Chi tiet tin tức - Sở Khoa học công nghệ

 

Phê duyệt nhiệm vụ khoa học và công nghệ thực hiện năm 2020: Đề tài “Xác định tác nhân và nghiên cứu giải pháp phòng trị thối nhũn trái Mít Thái trên địa bàn tỉnh Hậu Giang”

Ngày 08-12-2020

Vừa qua, Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang ký ban hành Quyết định số 2051/QÐ-UBND về việc phê duyệt nhiệm vụ khoa học công nghệ thực hiện năm 2020, Đề tài “Xác định tác nhân và nghiên cứu giải pháp phòng trị thối nhũn trái Mít Thái trên địa bàn tỉnh Hậu Giang”.

Theo đó, nhiệm vụ KH&CN được đưa vào kế hoạch thực hiện với các nội dung cụ thể sau:

1. Tên nhiệm vụ: Đề tài “Xác định tác nhân và nghiên cứu giải pháp phòng trị thối nhũn trái Mít Thái trên địa bàn tỉnh Hậu Giang”.

2. Tổ chức chủ trì: Viện Di truyền Nông nghiệp.

3. Chủ nhiệm dự án: TS. Nguyễn Thành Đức.

4. Phương thức thực hiện: Khoán chi từng phần.

5. Tổng kinh phí: 1.305.229.000 đồng (một tỷ ba trăm lẻ năm triệu hai trăm hai mươi chín ngàn đồng), gồm:

+ Kinh phí từ nguồn sự nghiệp khoa học và công nghệ: 1.262.029.000 đồng (một tỷ hai trăm sáu mươi hai triệu không trăm hai mươi chín ngàn đồng).

Trong đó:

  • Kinh phí khoán chi: 310.149.000 đồng (ba trăm mười triệu một trăm bốn mươi chín ngàn đồng).
  • Kinh phí không khoán chi: 951.880.000 đồng (chín trăm năm mươi mốt triệu tám trăm tám mươi ngàn đồng).

+ Vốn đối ứng: 43.200.000 đồng (bốn mươi ba triệu hai trăm ngàn đồng)

6. Thời gian thực hiện: 24 tháng.

Giao Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ chịu trách nhiệm phối hợp với các ngành, đơn vị liên quan tổ chức triển khai thực hiện đề tài nêu trên theo đúng quy định.

Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ, Viện trưởng Viện Di truyền Nông nghiệp; Thủ trưởng cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.                                                                                                                                

Kim Yến  


Đang online: 1
Hôm nay: 116
Đã truy cập: 122162
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.