Chi tiet tin tức - Sở Khoa học công nghệ

 

Phê duyệt nhiệm vụ khoa học và công nghệ thực hiện năm 2020: Dự án“Xây dựng mô hình ứng dụng khoa học kỹ thuật trồng mít (Artocarpus heterophyllusLam) đạt tiêu chuẩn VietGAP và truy xuất nguồn gốc theo công nghệ Blockchain tại tỉnh Hậu Giang”

Ngày 27-11-2020

Ngày 13/11/2020, Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang ký ban hành Quyết định số 1924/QÐ-UBND về việc phê duyệt nhiệm vụ khoa học công nghệ thực hiện năm 2020, Dự án“Xây dựng mô hình ứng dụng khoa học kỹ thuật trồng mít (Artocarpus  heterophyllusLam) đạt tiêu chuẩn VietGAP và truy xuất nguồn gốc theo công nghệ Blockchain tại tỉnh Hậu Giang”.

Theo đó, nhiệm vụ KH&CN được đưa vào kế hoạch thực hiện với các nội dung cụ thể sau:

1. Tên nhiệm vụ: Dự án“Xây dựng mô hình ứng dụng khoa học kỹ thuật trồng mít (Artocarpus  heterophyllusLam) đạt tiêu chuẩn VietGAP và truy xuất nguồn gốc theo công nghệ Blockchain tại tỉnh Hậu Giang”.

2. Tổ chức chủ trì: Trung tâm Thông tin và Ứng dụng KHCN tỉnh Hậu Giang.

3. Chủ nhiệm dự án: ThS. Phạm Thành Tôn.

4. Phương thức thực hiện: Khoán chi từng phần.

5. Tổng kinh phí: 8.619,121 triệu đồng (tám tỷ sáu trăm mười chín triệu một trăm hai mươi mốt ngàn đồng), gồm:

+ Kinh phí từ nguồn sự nghiệp khoa học và công nghệ: 1.699,121 triệu đồng (Một tỷ sáu trăm chín mươi chín triệu một trăm hai mươi mốt ngàn đồng).

Trong đó:

  • Kinh phí khoán chi: 481,051 triệu đồng (bốn trăm tám mươi mốt triệu không trăm năm mươi mốt ngàn đồng).
  • Kinh phí không khoán chi: 1.218,07 triệu đồng (Một tỷ hai trăm mười tám triệu không trăm bảy mươi ngàn đồng).

+ Vốn đối ứng: 6.920,0 triệu đồng (Sáu tỷ chín trăm hai mươi triệu đồng)

6. Thời gian thực hiện: 24 tháng.

Giao Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ chịu trách nhiệm phối hợp với các ngành, đơn vị liên quan tổ chức triển khai thực hiện dự án nêu trên theo đúng quy định.

Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ, Giám đốc Trung tâm Thông tin và Ứng dụng KHCN tỉnh,Thủ trưởng cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.                                                                                                                                

Kim Yến  


Đang online: 1
Hôm nay: 50
Đã truy cập: 122096
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.