Chi tiet tin tức - Sở Khoa học công nghệ

 

Hậu Giang chấn chỉnh công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại cơ quan, đơn vị.

Ngày 23-12-2021

Nhìn chung, các ngành, các cấp quan tâm, quyết liệt triển khai thực hiện các biện pháp ngăn chặn, kiểm soát dịch bệnh tại đơn vị. Tuy nhiên, một bộ phận cán bộ, công chức, viên chức và người lao động vẫn còn lơ là, chủ quan trong công tác phòng, chống dịch bệnh, dẫn đến việc một số công chức, viên chức và người lao động nhiễm COVID-19, ảnh hưởng đến việc thực hiện nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị.

Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thực hiện nghiêm các quy định về phòng, chống dịch COVID-19.

Để kịp thời chấn chỉnh, đảm bảo các ngành, các cấp, các địa phương triển khai thực hiện nghiêm túc, đồng bộ và hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19, góp phần kiểm soát có hiệu quả dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn Tỉnh trong thời gian tới, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến sau:

1. Giám đốc Sở, Thủ trưởng cơ quan, ban, ngành tỉnh; Thủ trưởng các cơ quan tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy; Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và đoàn thể tỉnh; Thủ trưởng các Hội có tính chất đặc thù tỉnh; Thủ trưởng cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn; Chủ tịch UBND huyện, thị xã, thành phố:

- Tiếp tục chỉ đạo cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thực hiện nghiêm các quy định về phòng, chống dịch COVID-19 theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Công văn số 2445/UBND-NCTH ngày 08 tháng 11 năm 2021. Đồng thời, xử lý nghiêm những cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thiếu ý thức, trách nhiệm, làm lây lan dịch bệnh COVID-19 và làm cơ sở đánh giá, giá xếp loại công chức, viên chức cuối năm.

- Chủ động phối hợp với Sở Y tế để được hướng dẫn tầm soát dịch bệnh COVID-19 đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thực hiện nhiệm vụ hoặc công tác ngoài tỉnh.

2. Sở Y tế có trách nhiệm hướng dẫn và hỗ trợ các cơ quan, đơn vị thực hiện việc xét nghiệm tầm soát dịch bệnh COVID-19.

3. Sở Nội vụ tăng cường kiểm tra các cơ quan, đơn vị trong việc thực hiện Công văn số 2445/UBND-NCTH ngày 08 tháng 11 năm 2021 của Chủ tịch UBND tỉnh, kịp thời tham mưu UBND tỉnh xử lý những cá nhân, tổ chức không chấp hành nghiêm quy định về phòng, chống dịch và làm lây lan dịch bệnh COVID-19, tuyên dương, khen thưởng các tổ chức, cá nhân thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch COVID-19./.

Trần Thanh


Đang online: 2
Hôm nay: 714
Đã truy cập: 1093071
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.