Chi tiet tin tức - Sở Khoa học công nghệ

 

Tập trung thanh tra các lĩnh vực quản lý nhà nước dễ phát sinh tham nhũng tiêu cực

Ngày 18-01-2023

Đây là ý kiến chỉ đạo của ông Đồng Văn Thanh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh trong Hội nghị Tổng kết công tác Thanh tra, Đoàn Công tác liên ngành, giải quyết khiếu nại, tố cáo tỉnh năm 2022.

Ông Đồng Văn Thanh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu năm 2023 Thanh tra tỉnh tiếp tục nâng cao chất lượng kết luận thanh tra, xử lý kịp thời đúng pháp luật đối với tập thể, cá nhân vi phạm pháp luật; tập trung thanh tra các lĩnh vực quản lý nhà nước dễ phát sinh tham nhũng tiêu cực và đẩy mạnh công tác theo dõi và xử lý sau thanh tra, theo dõi việc thu hồi tiền và tài sản do vi phạm trong tham nhũng tiêu cực. Các cấp ủy Đảng, chính quyền từ tỉnh đến cơ sở, tiếp tục quán triệt sâu sắc lãnh đạo, điều hành, thực hiện có hiệu quả các chủ trương, nghị quyết, chỉ thị của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo và phòng, chống tham nhũng. Tập trung chỉ đạo, điều hành thực hiện tốt theo kế hoạch thanh tra năm 2023 đã được phê duyệt và các cuộc thanh tra đột xuất, nhất là các lĩnh vực nhạy cảm mà dư luận xã hội đặc biệt quan tâm, kiến nghị xử lý nghiêm minh các vụ việc vi phạm tiêu cực tham nhũng. Giao Thanh tra tỉnh sớm tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh có văn bản chấn chỉnh công tác thanh tra, kiểm tra trên địa bàn tỉnh, nhằm nâng cao chất lượng các cuộc thanh tra, kiểm tra mà không bị ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của các cơ quan đơn vị.