Chi tiet tin tức - Sở Khoa học công nghệ

 

Phê duyệt nhiệm vụ khoa học và công nghệ thực hiện năm 2020: Đề tài “Nghiên cứu thực trạng sản xuất, tiêu thụ và tiềm năng thị trường cho một số mặt hàng OCOP chủ lực của tỉnh Hậu Giang”

Ngày 08-09-2020

Vừa qua, Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang ký ban hành Quyết định số 1530/QÐ-UBND về việc phê duyệt nhiệm vụ khoa học công nghệ thực hiện năm 2020, Đề tài “Nghiên cứu thực trạng sản xuất, tiêu thụ và tiềm năng thị trường cho một số mặt hàng OCOP chủ lực của tỉnh Hậu Giang”.

Theo đó, nhiệm vụ KH&CN được đưa vào kế hoạch thực hiện với các nội dung cụ thể sau:

1. Tên nhiệm vụ: Đề tài “Nghiên cứu thực trạng sản xuất, tiêu thụ và tiềm năng thị trường cho một số mặt hàng OCOP chủ lực của tỉnh Hậu Giang.

2. Tổ chức chủ trì: Trường Đại học Cần Thơ.

3. Chủ nhiệm đề tài: Tiến sĩ Võ Hồng Tú.

4. Phương thức thực hiện: Khoán chi từng phần.

5. Tổng kinh phí: 886.623.000 đồng (tám trăm tám mươi sáu triệu sáu trăm hai mươi ba nghìn đồng), gồm:

- Kinh phí từ nguồn sự nghiệp khoa học và công nghệ: 867.373.000 đồng, trong đó:

+ Kinh phí khoán chi: 694.637.000 đồng.

+ Kinh phí không khoán chi: 172.736.000 đồng.

- Vốn đối ứng: 19.250.000 đồng.

6. Thời gian thực hiện: 18 tháng.

Giao Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ chịu trách nhiệm phối hợp với các ngành, đơn vị liên quan tổ chức triển khai thực hiện đề tài nêu trên theo đúng quy định.

Giám đốc: Sở Khoa học và Công nghệ, Hiệu trưởng Trường Đại học Cần Thơ, Thủ trưởng cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.                                                                                                                                

Kim Yến  


Đang online: 1
Hôm nay: 567
Đã truy cập: 64967
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.