Chi tiet tin tức - Sở Khoa học công nghệ

 

Hậu Giang: kết quả thanh tra chuyên đề vàng trang sức mỹ nghệ năm 2016

Ngày 13-04-2020

Thực hiện chỉ đạo của Bộ KH&CN và UBND tỉnh Hậu Giang về triển khai thanh tra chuyên đề năm 2016 về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng và ghi nhãn hàng hóa đối với vàng trang sức mỹ nghệ. Sở Khoa học và Công nghệ Hậu Giang đã thành lập đoàn thanh tra chuyên đề về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng và nhãn hàng hóa trong sản xuất, kinh doanh vàng trang sức, mỹ nghệ lưu thông trên địa bàn tỉnh Hậu Giang do Thanh tra Sở phối hợp các Sở Ban ngành trong tỉnh thực hiện. Cuộc thanh tra được triển khai từ ngày 26/7/2016 đến ngày 26/8/2016 tại 39 doanh nghiệp sản xuất (gia công) và kinh doanh vàng trên địa bàn tỉnh Hậu Giang. Sau thời gian thanh tra, Giám đốc Sở KHCN đã có kết luận.

Trong số 39 doanh nghiệp sản xuất (gia công) và kinh doanh vàng trên địa bàn tỉnh Hậu Giang, có 01 doanh nghiệp chuyên sản xuất, gia công vàng trang sức, mỹ nghệ (TSMN) cung cấp cho các doanh nghiệp khác trong tỉnh. Các doanh nghiệp kinh doanh vàng còn lại không chỉ bán sản phẩm do cơ sở tự gia công mà còn bán nhiều sản phẩm vàng TSMN do các đầu mối khác trong và ngoài tỉnh cung cấp như: Công ty CP VBĐQ Phú Nhuận - TP.Hồ Chí Minh, DNTN Kim Hoàng Mỹ Lan, Kim Hoàng Hoàng Yến - TP.Cần Thơ, DNTN Ngọc Tải - An Giang…

Qua kết quả thanh cho thấy các cơ sở sản xuất, kinh doanh vàng TSMN đã chấp hành tương đối đầy đủ các quy định của pháp luật về đo lường, chất lượng như: ghi nhãn hàng hóa vàng trang sức, mỹ nghệ; công bố tiêu chuẩn, chất lượng vàng; sử dụng phương tiện đo phù hợp với quy định, cụ thể:

          1. Về đo lường: Các cơ sở được thanh tra đều trang bị cân kỹ thuật hoặc cân phân tích trong mua, bán vàng phù hợp với quy định. Tuy nhiên, vẫn còn doanh nghiệp sử dụng cân trong mua bán vàng chưa phù hợp theo quy định tại Thông tư số 22/2013/TT-BKHCN và Quyết định số 1550/QĐ-BKHCN của Bộ KH&CN (có phạm vi đo và cấp chính xác không phù hợp để cân các sản phẩm có khối lượng nhỏ đến 200g). Cụ thể:

          - Tổng số cân được kiểm tra là: 44 cân vàng, trong đó:

          + Số cân còn hiệu lực kiểm định: 40 cân.

          + Số cân hết hiệu lực kiểm định: 04 cân.

          + Số cân phù hợp với quy định: 40/44 cân có phạm vi đo và cấp chính xác phù hợp để cân các sản phẩm có khối lượng đến 200g.

          + Số cân không phù hợp quy định: 04/44 cân có phạm vi đo và cấp chính xác của cân chỉ phù hợp để cân các sản phẩm có khối lượng >200g nhưng không phù hợp để cân các sản phẩm có khối lượng đến 200g đang bày bán tại cửa hàng (trong đó có 03 cân đang sử dụng ở nơi mua bán nhưng có dán chữ “Cân sử dụng nội bộ”).

          - Các cơ sở đều có trang bị quả cân để định kỳ kiểm tra cân theo quy định, trong đó: có 06 quả cân hết hạn kiểm định.

          - Số cơ sở tự kiểm tra cân định kỳ: 38 cơ sở, trong đó có 32 cơ sở có ghi chép đầy đủ việc tự kiểm tra cân định kỳ và lưu hồ sơ tại cơ sở và 06 cơ sở có ghi chép nhưng chưa đầy đủ.

