Chi tiet tin tức - Sở Khoa học công nghệ

 

Tăng cường đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với toàn hệ thống chính trị

Ngày 05-01-2021

Đó là ý kiến chỉ đạo của Bí thư Tỉnh ủy Lê Tiến Châu tại Hội nghị tổng kết tình hình thực hiện Nghị quyết năm 2020 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2021 của Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh vào chiều ngày 04/01/2021.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Lê Tiến Châu yêu cầu Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh tăng cường đổi mới nội dung, hình thức tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết, văn bản của Đảng ứng dụng tối đa công nghệ thông tin và các hình thức trực quan để người nghe dễ nắm bắt, tiếp cận nội dung. Thường xuyên nắm bắt tình hình diễn biến tư tưởng, tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII); quan tâm xây dựng và thực hiện mô hình hay, cách làm hiệu quả trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tiếp tục phát huy vai trò Ban Chỉ đạo 35 về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới.

Bí thư Tỉnh ủy Lê Tiến Châu phát biểu tại Hội nghị

Đặc biệt, Bí thư Tỉnh ủy Lê Tiến Châu đề nghị các tổ chức Đảng tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt Nghị quyết số 18-NQ/TW và Nghị quyết số 26-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, khóa XII. Quan tâm xây dựng tổ chức Đảng, nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức Đảng và Đảng viên trong các doanh nghiệp theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII) của Đảng, tập trung phát triển đảng viên mới tại các doanh nghiệp, các hợp tác xã…

Năm 2020, Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh đã làm tốt công tác xây dựng Đảng, tổ chức thành công Đại hội Đảng cấp cơ sở và Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2020 - 2025, tổ chức triển khai, quán triệt kịp thời các Chỉ thị, Nghị quyết của Trung ương, Tỉnh ủy; kết nạp 132 đảng viên vượt gần 40% so với Nghị quyết; phối hợp với Trường Chính trị tỉnh mở 02 lớp Trung cấp lý luận Chính trị - Hành chính, 08 lớp bồi dưỡng. Thực hiện hoàn thành 100% Chương trình kiểm tra, giám sát đề ra. Hoạt động của các đoàn thể ngày càng đi vào chiều sâu, tạo phong trào thi đua sôi nổi, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của cơ quan.

Tuy nhiên, công tác triển khai học tập, quán triệt Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng ở một số Chi, Đảng bộ cơ sở có lúc chưa kịp thời; việc triển khai thực hiện chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát chất lượng còn chậm; việc đánh giá, xếp loại Đảng viên, tổ chức cơ sở Đảng cuối năm ở một số Chi bộ, Đảng bộ chưa gắn kết chặt chẽ với kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị…

Khen thưởng cho 9 tổ chức cơ sở Đảng đạt “Trong sạch vững mạnh tiêu biểu” năm 2020

Năm 2021, Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh tiếp tục quản lý, lãnh đạo tốt tổ chức Đảng, Đảng viên, nhất là công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ cũng như hướng dẫn kịp thời việc đáng giá, xếp loại chất lượng tổ chức cơ sở Đảng năm 2021; thường xuyên theo dõi, nắm bắt tình hình tư tưởng, tâm trạng và dư luận xã hội của Đảng viên, triển khai thực hiện tốt việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo chuyên đề toàn khóa; tổ chức thực hiện toàn diện các nhiệm vụ theo quy định của Điều lệ Đảng và cấp ủy giao, trọng tâm là kiểm tra, giám sát theo Chương trình 2021.

Tại Hội nghị, ngoài việc khen thưởng các tổ chức cơ sở Đảng trong sạch vững mạnh tiêu biểu năm 2020, Đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm liền… Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh còn tổ chức khen thưởng chuyên đề đối với 5 nội dung trọng yếu trong tổ chức tuyên truyền, xây dựng Đảng; trong đó có nội dung khen thưởng mô hình “Cùng nhau học tập về những điều Đảng viên không được làm; nhận diện những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”…” đã được toàn Đảng bộ tỉnh Hậu Giang đồng tình hăng hái tham gia hưởng ứng thi đua trong năm 2020.

Tỉnh ủy tặng cờ cho 1 tổ chức cơ sở Đảng đạt “Trong sạch, vững mạnh tiêu biểu” 5 năm liền 2015-2019 và 16 cá nhân có thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm liền 2015-2019

An Nhiên


Đang online: 1
Hôm nay: 42
Đã truy cập: 122088
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.