Chi tiet tin tức - Sở Khoa học công nghệ

 

Sơ kết phong trào thi đua yêu nước 6 tháng đầu năm tỉnh Hậu Giang: tuyên dương nhiều tập thể, cá nhân tiêu biểu

Ngày 12-08-2022

Ngày 11/8, UBND tỉnh Hậu Giang tổ chức Hội nghị sơ kết phong trào thi đua yêu nước 6 tháng đầu năm và tuyên dương các tập thể, cá nhân có thành tích thi đua tiêu biểu, xuất sắc năm 2021. Chủ trì hội nghị có ông Đồng Văn Thanh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh. Cùng dự có bà Mã Thị Tươi, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; đại diện Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh.

Chủ tịch UBND tỉnh tặng cờ thi đua cho các tập thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

Ngay từ đầu năm, các sở, ban, ngành, đoàn thể và các địa phương trong tỉnh đã tổ chức nhiều phong trào thi đua sôi nổi, rộng khắp, với nhiều hình thức đa dạng, phong phú, bám sát nhiệm vụ chính trị được giao, trọng tâm là thi đua thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2022 và phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”, góp phần tăng thêm cho tỉnh 1 xã đạt chuẩn nông thôn mới, nâng tổng số xã đạt chuẩn nông thôn mới trên địa bàn tỉnh là 35/51 xã, chiếm tỷ lệ 68,63%; có 2 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, lũy kế đạt 7 xã; có 3/8 huyện, thị, thành hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới; bình quân số tiêu chí đạt được là 17,5 tiêu chí/xã.

Bên cạnh đó, phong trào thi đua “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển” cũng góp phần quan trọng vào việc duy trì số lượng 3.048 doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn tỉnh; trong đó có 412 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới với tổng vốn đăng ký là 2.758 tỷ đồng. Phong trào thi đua “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” đã góp phần giúp hơn 2.130 hộ nghèo, cận nghèo vay vốn, cấp hơn 53.416 thẻ bảo hiểm y tế cho người nghèo, cận nghèo, qua đó làm giảm số hộ nghèo còn 12.989 hộ.

Đặc biệt, phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở” đã tạo nên sự chuyển biến tích cực trong nhận thức; qua đó, hình thành phong cách ứng xử, lề lối làm việc chuẩn mực cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong thực thi nhiệm vụ cũng như ứng xử tại cộng đồng, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước. Với những thành tích đã đạt được, trong năm 2021 toàn tỉnh có hơn 59 cá nhân được Thủ tướng Chính phủ khen thưởng.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, ông Đồng Văn Thanh, Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: Năm 2022 là năm cả nước nói chung, tỉnh Hậu Giang nói riêng đang đứng trước những thời cơ, thuận lợi mới đan xen với những khó khăn, thách thức, nhất là tác động kéo dài, khó lường của đại dịch Covid-19 và tác động từ tình hình an ninh thế giới. Tuy nhiên, như lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Càng khó khăn càng phải thi đua”, “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua”, chúng ta càng phải coi trọng, khơi dậy, đẩy mạnh phát động và tổ chức thật tốt phong trào thi đua yêu nước trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, cán bộ, chiến sĩ, các tầng lớp Nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp tỉnh Hậu Giang, coi đây là một trong những biện pháp cơ bản để tổ chức thực hiện thắng lợi chủ đề công tác năm 2022 là “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phát huy nội lực, tận dụng thời cơ, khơi dậy khát vọng xây dựng Hậu Giang phát triển nhanh và bền vững” đặc biệt là giữ vững tốc độ tăng trưởng GRDP; hoàn thành mục tiêu xây dựng nông thôn mới, tập trung đẩy mạnh thực hiện chuyển đổi số, xây dựng chính quyền điện tử, đô thị thông minh; tiếp tục thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV làm cơ sở đề ra nhiệm vụ, định hướng phát triển của tỉnh đến năm 2025 và những năm tiếp theo. Do đó, đòi hỏi công tác thi đua khen thưởng phải được triển khai đạt hiệu quả cao nhất, để góp sức thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của tỉnh. Trên tinh thần đó, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị cấp ủy Đảng, chính quyền; lực lượng vũ trang, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể, cộng đồng doanh nghiệp và Nhân dân tiếp tục quán triệt sâu sắc, bám sát các chủ đề, các phong trào thi đua do Chính phủ và Tỉnh phát động, gắn liền với việc nỗ lực, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, địa phương; trong đó cần quán triệt sâu sắc tư tưởng thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, thực hiện tốt Chỉ thị số 34 của Bộ Chính trị đẩy mạnh công tác thi đua gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Cùng với đó phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể Nhân dân, huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị, tham gia các phong trào thi đua yêu nước của tỉnh, góp phần thực hiện thắng lợi nhiều chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội hằng năm và giai đoạn 5 năm 2021-2025 theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 14.