Chi tiet tin tức - Sở Khoa học công nghệ

 

Nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực thi pháp luật bảo đảm trật tự an toàn giao thông

Ngày 12-04-2021

Đây là chủ đề năm An toàn giao thông 2021 đã được Ban An toàn giao thông tỉnh Hậu Giang phát động nhằm tạo chuyển biến mạnh mẽ trong hoạt động bảo đảm trật tự, an toàn giao thông (TTATGT) đường bộ và đường thủy nội địa; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác bảo đảm TTATGT, góp phần kéo giảm tai nạn giao thông (TNGT) từ 5 - 10% số vụ, số người chết và số người bị thương so với năm 2020; ngăn ngừa các vụ TNGT đặc biệt nghiêm trọng và khắc phục ùn tắc giao thông.

Yêu cầu nội dung, hình thức, phương thức, biện pháp tổ chức thực hiện phong trào thi đua phải thực chất, hiệu quả; kết hợp chặt chẽ giữa thực hiện phong trào thi đua bảo đảm TTATGT năm 2021 với các phong trào thi đua của ngành, địa phương phát động. Đặc biệt, gắn kết công tác bảo đảm TTATGT với sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Việc bình chọn, xét khen thưởng phải gắn với kết quả thực hiện phong trào thi đua; khen thưởng phải dựa trên kết quả thành tích thi đua, bảo đảm kịp thời, chính xác, công khai, công bằng nhằm động viên, khích lệ tinh thần đối với các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào bảo đảm TTATGT.

  1. Nội dung thi đua

- Tiếp tục thực hiện Kết luận số 45-KL/TW ngày 01 tháng 02 năm 2019 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về việc tiếp tục đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 18-CT/TW của Ban Bí thư; Nghị quyết số 12/NQ-CP ngày 19 tháng 02 năm 2019 của Chính phủ về tăng cường công tác bảo đảm TTATGT và chống ùn tắc giao thông giai đoạn 2019 - 2021; Quyết định số 2060/QĐ-TTg ngày 12 tháng 12 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Chiến lược Quốc gia về bảo đảm TTATGT giai đoạn 2021 - 2030 và tầm nhìn đến năm 2045; thực hiện Kế hoạch số 487/KH-UBATGTQG ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia về Năm An toàn giao thông 2021 với chủ đề Nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực thi pháp luật bảo đảm TTATGT”.

- Tổ chức quán triệt, triển khai kịp thời, đầy đủ các văn bản chỉ đạo của Trung ương, Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Ban An toàn giao thông tỉnh về công tác bảo đảm TTATGT năm 2021, đảm bảo chất lượng, đúng nội dung và thời gian quy định;

- Nâng cao vai trò của Ban An toàn giao thông các cấp trên địa bàn tỉnh trong việc lãnh đạo, điều hành thực hiện công tác bảo đảm TTATGT;

- Đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về TTATGT bằng nhiều hình thức, cần chú trọng đến chiều sâu. Ưu tiên giáo dục pháp luật và xây dựng văn hóa giao thông cho người đi mô tô, xe gắn máy để làm chuyển biến mạnh mẽ ý thức tự giác chấp hành pháp luật khi tham gia giao thông. Thường xuyên tuyên truyền, vận động người dân, không để xảy ra tình trạng lấn chiếm và tái lấn chiếm hành lang an toàn giao thông đường bộ và đường thủy nội địa;

- Nâng cao năng lực, hiệu quả quản lý nhà nước về giao thông. Quản lý tốt kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải đường bộ và đường thủy nội địa; siết chặt quản lý về đào tạo, sát hạch cấp giấp phép lái xe, đăng kiểm phương tiện; khắc phục kịp thời những bất cập về giao thông, các vị trí thường gây xung đột là nguy cơ tai nạn giao thông;

- Tăng cường công tác kiểm tra, tuần tra, kiểm soát và xử lý vi phạm pháp luật về TTATGT. Tập trung xử lý các hành vi vi phạm của người tham gia giao thông có nguy cơ dẫn đến TNGT;

- Nghiên cứu tổ chức giao thông khoa học, hợp lý, phù hợp với cơ sở hạ tầng giao thông, thực hiện nghiêm các quy định về tổ chức giao thông, bảo đảm TTATGT. Xây dựng mô hình mới phù hợp, nhân rộng những mô hình có hiệu quả về công tác bảo đảm TTATGT;

- Thực hiện nghiêm các chế độ báo cáo, tổ chức sơ, tổng kết đúng quy định.

  1. Đối tượng thi đua: Các cơ quan, ban, ngành tỉnh, các huyện, thị xã, thành phố; các tổ chức, cá nhân đang hoạt động, sinh sống và làm việc trên địa bàn tỉnh.
  2. Thời gian: Thực hiện trong năm 2021.
  3. Tiêu chí xếp hạng thi đua (đối với các huyện, thị xã, thành phố)

Căn cứ vào tỷ lệ % kéo giảm TNGT (ưu tiên các tiêu chí theo thứ tự: Số người chết, số người bị thương, số vụ) để đánh giá, xếp hạng cho các đơn vị. Trường hợp 02 đơn vị có tỷ lệ % như nhau, thì xem xét việc thực hiện các nội dung thi đua nêu trên để xếp hạng.

  1. Số lượng và hình thức khen thưởng

5.1. Cờ thi đua của UBND tỉnh: Xét tặng cho đơn vị huyện, thị xã, thành phố đạt hạng Nhất.

5.2. Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh

a) Đối với các huyện, thị xã, thành phố

- Đơn vị đạt hạng Nhất: Xét, khen thưởng 04 cá nhân;

- Đơn vị đạt hạng Nhì: Xét, khen thưởng 01 tập thể, 03 cá nhân;

- Đơn vị đạt hạng Ba: Xét, khen thưởng 01 tập thể, 02 cá nhân.

b) Đối với các cơ quan, ban, ngành tỉnh

- TNGT trên địa bàn tỉnh được kéo giảm cả 03 tiêu chí so với năm 2020: Xét, khen thưởng 06 tập thể và 10 cá nhân;

- TNGT trên địa bàn tỉnh được kéo giảm 02 tiêu chí (có tiêu chí số người chết) so với năm 2020: Xét, khen thưởng 04 tập thể và 07 cá nhân;

- TNGT trên địa bàn tỉnh chỉ kéo giảm tiêu chí số người chết so với năm 2020: Xét, khen thưởng 02 tập thể và 05 cá nhân;

- TNGT trên địa bàn tỉnh chỉ kéo giảm 02 tiêu chí (số người bị thương, số vụ) so với năm 2020: Xét, khen thưởng 04 cá nhân;

- TNGT trên địa bàn tỉnh chỉ kéo giảm 01 tiêu chí (trừ tiêu chí số người chết) so với năm 2020: Xét, khen thưởng 02 cá nhân;

- TNGT trên địa bàn tỉnh không giảm so với năm 2020: Không xét tặng Bằng khen./.

Trần Thanh


Đang online: 3
Hôm nay: 940
Đã truy cập: 262610
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.