Chi tiet tin tức - Sở Khoa học công nghệ

 

Nghiệm thu kết quả nhiệm vụ “Xây dựng mô hình chính quyền thân thiện cấp xã ở Thị xã Ngã Bảy, tỉnh Hậu Giang”

Ngày 04-03-2021

Ngày 24 tháng 02 năm 2021, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hậu Giang đã tiến hành tổ chức họp Hội đồng đánh giá, nghiệm thu kết quả nhiệm vụ “Xây dựng mô hình chính quyền thân thiện cấp xã ở Thị xã Ngã Bảy, tỉnh Hậu Giang” do ThS. Sầm Hoàng Minh làm chủ nhiệm và Trường Chính trị tỉnh Hậu Giang chủ trì thực hiện nhiệm vụ. Qua kết quả bỏ phiếu của Hội đồng, nhiệm vụ được xếp loại “Đạt”.

ThS. Sầm Hoàng Minh - Chủ nhiệm trình bày kết quả nghiên cứu

Hội đồng đánh giá, nghiệm thu nhiệm vụ

Mục tiêu của đề tài nhằm xây dựng chính quyền thân thiện nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động hành chính và dịch vụ công, phục vụ nhân dân ở cấp xã, thị xã Ngã Bảy tỉnh Hậu Giang; vận hành thí điểm mô hình chính quyền thân thiện cấp xã (01 mô hình xã Hiệp Lợi và 01 mô hình phường Ngã Bảy ở thị xã Ngã Bảy tỉnh Hậu Giang.

Qua thời gian triển khai thực hiện, đề tài đã đạt được một số kết quả sau:

- Đề tài đã tập hợp, nghiên cứu, tổng hợp từ đó xây dựng nội dung lý luận, đúc kết thực tiễn xây dựng chính quyền thân thiện ở một số địa phương với những nội dung và kết quả đạt được; đồng thời hệ thống nhiều văn bản có nội dung về đường lối, chính sách, các quy định pháp luật của Đảng và Nhà nước làm cơ sở khoa học cho việc thực hiện đề tài.

-  Tập hợp từ nhiều nguồn khác nhau từ công trình nghiên cứu, các buổi Hội thảo khoa học, các văn bản… xây dựng nội dung tài liệu tập huấn cho các bộ công chức ở 2 đơn vị: xã Hiệp Lợi và phương Ngã Bảy trước khi triển khai mô hình, tạo sự thống nhất về nhận thức, khái quát nội dung, mục đích, yêu cầu của xây dựng chính quyền thân thiện.

- Để có định hướng, nội dung cụ thể khi thực hiện và cơ sở đối chiếu, đánh giá kết quả vận hành mô hình, đề tài đã xây dựng hệ thống các tiêu chí cần đạt được của chính quyền thân thiện.

- Thực nghiệm mô hình xây dựng chính quyền thân thiện cấp xã ở xã Hiệp Lợi và phường Ngã Bảy, thị xã Ngã Bảy, tỉnh Hậu Giang bước đầu đã đạt được những kết quả quan trọng như: tất cả các thủ tục hành chính được rà soát, niêm yết công khai tại bộ phận nhận và trả kết quả; thực hiện có hiệu quả cơ chế “một cửa”, cơ chế “một cửa liên thông” trong giải quyết thủ tục hành chính tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả; thái độ, tinh thần làm việc của CBCC theo hướng thân thiện, chuyên nghiệp, hiệu quả và đúng quy định pháp luật...

- Từ kết quả cụ thể của việc triển khai thực nghiệm mô hình đề tài đã đề xuất được hai nhóm giải pháp để nhân rộng mô hình dựa vào chức năng, nhiệm vụ, phạm vi, thẩm quyền để đề xuất./.

                                                                 Hồng Xuyến(Sở KH&CN Hậu Giang)


Đang online: 1
Hôm nay: 126
Đã truy cập: 221418
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.