Chi tiet tin tức - Sở Khoa học công nghệ

 

Phải xây dựng Kế hoạch biên chế công chức 2022 trước 01/6/2021

Ngày 22-04-2021

Bộ Nội vụ vừa ban hành Công văn 1549/BNV-TCBC về kế hoạch biên chế công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính năm 2022. Hồ sơ Kế hoạch biên chế công chức gửi về Bộ Nội vụ trước ngày 01/6/2021.

Theo đó, Bộ Nội vụ đề nghị các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, tổ chức do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ thành lập mà không phải đơn vị sự nghiệp công lập và Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xây dựng Kế hoạch biên chế công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính năm 2022 gồm các nội dung sau:

1. Trong các cơ quan, tổ chức hành chính năm 2021:

- Về biên chế công chức:

+ Số biên chế công chức được cơ quan có thẩm quyền giao năm 2021 là … biên chế;

+ Số công chức có mặt tại thời điểm 31/3/2021 là … người; số người chưa sử dụng là … biên chế;

+ Kế hoạch tuyển dụng công chức của các cơ quan, tổ chức hành chính năm 2021 là … người;

+ Dự kiến số công chức giảm trong năm 2021 là … người, trong đó:

. Số công chức dự kiến nghỉ hưu đúng tuổi theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội trong năm 2021 là … người;

. Số công chức dự kiến thực hiện chính sách tinh giản biên chế trong năm 2021 là … người.

- Hợp đồng lao động:

+ Số hợp đồng lao động được cơ quan có thẩm quyền giao năm 2021 là … người;

+ Số lao động hợp đồng có mặt tại thời điểm ngày 31/3/2021 là … người; số chưa sử dụng là … người;

+ Dự kiến số lao động hợp đồng giảm trong năm 2021 là … người, trong đó:

. Số lao động hợp đồng nghỉ hưu đúng tuổi theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội trong năm 2021 là … người;

. Số lao động hợp đồng dự kiến thực hiện chính sách tinh giản biên chế trong năm 2021 là … người.

2.  Trong cơ quan, tổ chức hành chính năm 2022

- Biên chế công chức:

+ Kế hoạch biên chế công chức năm 2022 là … biên chế; tăng, giảm so với năm 2021 là … biên chế;

+ Lý do tăng, giảm biên chế công chức so với năm 2021;

- Hợp đồng lao động:

+ Kế hoạch hợp đồng lao động năm 2022 là … người; tăng, giảm so với năm 2021 là … người;

+ Lý do tăng, giảm hợp đồng so với năm 2021./.

Trần Thanh


Đang online: 5
Hôm nay: 495
Đã truy cập: 326018
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.