Chi tiet tin tức - Sở Khoa học công nghệ

 

Hậu Giang đề ra Kế hoạch thực hiện đúng chủ trương, chính sách đối ngoại của Đảng và Nhà nước

Ngày 25-06-2020

Vừa qua, UBND tỉnh Hậu Giang đã ban hành Kế hoạch số 1112/KH-UBND ngày 03 tháng 6 năm 2020 về công tác đối ngoại trên địa bàn tỉnh Hậu Gian năm 2020 nhằm triển khai các hoạt động đối ngoại đảm bảo tích cực, hiệu quả, góp phần phục vụ sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của Tỉnh; thực hiện đúng chủ trương, chính sách đối ngoại của Đảng Nhà nước.

Kế hoạch tiếp tục tuyên truyền, quán triệt các văn bản chỉ đạo về công tác          đối ngoại của Đảng và Nhà nước, cụ thể: Chỉ thị số 38-CT/TW ngày 21 tháng 7 năm 2014 của Bộ Chính trị về tăng cường quản lý các đoàn đi công tác nước ngoài;  Quyết định số 272-QĐ/TW ngày 21 tháng 01 năm 2015 của Bộ Chính trị ban hành Quy chế quản lý thống nhất các hoạt động đối ngoại; Kết luận số 33-KL/TW ngày 25 tháng 7 năm 2018 của Bộ Chính trị về việc tiếp tục thực hiện Quy chế quản lý thống nhất các  hoạt động đối ngoại ban hành kèm theo Quyết định số 272-QĐ/TW ngày 21 tháng 01 năm 2015 của Bộ Chính trị khóa XI;... Tiếp tục hoàn thiện, ban hành các văn bản thực hiện quy định liên quan đến hoạt động đối ngoại nhằm tạo hành lang pháp lý và cơ chế phối hợp giữa các sở, ban, ngành địa phương trong việc tổ chức quản lý các hoạt động đối ngoại trên địa bàn Tỉnh. Đồng thời, triển khai đồng bộ và toàn diện các hoạt động đối ngoại; chủ động và tích cực triển khai hiệu quả hội nhập quốc tế sâu rộng trên nhiều cấp độ với    hội nhập kinh tế là trọng tâm.

Về công tác đoàn ra: Tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 21-CT/TW ngày 21 tháng 12 năm 2012 của Ban Bí thư về đẩy mạnh thực hành tiết kiệm chống lãng phí; Chỉ thị  số 38-CT/TW ngày 21 tháng 7 năm 2014 của Bộ Chính trị về tăng cường quản lý các đoàn đi công tác nước ngoài và Công văn số 1431/UBND-NV ngày 10 tháng 8 năm 2017 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc thực hiện quy định các đoàn đi nước ngoài trên địa bàn tỉnh Hậu Giang.

Hàng năm nhiều đoàn, tổ chức đến tham quan và làm việc tại Hậu Giang

Về công tác đoàn vào: Tổ chức đón tiếp các đoàn nước ngoài đến thăm và làm việc với lãnh đạo tỉnh chu đáo và trọng thị; đảm bảo công tác đón tiếp và quản lý hoạt động đoàn vào trên địa bàn Tỉnh theo đúng quy định tại Điều 13 Quy chế số 05-QC/TU ngày 10 tháng 02 năm 2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về quản lý thống nhất các hoạt động đối ngoại trên địa bàn tỉnh Hậu Giang.

Về công tác kinh tế đối ngoại và phi chính phủ nước ngoài (PCPNN): Tiếp tục nghiên cứu, đánh giá tiềm năng, thị trường, xu hướng và đối tác đầu tư; xây dựng dữ liệu phục vụ cho hoạt động xúc tiến đầu tư; tập trung xây dựng, giới thiệu và thu hút đầu tư một số dự án trọng điểm của Tỉnh. Xây dựng Chương trình xúc tiến đầu tư, thương mại phù hợp với yêu cầu, tình hình thực tế của Tỉnh và đảm bảo hiệu quả, thu hút các nguồn lực trong và ngoài nước đầu tư vào Tỉnh, tăng cường tính chủ động của các sở, ban, ngành tỉnh và địa phương trong công tác xúc tiến đầu tư, vận động các nguồn đầu tư, viện trợ trong và ngoài nước; tìm đầu ra cho các sản phẩm chủ lực của Tỉnh; tạo điều kiện cho doanh nghiệp tỉnh tham gia các hoạt động xúc tiến đầu tư, thương mại, giới thiệu sản phẩm, tìm kiếm đối tác, mở rộng thị trường ngoài nước. Tăng cường các hoạt động tiếp xúc, làm việc với các cơ quan đại diện nước ngoài tại Việt Nam, các tổ chức, hiệp hội, doanh nghiệp nước ngoài để thông tin tiềm năng và nhu cầu thu hút đầu tư của Tỉnh; nghiên cứu, đề xuất các chương trình, dự án hợp tác cụ thể, thiết thực, có trọng tâm, trọng điểm. Qua đó, mở rộng thị trường, tranh thủ các nguồn lực về vốn, công nghệ,.... từ các đối tác nước ngoài. Tiếp tục triển khai tích cực, hiệu quả các thỏa thuận đã ký kết với các đối tác Hàn Quốc và Ấn Độ trong thời gian qua và các chương trình, dự án PCPNN đang triển khai trên địa bàn Tỉnh. Tiếp tục triển khai thực hiện tốt Quyết định số 2370/QĐ-UBND ngày 13/12/2017 của UBND tỉnh về việc phê duyệt “ Quy hoạch các dự án ưu tiên thu hút và sử dụng nguồn vốn các tổ chức PCPNN tỉnh Hậu Giang, thời kỳ đến năm 2025”; thường xuyên rà soát, bổ sung kịp thời các dự án ưu tiên phù hợp với nhu cầu vận động viện trợ; phối hợp tốt với Ủy ban Công tác về các tổ chức PCPNN trong việc góp ý kiến gia hạn, bổ sung, mở rộng địa bàn hoạt động của các tổ chức PCPNN trên địa bàn Tỉnh. Bên cạnh đó, ban hành Chương trình tăng cường hợp tác vận động viện trợ PCPNN trên địa bàn tỉnh Hậu Giang giai đoạn 2020-2025.

