Chi tiet tin tức - Sở Khoa học công nghệ

 

THÔNG BÁO: đề xuất nhiệm vụ thuộc Chương trình KH&CN cấp quốc gia giai đoạn đến năm 2030

Ngày 28-06-2022

THÔNG BÁO: đề xuất nhiệm vụ thuộc Chương trình KH&CN cấp quốc gia giai đoạn đến năm 2030 “Nghiên cứu phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ phát triển Chính phủ số và đô thị thông minh”, mã sổ: KC.01/21-30

Nhằm thúc đẩy nghiến cứu, ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin phục vụ phát triển Chính phủ số và đô thị thông minh, Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) đã ban hành Quyết định số 1002/QĐ-BKHCN ngày 15/6/2022 về việc phê duyệt Chương trình KH&CN cấp quốc gia giai đoạn đến năm 2030 Nghiên cứu phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ phát triển Chỉnh phủ số và đô thị thông minh”, mã số: KC.01/21-30.

Để Chương trình KC.01/21-30 được triển khai rộng rãi, đáp ứng được yêu cầu thực tiễn, Bộ KH&CN kêu gọi đề xuất đề tài/dự án KH&CN từ các Bộ, ngành, địa phương, tổ chức, doanh nghiệp KH&CN, viện nghiên cứu, trường đại học trên cả nước, cụ thể:

1. Các đề xuất cần phù hợp với mục tiêu, nội dung, sản phẩm đã được ban hành tại Quyết định số 1002/QĐ-BKHCN ngày 15/6/2022 của Bộ KH&CN (Quyết định này được đăng tải tại mục “Văn bán chỉ đạo, điều hành” trên cổng thông tin điện tử của Bộ KH&CN theo địa chỉ: wwxv.most.gov.vn), trong đó ưu tiên:

- Đề xuất của các Bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ (Bộ, ngành), ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (địa phương); Ban chỉ đạo chuyển số của các Bộ, ngành, địa phương; Sở KH&CN, Sở Thông tin và Truyền thông và các sở ngành, tổ chức có liên quan của các địa phương.

- Đề xuất có nguồn vốn đối ứng của các Bộ, ngành, địa phương, tổ chức và doanh nghiệp;

Đề xuất có sự phối hợp giữa các viện nghiên cứu, trường đại học và các cơ quan, tổ chức ứng dụng.

- Đề xuất có sản phẩm có thể triển khai ứng dụng trực tiếp tại các cơ quan, tổ chức nhà nước và địa phương, cung cấp dịch vụ, tiện ích cho người dân, doanh nghiệp, nâng cao chất lượng sống và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

- Đề xuất có kết quả nghiên cứu đáp ứng mục tiêu, thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm đã được phê duyệt tại Quyết định số 942/QĐ-TTg ngày 15/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược phát triển Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030 và Quyết định số 950/QĐ-TTg ngày 01/8/2018 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án phát triển đô thị thông minh bền vững Việt Nam giai đoạn 2018-2025 và định hướng đến năm 2030.

2. Mầu đề xuất nhiệm vụ theo quy định tại Điều 11 của Thông tư số 03/2017/TT-BKHCN ngày 03/4/2017 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 07/2014/TT-BKHCN ngày 26/5/2014 của Bộ trưởng Bộ KH&CN quy định trình tự, thủ tục xác định nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia sử dụng ngân sách nhà nước (Phiếu đề xuất nhiệm vụ theo mẫu tại phụ lục của Thông tư sổ 03/2017/TT-BKHCN, có thể tải từ cổng thông tin điện tử của Bộ KH&CN theo địa chỉ: www.most.gov. vn)

3. Thời gian nhận đề xuất: Trong kế hoạch năm 2022 có 3 đợt nhận đề xuất, bao gồm:

Đợt 1: Nhận đề xuất đến trước 16h30 ngày 15/7/2022;

Đợt 2: Từ ngày 16/7/2022 đến trước 16h30 ngày 15/9/2022;

Đợt 3: Từ ngày 16/9/2022 đến trước 16h30 ngày 15/11/2022.

4. Địa chỉ nhân hồ sơ đề xuất

Bản in được gửi qua đường Công văn gửi đến địa chỉ: Bộ KH&CN, số 113, Trần Duy Hưng, Cầu Giấy, Hà Nội.                                                                                            

Mọi thông tin chi tiết, đề nghị xem tại cổng thông tin điện tử của Bộ KH&CN theo địa chỉ: www.most.gov.vn hoặc trang web của chương trình theo địa chỉ: http://www.vpct.gov.vn/Home.html hoặc liên hệ với bà Bùi Thị Liên Hương, Vụ Công nghệ cao, Bộ KH&CN, số 113 Trần Duy Hưng, cầu Giấy, Hà Nội; điện thoại: 0983603345; email: blhuong@most.gov.vn.

Đính kèm: Công văn 1449/BKHCN

Chí Cường


Đang online: 1
Hôm nay: 741
Đã truy cập: 2297572
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.