Chi tiet tin tức - Sở Khoa học công nghệ

 

Nghiệm thu nhiệm vụ “Thực trạng và giải pháp phát triển nguồn lợi thủy sản tự nhiên tại Khu Bảo tồn thiên nhiên Lung Ngọc Hoàng”

Ngày 22-02-2022

Ngày 18 tháng 02 năm 2022, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hậu Giang đã tiến hành tổ chức họp Hội đồng đánh giá, nghiệm thu kết quả nhiệm vụ “Thực trạng và giải pháp phát triển nguồn lợi thủy sản tự nhiên tại khu bảo tồn thiên nhiên Lung Ngọc Hoàng” do TS. Trần Thị Kim Hồng làm chủ nhiệm và Trường Đại học Cần Thơ chủ trì thực hiện nhiệm vụ. Qua kết quả bỏ phiếu của Hội đồng, nhiệm vụ được xếp loại “Đạt”.

TS. Trần Thị Kim Hồng làm chủ nhiệm đề tài trình bày kết quả nhiệm vụ