Chi tiet tin tức - Sở Khoa học công nghệ

 

Phê duyệt nhiệm vụ khoa học và công nghệ: Dự án “Quản lý và phát triển nhãn hiệu tập thể “Chanh không hạt Hậu Giang” dùng cho sản phẩm Chanh không hạt của tỉnh Hậu Giang”.

Ngày 03-07-2020

Vừa qua, Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang ban hành Quyết định số 1072/QĐ-UBND ngày 18 tháng 6 năm 2020 về việc phê duyệt nhiệm vụ khoa học và công nghệ thực hiện năm 2020.

Thông tin nhiệm vụ khoa học và công nghệ được phê duyệt gồm:

- Dự án: “Quản lý và phát triển nhãn hiệu tập thể “Chanh không hạt Hậu Giang” dùng cho sản phẩm Chanh không hạt của tỉnh Hậu Giang”.

- Tổ chức chủ trì: Trung tâm Thông tin và Ứng dụng khoa học và công nghệ tỉnh Hậu Giang.

- Chủ nhiệm: ThS. Huỳnh Tấn Vụ

- Phương thức thực hiện: Khoán chi từng phần

- Tổng kinh phí thực hiện dự án: 584.668.000 (Năm trăm tám mươi bốn triệu sáu trăm sáu mươi tám ngàn đồng), gồm:

+ Kinh phí từ nguồn sự nghiệp khoa học và công nghệ: 569.668.000 đồng, trong đó:

Kinh phí khoán chi: 188.918.000 đồng.

Kinh phí không khoán chi: 380.750.000 đồng.

+ Vốn đối ứng (từ nguồn khác): 15.000.000 đồng.

- Thời gian thực hiện: 15 tháng.

Giao Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ chịu trách nhiệm phối hợp với các ngành, đơn vị liên quan tổ chức triển khai thực hiện dự án.

Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ, Giám đốc Trung tâm Thông tin và Ứng dụng khoa học và công nghệ tỉnh, Thủ trưởng cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

Ngoc Thu


Tin cùng chuyên mục

Đang online: 1
Hôm nay: 343
Đã truy cập: 79874
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.