Chi tiet tin tức - Sở Khoa học công nghệ

 

KẾ HOẠCH: Kiểm soát thủ tục hành chính và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông; công nghệ thông tin và xây dựng Chính phủ điện tử năm 2021

Ngày 29-03-2021

Nhằm nâng cao ý thức, trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức trong công tác kiểm soát thủ tục hành chính gắn với việc tổ chức triển khai thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông; công nghệ thông tin và xây dựng Chính phủ điện tử tại cơ quan hành chính nhà nước; tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân tổ chức về quy định hành chính trên địa bàn tỉnh. Sở Khoa học và Công nghệ xây dựng Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông; công nghệ thông tin và xây dựng Chính phủ điện tử năm 2021

* Nhiệm vụ và thời gian thực hiện

Nhiệm vụ và thời gian thực hiện cụ thể như sau

I. Hoàn thiện thể chế trong công tác kiểm soát thủ tục hành chính

1. Rà soát việc thực Quy chế thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại cơ quan, đơn vị, đề xuất kiến nghị (nếu có)

Đơn vị thực hiện: Phòng Quản lý KHCN&CN

Đơn vị phối hợp: Văn phòng Sở KH&CN; Chi cục TCĐLCL

Thời gian thực hiện: Năm 2021

II. Về công tác tổ chức, cán bộ

1. Củng cố, kiện toàn đội ngũ cán bộ, công chức là đầu mối thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính tại Sở

Đơn vị thực hiện: Văn phòng Sở KH&CN

Thời gian thực hiện: Quý I/2021

III. Về nâng cao trình độ, năng lực, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm soát thủ tục hành chính

1. Cử công chức tham dự bồi dưỡng nghiệp vụ, kỹ năng thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông cho đội ngũ cán bộ làm đầu mối kiểm soát thủ tục hành chính tại Sở

Đơn vị thực hiện: Văn phòng Sở KH&CN

Đơn vị phối hợp: Các phòng và đơn vị có liên quan thuộc Sở

Thời gian thực hiện: Năm 2021

2. Cập nhật, quán triệt các văn bản pháp luật có liên quan đến công tác kiểm soát thủ tục hành chính

Đơn vị thực hiện: Phòng Quản lý KHCN&CN

Đơn vị phối hợp: Các phòng và đơn vị có liên quan thuộc Sở

Thời gian thực hiện: Thường xuyên

IV. Về công bố, công khai thủ tục hành chính

1. Rà soát, cập nhật, trình Chủ tịch UBND tỉnh công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở (nếu có)

Đơn vị thực hiện: Phòng Quản lý KHCN&CN

Đơn vị phối hợp: Các phòng và đơn vị có liên quan thuộc Sở

Thời gian thực hiện: Thường xuyên

2. Đăng nhập nội dung, thông tin thủ tục hành chính đã được công bố vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính

Đơn vị thực hiện: Phòng Quản lý KHCN&CN

Đơn vị phối hợp: Các phòng và đơn vị có liên quan thuộc Sở

Thời gian thực hiện: Thường xuyên

3. Cung cấp đầy đủ, kịp thời nội dung cụ thể của từng thủ tục hành chính để thực hiện niêm yết, đăng tải công khai

Đơn vị thực hiện: Phòng Quản lý KHCN&CN

Đơn vị phối hợp: Các phòng và đơn vị có liên quan thuộc Sở

Thời gian thực hiện: Thường xuyên

4. Đăng tải công khai đầy đủ, kịp thời nội dung cụ thể của từng thủ tục hành chính trên Cổng Dịch vụ công trực tuyến

Đơn vị thực hiện: Phòng Quản lý KHCN&CN

Đơn vị phối hợp: Các phòng và đơn vị có liên quan thuộc Sở

Thời gian thực hiện: Thường xuyên

5. Tổ chức niêm yết, công khai thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết

Đơn vị thực hiện: Phòng Quản lý KHCN&CN

Đơn vị phối hợp: Các phòng và đơn vị có liên quan thuộc Sở

Thời gian thực hiện: Thường xuyên

V. Về đánh giá tác động và lấy ý kiến đối với các quy định về thủ tục hành chính

1. Thẩm định quy định về thủ tục hành chính trong dự thảo văn bản quy phạm pháp luật của UBND tỉnh có nội dung quy định về thủ tục hành chính

Đơn vị thực hiện: Phòng Quản lý KHCN&CN

Thời gian thực hiện: Khi có yêu cầu

2. Cho ý kiến đối với các quy định về thủ tục hành chính trong dự thảo văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền ban hành của HĐND hoặc UBND tỉnh do các Sở, Ban ngành tỉnh chủ trì soạn thảo

Đơn vị thực hiện: Phòng Quản lý KHCN&CN

Thời gian thực hiện: Khi có yêu cầu

3. Tổ chức đánh giá tác động và lấy ý kiến đối với các quy định về thủ tục hành chính trong các dự thảo văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền ban hành của HĐND hoặc UBND tỉnh

