Chi tiet tin tức - Sở Khoa học công nghệ

 

Nghiêm thu cấp tỉnh dự án cấp Bộ “Xây dựng mô hình sản xuất cây có múi ứng dụng công nghệ tiên tiến tại tỉnh Hậu Giang”

Ngày 10-12-2021

Ngày 01 tháng 12 năm 2021, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hậu Giang đã tiến hành tổ chức họp Hội đồng KH&CN tư vấn đánh giá nghiệm thu cấp tỉnh dự án thuộc Chương trình Hỗ trợ ứng dụng, chuyển giao tiến bộ khoa học và công nghệ thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội nông thôn, miền núi, vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2016 -2025, dự án “Xây dựng mô hình sản xuất cây có múi ứng dụng công nghệ tiên tiến tại tỉnh Hậu Giang” do ThS. Trần Văn Phúc làm chủ nhiệm và Trung tâm Giống Nông nghiệp tỉnh Hậu Giang nay là Công ty cổ phần Nông nghiệp công nghệ cao Hậu Giang chủ trì thực hiện nhiệm vụ.

ThS. Trần Văn Phúc - Chủ nhiệm trình bày kết quả nghiên cứu trước Hội đồng