Chi tiet tin tức - Sở Khoa học công nghệ

 

Thị xã Long Mỹ: Nghiệm thu nhiệm vụ Khoa học và Công nghệ năm 2021

Ngày 23-12-2021

Vừa qua, Hội đồng đánh giá nghiệm thu chính thức nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp thị xã năm 2021 tiến hành đánh giá nghiệm thu 2 dự án ứng dụng đã thực hiện và kết thúc năm 2021. Tham gia cuộc họp có ông Huỳnh Ngọc Trương, Phó Chủ tịch UBND thị xã Long Mỹ - Chủ tịch Hội đồng cùng với thành viên là lãnh đạo các phòng ban chuyên môn có liên quan cùng chủ nhiệm dự án và ứng dụng đã thực hiện.