Chi tiet tin tức - Sở Khoa học công nghệ

 

Phê duyệt nhiệm vụ khoa học và công nghệ thực hiện năm 2020: Dự án Quản lý và phát triển nhãn hiệu tập thể “Xoài cát Hậu Giang” dùng cho sản phẩm Xoài cát của tỉnh Hậu Giang

Ngày 25-06-2020

Vừa qua, Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang ký ban hành Quyết định số 812/QÐ-UBND về việc phê duyệt nhiệm vụ khoa học công nghệ thực hiện năm 2020, Dự án Quản lý và phát triển nhãn hiệu tập thể “Xoài cát Hậu Giang” dùng cho sản phẩm Xoài cát của tỉnh Hậu Giang.

Theo đó, nhiệm vụ KH&CN được đưa vào kế hoạch thực hiện với các nội dung cụ thể sau:

1. Tên nhiệm vụ: Dự án Quản lý và phát triển nhãn hiệu tập thể “Xoài cát Hậu Giang” dùng cho sản phẩm Xoài cát của tỉnh Hậu Giang..

2. Tổ chức chủ trì: Sở Công Thương tỉnh Hậu Giang.

3. Chủ nhiệm đề tài: CN. Phạm Quốc Ân.

4. Phương thức thực hiện: Khoán chi từng phần.

5. Tổng kinh phí: 712.338.000 đồng (Bằng chữ: Bảy trăm mười hai triệu ba trăm ba mươi tám ngàn đồng), gồm:

+ Kinh phí từ nguồn sự nghiệp khoa học và công nghệ: 607.338.000 đồng (sáu trăm lẻ bảy triệu ba trăm ba mươi tám ngàn đồng). Trong đó:

Kinh phí khoán chi: 210.538.000 đồng (hai trăm mười triệu năm trăm ba mươi tám ngàn đồng; trong đó kinh phí thuê chuyên gia:0 đồng).

Kinh phí không khoán chi: 396.800.000 đồng (ba trăm chín mươi sáu triệu tám trăm ngàn đồng).

+ Vốn đối ứng: 105.000.000 đồng (Bằng chữ: một trăm lẻ năm triệu đồng).

6. Thời gian thực hiện: 15 tháng.

Giao Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ chịu trách nhiệm phối hợp với các ngành, đơn vị liên quan tổ chức triển khai thực hiện dự án nêu trên theo đúng quy định.

Giám đốc: Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Công Thương; Thủ trưởng cơ quan, đơn vị và cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.     

Kim Yến


Đang online: 1
Hôm nay: 310
Đã truy cập: 314516
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.