          - Số cơ sở không tự kiểm tra cân định kỳ: 01 cơ sở.

          2. Về công bố tiêu chuẩn áp dụng và ghi nhãn hàng hóa vàng TSMN

          a) Về công bố tiêu chuẩn áp dụng

          Các cơ sở đều thực hiện việc công bố tiêu chuẩn, chất lượng vàng theo đúng quy định tại Thông tư số 22/2013/TT-BKHCN ngày 26/9/2013 của Bộ Khoa học và Công nghệ.

          - Số cơ sở có gia công vàng TSMN và đã công bố tiêu chuẩn áp dụng: 33 cơ sở, trong đó có 02 cơ sở có bản công bố tiêu chuẩn nhưng không có tiêu chuẩn cơ sở kèm theo.

          - Số cơ sở có gia công vàng TSMN nhưng chưa công bố tiêu chuẩn áp dụng của cơ sở: 05 cơ sở.

          - Số cơ sở không công bố tiêu chuẩn áp dụng của cơ sở: 01 cơ sở do không gia công vàng TSMN.

          b) Về ghi nhãn hàng hóa vàng TSMN:

          - Các cơ sở đều thực hiện việc ghi nhãn hàng hóa vàng TSMN đầy đủ theo quy định; tuy nhiên có 04 cơ sở vi phạm ghi không đầy đủ các nội dung bắt buộc phải thể hiện trên nhãn hàng hóa như: tên hàng hóa, mã ký hiệu sản phẩm, tên và địa chỉ của tổ chức/cá nhân chịu trách nhiệm về hàng hóa, ghi khối lượng vàng TSMN theo đơn vị chỉ, phân, li hoặc ghi khối lượng không đúng khi đổi từ chỉ, phân, li ra gram.

          - Tổng số lượt sản phẩm vàng TSMN đã kiểm tra về ghi nhãn hàng hóa: 127 sản phẩm, trong đó có 07 lượt sản phẩm ghi nhãn hàng hóa nhưng chưa đầy đủ theo quy định.

          3. Về chất lượng vàng TSMN

          - Đoàn thanh tra lấy 08 mẫu vàng TSMN, trong đó: 01 mẫu có hàm lượng vàng 99,9%; vàng 15K (hàm lượng vàng không nhỏ hơn 62,5%): 05 mẫu; vàng 14K (60,0%): 01 mẫu; vàng 14K (hàm lượng vàng không nhỏ hơn 58,5%): 01 mẫu.

          - Kết quả kiểm nghiệm mẫu:

          + Số mẫu không đạt chỉ tiêu về hàm lượng vàng theo công bố chất lượng của cơ sở: 03 mẫu vàng 15K (hàm lượng vàng không nhỏ hơn 62,5%).

          + Số mẫu đạt về chỉ tiêu hàm lượng vàng theo công bố tiêu chuẩn chất lượng của cơ sở: 05 mẫu, trong đó: 01 mẫu có hàm lượng vàng 99,9%; 02 mẫu vàng 15K, 01 mẫu vàng 14K và 01 mẫu vàng 14K (60,0%).

          (Mẫu kiểm nghiệm tại Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 3, là tổ chức được Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng chỉ định xác định hàm lượng vàng theo Quyết định số 1179/QĐ-TĐC ngày 29/5/2014. Quyết định chỉ định có hiệu lực 03 năm kể từ ngày ký)

