Chi tiet tin tức - Sở Khoa học công nghệ

 

Phê duyệt nhiệm vụ khoa học và công nghệ thực hiện năm 2020: Đề tài “Nghiên cứu giải pháp mới trong liên kết sản xuất và tiêu thụ nông sản phù hợp và hiệu quả ở tỉnh Hậu Giang”

Ngày 18-09-2020

Vừa qua, Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang ký ban hành Quyết định số 1529/QÐ-UBND về việc phê duyệt nhiệm vụ khoa học công nghệ thực hiện năm 2020, Đề tàiNghiên cứu giải pháp mới trong liên kết sản xuất và tiêu thụ nông sản phù hợp và hiệu quả ở tỉnh Hậu Giang”.

Theo đó, nhiệm vụ KH&CN được đưa vào kế hoạch thực hiện với các nội dung cụ thể sau:

1. Tên nhiệm vụ: Đề tàiNghiên cứu giải pháp mới trong liên kết sản xuất và tiêu thụ nông sản phù hợp và hiệu quả ở tỉnh Hậu Giang”.

2. Tổ chức chủ trì: Trường Đại học Cần Thơ.

3. Chủ nhiệm đề tài: Tiến sĩ Khổng Tiến Dũng.

4. Phương thức thực hiện: Khoán chi từng phần.

5. Tổng kinh phí: 540.484.000 đồng (Năm trăm bốn mươi triệu bốn trăm tám mươi bốn ngàn đồng), từ nguồn sự nghiệp khoa học và công nghệ, trong đó:

- Kinh phí khoán chi: 442.899.000 đồng (Bốn trăm bốn mươi hai triệu tám trăm chín mươi chín ngàn đồng).

- Kinh phí không khoán chi: 97.585.000 đồng (chín mươi bảy triệu năm trăm tám mươi lăm ngàn đồng).

6. Thời gian thực hiện: 18 tháng.

Giao Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ chịu trách nhiệm phối hợp với các ngành, đơn vị liên quan tổ chức triển khai thực hiện đề tài nêu trên theo đúng quy định.

Giám đốc: Sở Khoa học và Công nghệ, Hiệu trưởng Trường Đại học Cần Thơ, Thủ trưởng cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.                                                                                                                                

Kim Yến 


Đang online: 1
Hôm nay: 476
Đã truy cập: 64876
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.