Đơn vị thực hiện: Phòng Quản lý KHCN&CN

Thời gian thực hiện: Khi có yêu cầu

VI. Về rà soát, đánh giá thủ tục hành chính

1. Ban hành Kế hoạch rà soát, đánh giá thủ tục hành chính của Sở

Đơn vị thực hiện: Phòng Quản lý KHCN&CN

Thời gian thực hiện: Năm 2021

VII. Về tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức

1. Công khai địa chỉ tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định thủ tục hành chính và thủ tục hành chính

Đơn vị thực hiện: Phòng Quản lý KHCN&CN

Đơn vị phối hợp: Các phòng và đơn vị có liên quan thuộc Sở

Thời gian thực hiện: Năm 2021

2. Tiếp nhận, nghiên cứu, phân loại và xử lý các phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về các quy định hành chính, thủ tục hành chính

Đơn vị thực hiện: Thanh tra Sở

Đơn vị phối hợp: Các phòng và đơn vị có liên quan thuộc Sở

Thời gian thực hiện: Năm 2021

3. Công khai kết quả xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về các quy định hành chính, thủ tục hành chính

Đơn vị thực hiện: Thanh tra Sở

Đơn vị phối hợp: Các phòng và đơn vị có liên quan thuộc Sở

Thời gian thực hiện: Năm 2021

VIII. Tổ chức thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông và ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết TTHC

1. Thực hiện các nhiệm vụ tại Quyết định số 32/QĐ-VPCP ngày 25/01/2021 của Văn phòng Chính phủ về ban hành kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính, công nghệ thông tin và xây dựng Chính phủ điện tử năm 2021

Đơn vị thực hiện: Phòng Quản lý KHCN&CN

Đơn vị phối hợp: Các phòng và đơn vị có liên quan thuộc Sở

Thời gian thực hiện: Năm 2021

2. Tổ chức đánh giá và công khai kết quả đánh giá việc giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông đối với cơ quan, đơn vị, công chức, viên chức trên phần mềm

Đơn vị thực hiện: Phòng Quản lý KHCN&CN

Đơn vị phối hợp: Các phòng và đơn vị có liên quan thuộc Sở

Thời gian thực hiện: Năm 2021

3. Xây dựng, tham mưu trình Chủ tịch UBND tỉnh quyết định công bố quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính

Đơn vị thực hiện: Phòng Quản lý KHCN&CN

Đơn vị phối hợp: Các phòng và đơn vị có liên quan thuộc Sở

Thời gian thực hiện: Năm 2021

4. Xây dựng quy trình điện tử giải quyết thủ tục hành chính

Đơn vị thực hiện: Phòng Quản lý KHCN&CN

Đơn vị phối hợp: Các phòng và đơn vị có liên quan thuộc Sở

Thời gian thực hiện: Khi có hướng dẫn

5. Đảm bảo năng lực hạ tầng công nghệ thông tin cho việc vận hành, khai thác, sử dụng Cổng Dịch vụ công trực tuyến và kết nối, liên thông với Cổng Dịch vụ công quốc gia

Đơn vị thực hiện: Phòng Quản lý KHCN&CN

Đơn vị phối hợp: Các phòng và đơn vị có liên quan thuộc Sở

Thời gian thực hiện: Năm 2021

IX. Về tuyên truyền, kiểm tra hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính

1. Ban hành Kế hoạch tuyên truyền; Kế hoạch tự kiểm tra về công tác cải cách hành chính và công vụ năm 2021

Đơn vị thực hiện: Văn phòng; Thanh tra Sở KH&CN

Đơn vị phối hợp: Các phòng và đơn vị có liên quan thuộc Sở

Thời gian thực hiện: Quý I/2021

2. Thực hiện Kế hoạch kiểm tra hoạt động kiểm soát TTHC trong Đoàn kiểm tra của tỉnh về công tác cải cách hành chính và công vụ năm 2021

Đơn vị thực hiện: Chi cục TCĐLCL

Thời gian thực hiện: Năm 2021

X. Công tác khác

1. Đảm bảo thực hiện tốt chế độ thông tin, báo cáo theo quy định tại Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính hoặc báo cáo đột xuất theo yêu cầu của Văn phòng Chính phủ

Đơn vị thực hiện: Phòng Quản lý KHCN&CN

Đơn vị phối hợp: Các phòng và đơn vị có liên quan thuộc Sở

Thời gian thực hiện: Theo định kỳ hoặc khi có yêu cầu

2. Tuyên truyền công tác kiểm soát thủ tục hành chính và việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trên địa bàn tỉnh

Đơn vị thực hiện: Trung tâm Thông tin và Ứng dụng KHCN

Đơn vị phối hợp: Các phòng và đơn vị có liên quan thuộc Sở

Thời gian thực hiện: Năm 2021

* Kinh phí

Kinh phí thực hiện các nhiệm vụ tại Kế hoạch này do ngân sách nhà nước đảm bảo và từ các nguồn kinh phí hợp pháp khác theo quy định của pháp luật./.

Thái Hòa


Đang online: 2
Hôm nay: 1414
Đã truy cập: 386755
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.