Chi tiet tin tức - Sở Khoa học công nghệ

 

Hậu Giang phát động phong trào thi đua làm theo gương Bác năm 2020

Ngày 23-06-2020

Với chuyên đề học tập là "Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh".Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang vừa ban hành Kế hoạch phát động phong trào thi đua làm theo gương Bác năm 2020 trên địa bàn tỉnh.

Hậu Giang ban hành Kế hoạch phát động phong trào thi đua làm theo gương Bác năm 2020 - Ảnh 1.

         

Đối tượng tham gia thi đua gồm: Nhân dân và cán bộ các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh và các Đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy. Đặc biệt là phong trào thi đua phải được phát động sâu rộng, thu hút cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong tỉnh tham gia thường xuyên, liên tục, tạo ra động lực mới vượt qua khó khăn, thách thức phấn đấu hoàn thành toàn diện, vượt các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao.

          Đồng thời, đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh phải tạo sức lan tỏa, rộng khắp, nhất là thực hiện các chuẩn mực về đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ; tiếp tục đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành công việc thường xuyên tại các cơ quan, đơn vị, địa phương, là trách nhiệm của mỗi tổ chức và cá nhân.

          Ngoài ra, rèn luyện, bồi dưỡng nâng cao nhận thức về chính trị tư tưởng, phẩm chất đạo đức, lối sống, trình độ, năng lực chuyên môn, ý thức trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức để phục vụ Nhân dân; thực hiện lồng ghép nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào các phong trào thi đua, phát triển sản xuất, kinh doanh... góp phần hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh trên địa bàn tỉnh.

          Kế hoạch nêu rõ, các tiêu chí thi đua: Công tác tham mưu cấp ủy (chỉ đạo học tập, triển khai thực hiện chuyên đề; xây dựng mô hình mới, cách làm sáng tạo; tổ chức kiểm tra việc thực hiện; tổ chức sơ kết), công tác hướng dẫn, tổ chức thực hiện (tuyên truyền nội dung học tập và làm theo chuyên đề; đưa nội dung học tập và làm theo chuyên đề vào nội dung sinh hoạt của chi bộ; xây dựng Bản cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu của đảng viên; xây dựng văn bản hướng dẫn thực hiện; thực hiện chế độ báo cáo).

          UBND tỉnh giao Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh phối hợp Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy xây dựng bảng điểm, tiêu chí thi đua; hướng dẫn nội dung thi đua đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Riêng đối với các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh và các Đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy tổ chức thực hiện bám sát chuyên đề 2020.

Văn Tải


Đang online: 2
Hôm nay: 1050
Đã truy cập: 262720
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.