Chi tiet tin tức - Sở Khoa học công nghệ

 

Nhà khoa học tham gia xây dựng để chính sách gần hơn với cuộc sống

Ngày 17-12-2021

Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ Huỳnh Thành Đạt kêu gọi các nhà khoa học đóng góp để xây dựng chính sách có tính đột phá về khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo.