Chi tiet tin tức - Sở Khoa học công nghệ

 

Phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2021 trên địa bàn tỉnh Hậu Giang

Ngày 15-01-2021

Nhằm phát huy truyền thống yêu nước, đoàn kết, sáng tạo trong công tác, lao động, sản xuất và học tập, lập thành tích chào mừng các sự kiện trọng đại của Đảng, của đất nước và các ngành, phấn đấu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị năm 2021 và hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội giai đoạn 2021 - 2025, khơi dậy ý thức tự lực, tự cường, sáng tạo của tập thể, cá nhân trong phong trào thi đua; tạo khí thế thi đua sôi nổi, rộng khắp trên mọi lĩnh vực, đời sống, xã hội, tạo tiền đề phấn đấu thực hiện tốt kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2021 của tỉnh và những năm tiếp theo. Đó là mục đích của phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2021-2025 nói chung và năm 2021 nói riêng, được Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Văn Thanh, phát động tại Kế hoạch số 04/KH-UBND ngày 13 tháng 01 năm 2021.

Theo đó, Phong trào thi đua phải trở thành nhiệm vụ cụ thể, trọng tâm của các cấp, các ngành, cơ quan, đơn vị. Triển khai sâu rộng từ tỉnh đến cơ sở, đến từng người dân, phù hợp với điều kiện thực tế của từng địa phương, đơn vị, chú trọng tổ chức thực hiện phong trào thi đua ở cơ sở. Từ kết quả của phong trào thi đua, chú trọng xây dựng và phát triển những điển hình tiên tiến có thành tích tiêu biểu, xuất sắc để biểu dương, khen thưởng kịp thời và phổ biến, tuyên truyền, nhân rộng tạo sự lan tỏa trong tỉnh. Thông qua phong trào thi đua để rèn luyện, bồi dưỡng nâng cao nhận thức về chính trị tư tưởng, phẩm chất đạo đức, lối sống, trình độ, năng lực chuyên môn, ý thức trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động; tăng cường đoàn kết, hợp tác, phối hợp, trao đổi học tập kinh nghiệm trong công tác.

Quan đó, cũng yêu cầu cần tổ chức phát động các phong trào thi đua yêu nước sâu rộng trong toàn hệ thống chính trị; đẩy mạnh các phong trào thi đua đặc thù của tỉnh; triển khai, thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ phát động: phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”, phong trào thi đua “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển”, phong trào thi đua “Cả nước chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau”, phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở” giai đoạn 2019 - 2025; phấn đấu hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 và kế hoạch 5 năm (2021 - 2025), lập thành tích chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước. Tổ chức phong trào thi đua và các hoạt động kỷ niệm bảo đảm thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm, tránh lãng phí. Các phong trào thi đua phải bám sát mục tiêu, kế hoạch và nhiệm vụ của mỗi cơ quan, đơn vị, địa phương; nội dung thi đua tập trung giải quyết những tồn tại, khó khăn, vướng mắc của từng ngành, địa phương, đơn vị, khơi dậy nguồn lực và sức mạnh của toàn xã hội. Khen thưởng phải kịp thời, chính xác, quan tâm khen thưởng công nhân, người lao động trực tiếp. Phát hiện những tấm gương tiêu biểu, điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt trong phong trào thi đua yêu nước để tuyên truyền và nhân rộng.

Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh Hậu Giang ra sức thi đua, quyết tâm phấn đấu hoàn thành toàn diện, vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao năm 2021 với mục tiêu: Đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh. Tập trung đầu tư hạ tầng công nghiệp, công nghệ thông tin, giao thông, thủy lợi; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; phát triển đồng bộ các lĩnh vực văn hóa - xã hội; du lịch, bảo vệ môi trường, phòng chống thiên tai; đẩy mạnh phòng, chống tham nhũng, lãng phí; giữ vững quốc phòng - an ninh; nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân”.

Trong thời điểm hiện nay, khi còn dịch bệnh Covid-19 vẫn đang diễn biến phức tạp, chúng ta cần tiếp tục thực hiện quyết liệt, hiệu quả các biện pháp phòng, chống và giảm thiểu thiệt hại do đại dịch Covid-19, nhằm tập trung thực hiện “mục tiêu kép”: vừa phòng chống dịch bệnh hiệu quả, bảo vệ sức khỏe nhân dân, vừa tận dụng tốt các cơ hội, nỗ lực phục hồi và phát triển kinh tế xã hội trong trạng thái bình thường mới. Phong trào thi đua yêu nước góp phần phát huy vai trò tập hợp, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, huy động mọi tiềm năng, nguồn lực, sức sáng tạo của Đảng và mọi tầng lớp nhân dân, đóng góp tích cực vào thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh cũng như của cả nước./.

NTTG (Tổng hợp)


Đang online: 3
Hôm nay: 419
Đã truy cập: 160939
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.