Chi tiet tin tức - Sở Khoa học công nghệ

 

KẾ HOẠCH: Tổ chức tuyên truyền cuộc bầu cử Quốc hội khoá XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026

Ngày 15-03-2021

Nhằm tuyên truyền bầu cử cho cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân hiểu, nắm rõ các quy định của pháp luật để thực hiện quyền và nghĩa vụ bầu cử của mình, tự mình đi bầu cử; chọn những người có đức, có tài xứng đáng đại diện cho Nhân dân tham gia quản lý nhà nước, quản lý xã hội; bảo đảm đạt kết quả cao, dân chủ, bình đẳng, đúng pháp luật, an toàn, tiết kiệm. Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) tỉnh Hậu Giang ban hành Kế hoạch tổ chức tuyên truyền cuộc bầu cử Quốc hội khoá XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Công tác tuyên truyền bầu cử phải đúng sự chỉ đạo, định hướng chính trị, tư tưởng của Đảng và Hội đồng Bầu cử quốc gia, Hội đồng Bầu cử tỉnh, phải bám sát nội dung, đảm bảo chất lượng, hiệu quả, tiết kiệm, không phô trương, hình thức; tạo không khí phấn khởi trong Nhân dân; gắn nhiệm vụ PBGDPL với việc thực hiện các nhiệm vụ kinh tế - chính trị của Tỉnh trong năm 2021 và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hậu Giang lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025; Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

1. Công tác tuyên truyền, hướng dẫn, tổ chức thực hiện

a) Tuyên truyền, nêu bật mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026; phân tích, làm rõ bối cảnh diễn ra sự kiện chính trị quan trọng này, nhất là thành công của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hậu Giang lần thứ XIV.

b) Quán triệt đầy đủ, sâu sắc chủ trương, quan điểm lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước về cuộc bầu cử được nêu tại Chỉ thị số 45-CT/TW ngày 20 tháng 6 năm 2020 của Bộ Chính trị về lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026, Chỉ thị số 02/CT-TTg ngày 14 tháng 01 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026; các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Ủy ban Thường vụ Quốc hội (Nghị quyết số 1185/NQ-UBTVQH14; Nghị quyết số 1186/NQ-UBTVQH14; Nghị quyết số 1187/NQ-UBTVQH14), Ủy ban Kiểm tra Trung ương (Hướng dẫn số 13-HD/UBKTTW), Hội đồng Bầu cử quốc gia, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Hội đồng nhân dân các cấp...

c) Tuyên truyền các quy định của pháp luật, như: Hiến pháp năm 2013, Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân năm 2015, Luật Tổ chức Quốc hội năm 2014 (được sửa đổi, bổ sung năm 2020), Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015 (được sửa đổi, bổ sung năm 2019).

d) Nêu bật những thành tựu của Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp qua các thời kỳ; khẳng định sự kế thừa, phát huy tinh thần đổi mới của Quốc hội trong hoạt động lập pháp, giám sát và quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước; việc thực hiện trách nhiệm là cơ quan quyền lực Nhà nước trong việc thể chế hóa đường lối, chủ trương của Đảng thành chính sách, pháp luật của Nhà nước, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ xây dựng, phát triển và bảo vệ Tổ quốc trong những năm vừa qua, đặc biệt là 05 năm gần đây.

đ) Tuyên truyền sự lãnh đạo, chỉ đạo hiệu quả của cấp ủy đảng và chính quyền các cấp đối với công tác bầu cử (chuẩn bị tổ chức và quá trình thực hiện...); nhấn mạnh vai trò, tinh thần trách nhiệm của các cấp, ngành, cơ quan, đơn vị cũng như cử tri cả nước, góp phần vào sự thành công của cuộc bầu cử. Tập trung tuyên truyền kết quả bầu cử và không khí dân chủ, đúng pháp luật trong bầu cử, nhất là ý thức tự giác thực hiện quyền lợi và trách nhiệm của cử tri trên địa bàn Tỉnh.

e) Tuyên truyền các phong trào thi đua yêu nước và các hoạt động chào mừng; biểu dương kịp thời những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác bầu cử, nhất là các vùng còn nhiều khó khăn, các vùng đồng bào dân tộc thiểu số, tôn giáo.

g) Tuyên truyền đấu tranh, phản bác thông tin, quan điểm sai trái, xuyên tạc phá hoại cuộc bầu cử, lợi dụng bầu cử để kích động, gây rối, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc, chống phá Đảng và Nhà nước.

2. Công tác tuyên truyền, triển khai thực hiện về cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026

a) Tham mưu Hội đồng Phối hợp PBGDPL tỉnh xây dựng Kế hoạch tổ chức cuộc thi viết về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026

- Chủ trì thực hiện: Chủ tịch hoặc Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng.

- Phối hợp thực hiện: các thành viên Hội đồng và các cơ quan, đơn vị có liên quan.

- Thời gian thực hiện: trong tháng 4 và tháng 5 năm 2021 (có kế hoạch riêng về tổ chức Cuộc thi).

b) Biên soạn và in ấn tờ gấp tìm hiểu pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026

- Chủ trì thực hiện: Sở Tư pháp - Cơ quan Thường trực Hội đồng Phối hợp PBGDPL tỉnh.

- Phối hợp thực hiện: các thành viên Hội đồng và các cơ quan, đơn vị có liên quan.

- Thời gian thực hiện: trong Quý I năm 2021.

c) Tăng cường truyền thông về PBGDPL, ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin trong công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026

- Chủ trì thực hiện: thành viên Hội đồng.

- Phối hợp thực hiện: các cơ quan, đơn vị có liên quan.

- Thời gian thực hiện: trong quý I năm 2021.

3. Một số khẩu hiệu tuyên truyền

a) Nhiệt liệt chào mừng Ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026!

b) Ngày 23 tháng 5 năm 2021, cử tri cả nước đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026!

c) Cử tri cả nước tích cực tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026!

d) Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp là quyền và nghĩa vụ của mỗi công dân!

đ) Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 là ngày hội của toàn dân!

e) Sáng suốt lựa chọn những người tiêu biểu về đức, tài, xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của Nhân dân bầu vào Quốc hội khóa XV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026!

g) Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp là trực tiếp góp phần xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân!

h) Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân thi đua lập thành tích chào mừng cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026!

i) Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh muôn năm!

k) Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam muôn năm!

l) Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta!

4. Thời gian thực hiện

Công tác tuyên truyền về cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 được tiến hành từ tháng 01 năm 2021, cao điểm từ tháng 4 năm 2021 đến ngày bầu cử 23 tháng 5 năm 2021 và sau khi kết thúc bầu cử, công bố kết quả bầu cử, cụ thể:

Đợt 1: từ tháng 01 năm 2021, cao điểm tháng 4 năm 2021.

Đợt 2: từ tháng 4 năm 2021 đến ngày bầu cử 23 tháng 5 năm 2021./.

Ngọc Triều


Đang online: 2
Hôm nay: 1368
Đã truy cập: 386709
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.