Chi tiet tin tức - Sở Khoa học công nghệ

 

Nghiệm thu nhiệm vụ “Hiện trạng đặc điểm phân bố động vật đáy và trầm tích trong thủy vực sông Hậu (đoạn qua thị trấn Mái Dầm), huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang”

Ngày 22-12-2020

Ngày 17 tháng 12 năm 2020, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hậu Giang đã tiến hành tổ chức họp Hội đồng đánh giá, nghiệm thu kết quả nhiệm vụ “Hiện trạng đặc điểm phân bố động vật đáy và trầm tích trong thủy vực sông Hậu (đoạn qua thị trấn Mái Dầm), huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang” do PGS. TS. Nguyễn Văn Công làm chủ nhiệm và Trường Đại học Cần Thơ chủ trì thực hiện nhiệm vụ. Qua kết quả bỏ phiếu của Hội đồng, nhiệm vụ được xếp loại “Đạt”.

Hội đồng đánh giá, nghiệm thu kết quả nhiệm vụ

Mục tiêu của đề tài nhằm xác định hiện trạng đặc điểm chất lượng nước, trầm tích và phân bố động vật đáy trong thủy vực sông Hậu (đoạn qua Thị trấn Mái Dầm), huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang. Kết quả là thông tin cơ bản quan trọng làm nền tảng cho đánh giá hiệu quả công tác quản lý tác động đến môi trường do các hoạt động công nghiệp và kinh tế xã hội xung quanh, dự báo xu hướng tiêu cực ảnh hưởng tới hoạt động công nghiệp và kinh tế xã hội, khuyến cáo đối với công tác quản lý nhà nước.

Qua nghiên cứu ban chủ nhiệm đã rút ra được một số kết luận sau:

- Chất lượng nước mặt luôn biến động qua các thời điểm quan trắc, nhưng chưa phát hiện những ô nhiễm bất thường.

-  Các thông số pH,  N-NO-3, PO3-4, COD, BOD5, nhiệt độ, EC đều thấp hơn giới hạn quy định cột A2 QCVN 08:2015/BTNMT.

- Khoảng 80% mẫu thu có thông số N-NH+4, N-NO-2 đạt cột A2 QCVN 08:2015/BTNMT. Nhưng 100% mẫu phù hợp cho mục đích bảo vệ đời sống thủy sinh và các mục đích khác. Có 20% mẫu Nitrite vượt cột A2 QCVN 08:2015/BTNMT từ 1,2 đến 5 lần, 18% mẫu amoni vượt cột A2 QCVN 08:2015/BTNMT từ 1,03 đến 2,53 lần.

- Sắt tổng số dao động từ 0,32 – 3,86 mg/L và có đến 60% mẫu thu vượt giới hạn nước cấp sinh hoạt, số lần vượt từ 1,01 – 3,86 lần, đặc biệt là trong giai đoạn tháng 8-10.

- Thông số TSS dao động từ 6 – 118 mg/L, cao nhất là đợt tháng 8/2017 và có đến 65% mẫu vượt giới hạn nước cấp sinh hoạt, số lần vượt từ 1,03 – 3,93 lần.

- Các thông thố As, Cu, Pb, Cd luôn dưới ngưỡng phát hiện.

- Nồng độ phenol được phát hiện trong khoảng thời gian từ tháng 12/ 2017 đến tháng 3/2018 nhưng thấp hơn giới hạn của QCVN 08:2015/BTNMT.

- Các thông số môi trường của trầm tích đều nằm trong giới hạn cho phép. Cd ở tất cả các mẫu thấp hơn ngưỡng giới hạn phát hiện. As, Pb trong trầm tích dù phát hiện nhưng luôn ở mức thấp hơn giới hạn cho phép của QC 43:2012/BTNMT.

- Đã phát hiện được 3 nhóm (Annelida, Arthropoda và Mollusca) động vật đáy trong vùng nghiên cứu. Tổng số loài phát hiện được biến động từ 13 đến 26 loài qua các tháng thu mẫu. Trong đó, số loài thấp nhất ở tháng 6/2017 (13 loài) và cao nhất ở tháng 10/2017 (26 loài).  Nhóm Annelida có số loài xuất hiện chiếm tỷ lệ trung bình thấp nhất (28%), nhóm Mollusca có số loài xuất hiện chiếm tỷ lệ trung bình 30,3%, trong khi đó nhóm Arthropoda có tỷ lệ trung bình cao nhất (41,8%)./.

Hoàng Nhan(Sở KH&CN Hậu Giang)


Đang online: 1
Hôm nay: 120
Đã truy cập: 122166
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.