Chi tiet tin tức - Sở Khoa học công nghệ

 

Phê duyệt nhiệm vụ khoa học và công nghệ thực hiện năm 2020: Đề tài “Nghiên cứu chọn tạo giống lúa mới có năng suất, chất lượng cao, chống chịu được phèn, mặn, sâu bệnh và thích nghi tốt với điều kiện canh tác tại tỉnh Hậu Giang”

Ngày 20-07-2020

Vừa qua, Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang ký ban hành Quyết định số 1218/QÐ-UBND về việc phê duyệt nhiệm vụ khoa học công nghệ thực hiện năm 2020, Đề tài “Nghiên cứu chọn tạo giống lúa mới có năng suất, chất lượng cao, chống chịu được phèn, mặn, sâu bệnh và thích nghi tốt với điều kiện canh tác tại tỉnh Hậu Giang”.

Theo đó, nhiệm vụ KH&CN được đưa vào kế hoạch thực hiện với các nội dung cụ thể sau:

1. Tên nhiệm vụ: Đề tài “Nghiên cứu chọn tạo giống lúa mới có năng suất, chất lượng cao, chống chịu được phèn, mặn, sâu bệnh và thích nghi tốt với điều kiện canh tác tại tỉnh Hậu Giang.

2. Tổ chức chủ trì: Trung tâm Giống nông nghiệp tỉnh.

3. Chủ nhiệm đề tài: Thạc sĩ Phan Quốc Thứ.

4. Phương thức thực hiện: Khoán chi từng phần.

5. Tổng kinh phí: 17.173.169.000 đồng (mười bảy tỷ một trăm bảy mươi ba triệu một trăm sáu mươi chín nghìn đồng), gồm:

- Kinh phí từ nguồn sự nghiệp khoa học và công nghệ: 4.753.984.000 đồng, trong đó:

+ Kinh phí ngân sách nhà nước khoán chi: 856.815.000 đồng.

+ Kinh phí ngân sách nhà nước không khoán chi: 3.897.169.000 đồng.

- Kinh phí từ các nguồn ngoài ngân sách nhà nước: 12.419.185.000 đồng.

6. Thời gian thực hiện: 46 tháng.

Giao Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ chịu trách nhiệm phối hợp với các ngành, đơn vị liên quan tổ chức triển khai thực hiện đề tài nêu trên theo đúng quy định.

Giám đốc: Sở Khoa học và Công nghệ, Trung tâm Giống nông nghiệp tỉnh, Thủ trưởng cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.                                                                                                                               

 Kim Yến  


Đang online: 2
Hôm nay: 330
Đã truy cập: 79861
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.