Về công tác hợp tác quốc tế: Tiếp tục củng cố, tăng cường mối quan hệ hữu nghị giữa huyện Phụng Hiệp và huyện Gangjin, thị xã Long Mỹ và huyện Gokseong, tỉnh Jeollanam-do, Hàn Quốc; nghiên cứu, thiết lập quan hệ hữu nghị với tỉnh Kampong Chhnang, Campuchia và tỉnh Saga, Nhật Bản. Thường xuyên tiếp xúc với cơ quan đại diện ngoại giao nước ngoài tại Việt Nam, các tổ chức, hiệp hội nước ngoài nhằm duy trì và thiết lập quan hệ hữu nghị, thông qua đó thu hút, xúc tiến đầu tư, thương mại, vận động các chương trình, dự án vào Tỉnh.

Về công tác thông tin đối ngoại: Thực hiện tốt Chiến lược phát triển thông tin đối ngoại trên địa bàn Tỉnh Hậu Giang giai đoạn 2014-2020; triển khai thực hiện Kế hoạch hoạt động thông tin đối ngoại tỉnh Hậu Giang năm 2020. Tuyên truyền đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, các văn bản chỉ đạo của địa phương, các thành tựu về kinh tế - xã hội, hội nhập quốc tế của địa phương.Thông tin, tuyên truyền về các sự kiện hội nhập quốc tế nổi bật,           tập trung các nội dung sau: Cộng đồng ASEAN, các Hiệp định thương mại tự do, Liên hợp quốc. Tiếp tục chủ động tổ chức theo dõi và tổng hợp dư luận báo chí trong và ngoài nước, kịp thời phản bác thông tin sai lệch của các lực lượng thù địch ảnh hưởng đến uy tín, hình ảnh của đất nước và của Tỉnh. Xây dựng kế hoạch truyền thông, quảng bá hình ảnh của địa phương  phù hợp với điều kiện thực tế và mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của Tỉnh. Tiếp tục tuyên truyền về chủ quyền biển, đảo, phân giới cắm mốc và khu vực biên giới. Đào tạo, nâng cao năng lực đội ngũ làm công tác thông tin đối ngoại;  đổi mới nội dung, phương thức tuyên truyền, ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông mới nhằm tăng cường hiệu quả công tác thông tin đối ngoại.

Về công tác văn hóa đối ngoại: Tiếp tục thực hiện Kế hoạch số 103/KH-UBND ngày 09 tháng 12 năm 2014 của UBND tỉnh về triển khai Chiến lược Ngoại giao Văn hóa trên địa bàn tỉnh Hậu Giang đến năm 2020. Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giới thiệu và quảng bá hình ảnh Hậu Giang đến bạn bè trong khu vực và quốc tế; tham gia quảng bá hình ảnh du lịch Hậu Giang tại Giải Marathon quốc tế “Mekong Delta Marathon Hậu Giang” năm 2020; các Hội chợ Du lịch quốc tế trong và ngoài nước do Hiệp hội Du lịch Việt Nam và Tổng cục Du lịch Việt Nam tổ chức.

Về công tác lãnh sự và bảo hộ công dân: Thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 1737/CT-TTg ngày 20 tháng 9 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác bảo hộ quyền và lợi ích hợp pháp của công dân Việt Nam di cư ra nước ngoài trong tình hình hiện nay. Tăng cường công tác tuyên truyền, tư vấn về xuất khẩu lao động giúp người lao động nâng cao nhận thức, nắm rõ thông tin về thị trường lao động nước ngoài, lựa chọn doanh nghiệp xuất khẩu lao động uy tín, ngăn ngừa các hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực xuất khẩu lao động và phòng tránh thiệt hại cho người lao động. Tăng cường công tác quản lý lao động nước ngoài làm việc trên địa bàn Tỉnh đảm bảo tuân thủ theo đúng quy định. Các cơ quan, đơn vị trên địa bàn Tỉnh phối hợp chặt chẽ trong việc tiếp và làm việc với các đoàn vào; làm tốt công tác đảm bảo an ninh chính trị trên địa bàn Tỉnh; giải quyết các vấn đề liên quan đến người nước ngoài theo đúng quy định pháp luật Việt Nam và điều ước quốc tế mà Việt Nam tham gia.

Thực hiện Kế hoạch cần tăng cường tính chủ động, bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ giữa các sở, ban, ngành, các cơ quan, đơn vị có liên quan trong công tác đối ngoại trên địa bàn Tỉnh; thực hiện nghiêm túc Quy chế số 05-QC/TU ngày 10 tháng 02  năm 2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hậu Giang về quản lý thống nhất các hoạt động đối ngoại trên địa bàn tỉnh Hậu Giang./.

 

Văn Trương (tổng hợp)


Đang online: 1
Hôm nay: 778
Đã truy cập: 4388
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.