Chi tiet tin tức - Sở Khoa học công nghệ

 

Phê duyệt nhiệm vụ khoa học và công nghệ: Đề tài “Xây dựng Đề án Khung bảo tồn nguồn gen cây trồng, vật nuôi tỉnh Hậu Giang giai đoạn 2021 - 2025 và tầm nhìn đến năm 2030”

Ngày 05-02-2021

Vừa qua, Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang ban hành Quyết định số 167/QĐ-UBND ngày 28 tháng 01 năm 2021 về việc phê duyệt nhiệm vụ khoa học và công nghệ thực hiện năm 2021.

      Thông tin nhiệm vụ khoa học và công nghệ được phê duyệt gồm:

      - Tên đề tài Xây dựng Đề án Khung bảo tồn nguồn gen cây trồng, vật nuôi tỉnh Hậu Giang giai đoạn 2021 - 2025 và tầm nhìn đến năm 2030”.

      - Tổ chức chủ trì: Viện Nghiên cứu và Phát triển vùng

      - Chủ nhiệm: Tiến sĩ Nguyễn Đắc Bình Minh

- Phương thức thực hiện: Khoán chi từng phần

- Tổng kinh phí thực hiện đề tài: 640.046.000 (Sáu trăm bốn mươi triệu không trăm bốn mươi sáu  ngàn đồng), gồm:

+ Kinh phí từ nguồn sự nghiệp khoa học và công nghệ: 640.046.000 đồng, trong đó:

Kinh phí khoán chi: 397.166.000 đồng.

Kinh phí không khoán chi: 242.880.000 đồng.

+ Vốn đối ứng (từ nguồn khác): 0 đồng.

- Thời gian thực hiện: 11 tháng.

Giao Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ chịu trách nhiệm phối hợp với các ngành, đơn vị liên quan tổ chức triển khai thực hiện đề tài nêu trên theo đúng quy định.

Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ, Viện trưởng Viện Nghiên cứu và Phát triển vùng, Thủ trưởng cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

                                                                                  Ngoc Thu


Đang online: 1
Hôm nay: 334
Đã truy cập: 160854
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.