Chi tiet tin tức - Sở Khoa học công nghệ

 

Hậu Giang: tiếp tục thực hiện công tác phòng, chống dịch Covid-19 với tinh thần vừa chống dịch vừa phát triển kinh tế - xã hội trong điều kiện bình thường mới

Ngày 25-06-2020

Thực hiện các kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về phòng, chống dịch Covid-19 tại Thông báo số 177/TB-VPCP ngày 08 tháng 5 năm 2020, Thông báo số 182/TB-VPCP ngày 15 tháng 5 năm 2020, Thông báo số 185/TB-VPCP ngày 17 tháng 5 năm 2020 của Văn phòng Chính phủ. Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, UBND huyện, thị xã, thành phố căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao chủ động phối hợp với các đơn vị liên quan tiếp tục triển khai thực hiện các giải pháp phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn Tỉnh với tinh thần vừa chống dịch vừa phát triển kinh tế - xã hội trong điều kiện bình thường mới theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại các văn bản nêu trên.

Ngoài ra, Chủ tịch UBND tỉnh đồng ý cho mở lại và bỏ quy định giãn cách, số người đối với các cơ sở, sản xuất kinh doanh, thương mại, dịch vụ,… với yêu cầu thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn như đeo khẩu trang, sát khuẩn tay; riêng đối với các cơ sở dịch vụ như nhà hàng, quán ăn và tổ chức các đám hiếu, hỉ tại gia đình thì chỉ yêu cầu sát khuẩn tay.

Chủ tịch yêu cầu Thủ trưởng sở, ban, ngành, đoàn thể chính trị - xã hội cấp tỉnh, UBND huyện, thị xã, thành phố chịu trách nhiệm phối hợp tổ chức triển khai thực hiện Công văn này kể từ ngày ký ban hành.

Trần Thanh


Đang online: 1
Hôm nay: 707
Đã truy cập: 4317
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.