Chi tiet tin tức - Sở Khoa học công nghệ

 

KẾ HOẠCH: Đào tạo, bồi dưỡng, quy hoạch đào tạo trình độ sau đại học cán bộ, công chức, viên chức năm 2023

Ngày 19-10-2022

Nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức để đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ trong thời kỳ mới; gắn đào tạo, bồi dưỡng với nhu cầu và quy hoạch sử dụng lâu dài. Tăng cường bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh, vị trí việc làm, nâng cao năng lực, kỹ năng thực thi công vụ và ý thức trách nhiệm, đạo đức công vụ, đạo đức nghề nghiệp của từng cán bộ, công chức, viên chức. Sở Khoa học và Công nghệ xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, quy hoạch đào tạo trình độ sau đại học năm 2023.

1. Đối tượng

Công chức, viên chức các phòng chuyên môn, đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở.

2. Nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức

- Lý luận chính trị: trung cấp: 01 người.

- Kiến thức quốc phòng và an ninh: đối tượng 3: 01 người; đối tượng 4: 03 người.

- Kiến thức, kỹ năng quản lý nhà nước, bồi dưỡng chức vụ lãnh đạo, quản lý các cấp:

+ Quản lý nhà nước: chuyên viên chính: 03 người; chuyên viên: 01 người.

+ Bồi dưỡng kỹ năng lãnh đạo quản lý cấp sở: 01 người.

3. Nhu cầu đào tạo trình độ sau đại học đối với cán bộ, công chức, viên chức

- Đối tượng khuyến khích tự đào tạo sau đại học: thạc sĩ: 01 người.

4. Kinh phí đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức: thực hiện theo quy định hiện hành.

5. Nhu cầu mở các lớp đào tạo, bồi dưỡng:

- Kỹ năng thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ.

- Hướng dẫn các cơ sở hoạt động X quang Y tế nộp hồ sơ và đóng phí trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công trực tuyến tỉnh Hậu Giang.

- Tổng quan về Sở hữu trí tuệ và triển khai Chương trình phát triển tài sản trí tuệ tỉnh Hậu Giang đến năm 2030.

NT


Đang online: 6
Hôm nay: 388
Đã truy cập: 2297219
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.