Chi tiet tin tức - Sở Khoa học công nghệ

 

Nhiều văn bản về công chức, viên chức hết hiệu lực toàn bộ

Ngày 09-02-2021

Bộ Nội vụ vừa ban hành Quyết định số 56/QĐ-BNV công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ và văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực một phần thuộc lĩnh vực quản lý Nhà nước 2020. Quyết định này có hiệu lực từ ngày 21/01/2021.

Theo đó, Bộ Nội vụ quy định 16 văn bản liên quan đến cán bộ, công chức, viên chức hết hiệu lực toàn bộ, trong đó có 11 Nghị định, 01 Quyết định và 04 Thông tư, cụ thể gồm:

STT

Tên văn bản

Nội dung

Ngày hết hiệu lực

 

Nghị định

1

29/2012/NĐ-CP

Tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức

29/9/2020

2

34/2011/NĐ-CP

Xử lý kỷ luật với công chức

20/9/2020

3

56/2015/NĐ-CP

Đánh giá và phân loại với cán bộ, công chức, viên chức

20/8/2020

4

88/2017/NĐ-CP

Sửa đổi, bổ sung Nghị định 56/2015 về đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức

20/8/2020

5

35/2005/NĐ-CP

Xử lý, kỷ luật cán bộ, công chức

20/9/2020

6

24/2010/NĐ-CP

Tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức

01/12/2020

7

93/2010/NĐ-CP

Sửa đổi một số điều của Nghị định 24/2010 về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức

01/12/2020

8

41/2012/NĐ-CP

Vị trí việc làm trong đơn vị sự nghiệp công lập

15/11/2020

9

36/2013/NĐ-CP

Vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức

20/7/2020

10

21/2010/NĐ-CP

Quản lý biên chế công chức

20/7/2020

11

110/2015/NĐ-CP

Sửa đổi, bổ sung Nghị định 21/2010/NĐ-CP về quản lý biên chế công chức

20/7/2020

 

Quyết định

12

27/2003/QĐ-TTg

Quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển, từ chức, miễn nhiệm cán bộ, công chức lãnh đạo

01/12/2020

 

Thông tư

13

13/2010/TT-BNV

Quy định chi tiết một số điều về tuyển dụng và nâng ngạch công chức

01/12/2020

14

05/2012/TT-BNV

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 13/2010/TT-BNV về tuyển dụng, nâng ngạch công chức

01/12/2020

15

03/2015/TT-BNV

Sửa đổi, bổ sung Điều 9 Thông tư 13/2010/TT-BNV về tuyển dụng và nâng ngạch công chức

01/12/2020

16

12/2012/TT-BNV

Chức danh nghề nghiệp và thay đổi chức danh nghề nghiệp với viên chức

29/9/2020

 Trần Thanh


Đang online: 1
Hôm nay: 1724
Đã truy cập: 476129
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.