dấu và chữ ký trực tiếp), 20 (hai mươi) bản sao trình bày và in trên khổ giấy A4, sử dụng phông chữ tiếng Việt của bộ mã ký tự Unicode theo tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6909:2001, cỡ chữ 14 và 01 (một) USB chứa bản điện tử của hồ sơ (dạng PDF, không đặt mật khẩu) được đóng gói trong túi hồ sơ có niêm phong và bên ngoài ghi rõ:

1) Tên nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh.

2) Tên, địa chỉ của tổ chức đăng ký chủ trì, tên chủ nhiệm nhiệm vụ.

3) Danh mục tài liệu có trong hồ sơ.

IV- Hướng dẫn định mức xây dựng và phân bổ kinh phí

Kinh phí thực hiện nhiệm vụ được xây dựng theo Quyết định số 42/2016/QĐ-UBND ngày 22 tháng 11 năm 2016 của UBND tỉnh Hậu Giang về việc ban hành Quy định về định mức xây dựng, phân bổ dự toán và quyết toán kinh phí đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Hậu Giang; Thông tư liên tịch số 27/2015/TTLT-BKHCN-BTC ngày 30 tháng 12 năm 2015 của Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Tài chính về việc Quy định khoán chi thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước và các quy định hiện hành khác.

V- Nơi nhận hồ sơ

Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hậu Giang, số 7, Điện Biên Phủ, Phường 5, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang.

VI- Thời gian nhận hồ sơ

- Thời gian nhận Hồ sơ tại Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hậu Giang bắt đầu từ ngày ra Thông báo đến 16h, ngày 24 tháng 10 năm 2022.

- Hồ sơ đăng ký tham gia tuyển chọn được nộp trực tiếp hoặc gửi qua bưu điện. Ngày nhận hồ sơ là ngày ghi ở dấu của bưu điện gửi đến (trường hợp gửi qua bưu điện) hoặc dấu đến của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hậu Giang (trường hợp nộp trực tiếp).

- Trong thời hạn quy định nộp hồ sơ, tổ chức và cá nhân đăng ký tham gia tuyển chọn có quyền rút hồ sơ đã nộp để thay bằng hồ sơ mới hoặc bổ sung hồ sơ đã nộp.

VII- Thời gian và địa điểm mở hồ sơ:

- Mở hồ sơ vào lúc 09h, ngày 28 tháng 10 năm 2022 tại phòng họp Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hậu Giang, số 7, Điện Biên Phủ, Phường 5, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang.

- Thành phần mời tham gia: Kính mời đại diện các Tổ chức đăng ký tuyển chọn nhiệm vụ KH&CN đến tham dự.

Biểu mẫu hồ sơ xin xem tại Website: www.skhcn.haugiang.gov.vn (vào mục ĐĂNG KÝ ĐỀ TÀI). Thông tin chi tiết xin liên hệ Phòng Quản lý Khoa học Công nghệ và Chuyên ngành, Điện thoại: 0293.3582.686, DĐ: 0989 973 169, Email: cuongnc.skhcn@haugiang.gov.vn

Kim Yến


Đang online: 1
Hôm nay: 491
Đã truy cập: 2297322
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.