Chi tiet tin tức - Sở Khoa học công nghệ

 

Thành phố Vị Thanh: thêm 05 sản phẩm tham gia Chương trình OCOP

Ngày 21-10-2021

Ngày 18/10/2021, Hội đồng đánh giá xếp hạng thuộc chương trình mỗi xã một sản phẩm thành phố Vị Thanh tiến hành đánh giá và bình chọn các sản phẩm chuẩn bị tham gia chương trình OCOP tỉnh Hậu Giang năm 2021. Theo đó, Hội đồng đã bình chọn được 05 sản phẩm của bốn cơ sở đạt tiêu chuẩn tham gia Chương trình OCOP cấp tỉnh.