Chi tiet tin tức - Sở Khoa học công nghệ

 

Phê duyệt Chương trình phát triển trí tuệ đến năm 2030

Ngày 13-01-2021

Với mục tiêu đưa sở hữu trí tuệ trở thành công cụ quan trọng nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, tạo môi trường khuyến khích đổi mới sáng tạo và thúc đẩy phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội. Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình phát triển trí tuệ đến năm 2030. Theo đó, mục tiêu đến năm 2030, số lượng đơn đăng ký nhãn hiệu của các doanh nghiệp Việt Nam tăng trung bình 8 - 10%/năm.

Theo đó, mục tiêu cụ thể của Chương trình:

- Đến năm 2025:

+ 100% trường đại học, viện nghiên cứu được tuyên truyền, nâng cao nhận thức và hỗ trợ bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ cho các kết quả nghiên cứu khoa học và đổi mới sáng tạo;

+ Tối thiểu 40% sản phẩm được công nhận là sản phẩm quốc gia, sản phẩm chủ lực quốc gia, sản phẩm, dịch vụ chủ lực, đặc thù cấp tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương,... được hỗ trợ đăng ký bảo hộ, quản lý và phát triển tài sản trí tuệ, kiểm soát nguồn gốc và chất lượng sau khi được bảo hộ.

- Đến năm 2030:

+ Số lượng đơn đăng ký bảo hộ sáng chế của các viện nghiên cứu, trường đại học tăng trung bình 16 - 18%/năm; số lượng đơn đăng ký bảo hộ giống cây trồng tăng trung bình 12 - 14%;

+ Tối thiểu 60% sản phẩm được công nhận là sản phẩm quốc gia, sản phẩm chủ lực quốc gia, sản phẩm, dịch vụ chủ lực, đặc thù cấp tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương,... được hỗ trợ đăng ký bảo hộ, quản lý và phát triển tài sản trí tuệ, kiểm soát nguồn gốc và chất lượng sau khi được bảo hộ;

+ Số lượng đơn đăng ký nhãn hiệu của doanh nghiệp Việt Nam tăng 8 - 10%/năm.

Các nội dung chương trình bao gồm: (1). Tăng cường các hoạt động tạo ra tài sản trí tuệ, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực về đổi mới sáng tạo và sở hữu trí tuệ; (2). Thúc đẩy đăng ký bảo hộ tài sản trí tuệ ở trong và ngoài nước; (3)Nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác và phát triển tài sn trí tuệ; (4). Thúc đẩy và tăng cường hiệu quả thực thi và chống xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ; (5). Phát triển, nâng cao năng lực các tổ chức trung gian và chủ thể quyền sở hữu trí tuệ; (6) Hình thành, tạo dựng văn hóa sở hữu trí tuệ trong xã hội

Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có trách nhiệm Xây dựng, phê duyệt và bố trí kinh phí để triển khai Chương trình cđịa phương; Triển khai các hoạt động chung, thường xuyên nhằm chỉ đạo, quản lý và tổ chức triển khai Chương trình trên địa bàn. Tổ chức quản lý và thực hiện các nội dung Chương trình theo quy định về quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ (đề tài, dự án, đề án) cấp tỉnh; Lồng ghép việc thực hiện các nhiệm vụ của Chương trình với các chương trình mục tiêu quốc gia, chương trình quốc gia, chương trình phát triển kinh tế - xã hội khác thuộc thẩm quyền quản lý nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động bảo hộ, quản lý, khai thác và phát triển tài sản trí tuệ cho các sản phẩm, dịch vụ chủ lực, đặc thù của địa phương và doanh nghiệp.

Bộ Khoa học và Công nghệ và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện dự án, nhiệm vụ đã được phê duyệt thuộc Chương trình phát triển tài sản trí tuệ giai đoạn 2016 - 2020; đối với những nhiệm vụ cụ thể, có thể yêu cầu được gia hạn để tiếp tục thực hiện trong giai đoạn 2021 - 2030 thì xem xét, quyết định gia hạn theo thẩm quyền và quy định pháp lut có liên quan./.

Trần Thanh


Đang online: 1
Hôm nay: 758
Đã truy cập: 1093115
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.