          Kết quả thanh tra cho thấy, có 17 lượt vi phạm/14 cơ sở vi phạm hành chính, trong đó, 04 cơ sở vi phạm về phương tiện đo nhóm II (cân vàng) hết hạn kiểm định; 01 cơ sở vi phạm sử dụng cân không phù hợp theo quy định, không tự kiểm tra cân và ghi sổ theo dõi tự kiểm tra cân định kỳ theo quy định; 04 cơ sở vi phạm về ghi nhãn hàng hóa; 03 cơ sở vi phạm về chất lượng; 05 cơ sở vi phạm về chưa thực hiện công bố tiêu chuẩn áp dụng. Đoàn thanh tra thống nhất nhắc nhở và cho làm cam kết đối với các cơ sở có các vi phạm như: chưa xây dựng tiêu chuẩn cơ sở và thực hiện công bố tiêu chuẩn; sử dụng cân không phù hợp theo quy định tại Thông tư số 22/2013/TT-BKHCN và Quyết định số 1550/QĐ-BKHCN của Bộ KH&CN. Đồng thời, xử phạt vi phạm hành chính 12 cơ sở vi phạm về đo lường, chất lượng và nhãn hàng hóa theo Nghị định 80/2013/NĐ-CP ngày 19/7/2013 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng sản phẩm hàng hóa với tổng số tiền phạt là: 107.015.000 đồng (Một trăm lẻ bảy triệu không trăm mười lăm nghìn đồng). Các cơ sở đã thực hiện xong quyết định xử phạt.

Qua kết quả thanh tra, Sở KH&CN có một số kiến nghị:

* Đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh vàng

  Yêu cầu các cơ sở sản xuất, kinh doanh vàng chấp hành nghiêm túc Thông tư số 22/2013/TT-BKHCN ngày 26/9/2013 của Bộ Khoa học và Công nghệ quy định về đo lường đối với phương tiện đo nhóm 2; điểm a khoản 1 Điều 4 Thông tư số 22/2013/TT-BKHCN ngày 26/9/2013 của Bộ Khoa học và Công nghệ quy định về quản lý đo lường trong kinh doanh vàng và quản lý chất lượng vàng trang sức, mỹ nghệ lưu thông trên thị trường. Trong đó, đặc biệt lưu ý khắc phục đối với các vi phạm:

          - Sử dụng cân trong mua bán vàng có mức cân không phù hợp với độ chia kiểm e;

          - Công bố tiêu chuẩn áp dụng chưa đảm bảo theo quy định; hoặc chưa lưu hồ sơ công bố tiêu chuẩn đối với hàng hóa do đơn vị khác sản xuất;

          - Ghi nhãn hàng hóa đầy đủ nội dung theo quy định.

          - Vi phạm về chất lượng sản phẩm so với chất lượng công bố.

          Thời hạn khắc phục: 30 ngày sau khi công bố Kết luận thanh tra.

          * Sở KH&CN

          a) Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng

          - Tăng cường công tác quản lý nhà nước trong việc xác nhận tự công bố tiêu chuẩn áp dụng đối với sản phẩm vàng TSMN và hướng dẫn các cơ sở hàng vàng xây dựng hồ sơ công bố phù hợp với sản phẩm đang được cơ sở kinh doanh.

          - Tăng cường công tác kiểm tra nhà nước trong lĩnh vực sản xuất, kinh doanh vàng TSMN, chú trọng các nội dung: công bố tiêu chuẩn áp dụng, lưu hồ sơ công bố tiêu chuẩn áp dụng, lấy mẫu kiểm nghiệm chất lượng,...

          - Chỉ đạo Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thực hiện đầy đủ các quy định theo Công văn số 1402/TĐC-HCHQ ngày 31/7/2014 của Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng về việc hướng dẫn thực hiện Thông tư số 22/2013/TT-BKHCN trong việc kiểm định cân dùng để kinh doanh, mua bán vàng cho các cơ sở kinh doanh vàng.

          b) Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng: Đề nghị Trung tâm, sau khi kiểm định cân cho các cơ sở phải: (1) Dán lưu ý trên cân dòng chữ: Cân vàng; Phạm vi cân...; Giá trị độ chia kiểm (e)... theo quy định tại điểm d khoản 4 Mục I của Công văn số 1402/TĐC-HCHQ ngày 31/7/2014 của Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng về việc hướng dẫn thực hiện Thông tư số 22/2013/TT-BKHCN; (2) Niêm phong, kẹp chì đối với cân có cơ cấu, vị trí dành cho việc niêm phong kẹp chì theo quy định tại điểm c khoản 4 Mục I của Công văn số 1402/TĐC-HCHQ.

          c) Thanh tra Sở: Theo dõi đôn đốc các cơ sở khắc phục theo thời hạn quy định.

Vĩnh Thái (Thanh tra Sở)


Đang online: 1
Hôm nay: 349
Đã truy cập: 160869
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.